เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ร่วมสัมมนา การบริการคุณภาพ

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2545 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมฯ ณ โรงแรมจุลดิส เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สถานีวิทยุ ม.ก. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักส่งเสริมฯ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้ขึ้นนำเสนอร่างเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานีวิทยุ ม.ก. ตามกฎเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยตลอดจนได้แสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดอ่อนจุดแข็งของสถานีวิทยุ ให้ข้าราชการและพนักงานของสำนักส่งเสริมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต ทราบและซักถาม

การประกันคุณภาพของสถานีวิทยุ ม.ก. จะมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ระหว่างหัวหน้าสถานีต่างๆ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (รศ.ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว) ได้เข้าร่วมงานในภาคกลางคืนด้วย