ม.ก.บางเขน เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี (สวท.8)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมกับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. รวม 11 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี (สวท. 8) FM.95.75 MHz

จุดประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการจัดทำรายการ และประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ และประชาชน ในการจัดรายการในลักษณะของ "วิทยุชุมชน" ของ สวท.8

การศึกษาดูงานดังกล่าว ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจาก ผอ.เงินยวง ศักดิ์ไพศาล และคณะผู้จัดรายการ ของ สวท.8

และข้อมูลที่ได้รับจากการบรรยายสรุป และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น นับว่า เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแนวทางในการพัฒนา และการจัดทำรายการ ของทางสถานี ม.ก.