สถานีวิทยุ ม.ก. เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546 สถานีวิทยุ ม.ก. ได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.นาถ พันธุมนาวิน, ผศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ, อ.รัตนา อังกสิทธิ์ และ อ.ไพโรจน์ สังข์เดช ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพของสถานีฯ

ผลจากการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงระบบการบริหารงาน ของทางสถานีฯ หลายประการ ซึ่งทางสถานีฯ จะดำเนินการแก้ไข เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถานีวิทยุ ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป