สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ร่วมถ่ายทอดเสียงในการสัมมนาเรื่อง ปุ๋ย ปุ๋ย

จากการที่มีข่าวปุ๋ยปลอม ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่หลายแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการใช้ปุ๋ย จึงได้จัดการเสวนาเรื่อง ปุ๋ย..ปุ๋ย ขึ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์) เป็นประธานในการเสวนา และมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมในการเสวนาอีกหลายท่าน เช่น ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ผศ.ดร.ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ รศ.ดร.ธงชัย มาลา และ ดร.ชวลิต ฮงประยูร

ในการเสวนาครั้งนี้ สถานีวิทยุ ม.ก. ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงและออกอากาศพร้องกันทั้ง 4 สถานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ