เจ้าหน้าที่ มก.บางเขน เข้ารับการฝึกอบรมที่สำนักข่าว BBC

เมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 2546 ที่ผ่านมา สำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษ ได้จัดฝึกอบรมความรู้ ในด้านงานข่าวทางสื่อวิทยุ หัวข้อ " What's News" ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี Mr.Larry Jagan ของสำนักข่าว BBC ประจำประเทศไทยเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน และคุณสุภาพร กาญจน์วีระโยธิน เป็นผู้ร่วมฝึกสอน ในการอบรมครั้งนี้ทางสถานีวิทยุ ม.ก. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ 2 คน คือ นางสาวสุรีย์พร วงศ์สถิตพร และนางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

ทางสำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษ ได้เน้นเนื้อหาของงานข่าวอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การเขียนข่าว ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ความถูกต้องแม่นยำ ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย น่าเชื่อถือ มีความเป็นกลาง ไม่ใส่ความคิดของตนลงในงานข่าว การใช้คำ ภาษา หลักในการเลือกข่าว การหาแหล่งข่าวเพื่อตรวจสอบข้อมูล อีกทั้งการหลีกเลี่ยงการใช้คำย่อต่าง ๆ

บท การสัมภาษณ์ จะต้องมีความเป็นจริง ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ บุคคลที่มีความรู้ในด้านนั้น ๆ อีกทั้งการสัมภาษณ์นั้น มีเทคนิควิธีที่จะทำให้การสัมภาษณ์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น คือ คำถามที่ต้องการถาม โครงสร้างของคำถาม เตรียมความพร้อมผู้สัมภาษณ์ บุคคลที่จะให้สัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์จะต้องตั้งใจฟังเวลาสัมภาษณ์ด้วย เทคนิคดังกล่าวนี้จะช่วยให้การสัมภาษณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เล็ก ๆ น้อย ๆ กับศัพท์ของงานข่าว......

Deep Throth -แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผย
Whistle Browers -แหล่งข่าวที่ไม่พอใจองค์กรแล้วออกมาให้ข่าว
No Editorialise, Don't take sides, No personal opinion -ไม่ควรใส่ความคิดเห็นส่วนตัว ทัศนคติ จุดยืน
ลงไปในข่าว (หมายถึงนักข่าว)
Door Steping -การสัมภาษณ์แบบดักถาม (หลายคน)
Scrum -การแย่งชิง