เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ร่วมถ่ายทอดสด

วันที่ 11 มีนาคม 2545 เวลา 9:00-12:00 น. สถานีวิทยุ ม.ก.บางเขน ได้ร่วมถ่ายทอดสด "พิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกอบรม ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตชุมชน"

โดยเวลา 9:30-10:00 น. เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลไกของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล" โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

และในเวลา 10:15-12:00 น.การอภิปรายเรื่อง "การจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของคระกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยมีผู้ร่วมอภิปราย คือ