สถานีวิทยุ ม.ก. จัดประชุมผู้จัดรายการวิทยุ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ได้เชิญประชุมผู้จัดรายการทั้งหมดของทางสถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงผังรายการ และปัญหาที่ผู้จัดรายการได้ประสบ เพื่อจะได้พัฒนาสถานีวิทยุ ม.ก. ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และอยู่ในใจของทั้งผู้ฟังและผู้จัดรายการ

การประชุมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยทางสถานีวิทยุ ม.ก. ได้รับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรายการมากมาย ทางสถานีฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ฟังทาง internet ก็ mail ข้อเสนอแนะมาได้ที่ สถานีวิทยุ ม.ก. ด้วยความยินดี ครับ