สถานีวิทยุ ม.ก. จัดสัมมนาประจำปี 2546

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 8.30 น. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ) ได้เปิดการสัมมนาประจำปี สถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมทั้งได้ให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อันจะนำสถานีฯ ไปสู่ความเป็นหนึ่งในด้านวิทยุทางการเกษตร

รองผู้อำนวยการสถานีฯ (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ) ได้นำเสนอ RoadMap ของทางสถานีฯ โดยเริ่มจากอดีตถึงปัจุบัน และในอนาคต โดยมุ่งไปสู่ A.M. Stereo Digital, Radio Automation และ 2-way sattlellite นอกเหนือจาก Webcasting ซึ่งดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

จากนั้น รองผู้อำนวยการสถานีฯ (อ.กิตติ สิมศิริวงษ์) ได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของทางสถานีฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านควรรับทราบ และนำไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาศัยพื้นฐานของจิตใจให้บริการ (Service mind)

ในช่วงบ่าย ทางสถานีฯ ได้รับเกียรติจาก อ.ศิรินภา จามรมาน (หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และคณะ เป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มาสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้กับพวกเราชาวสถานีวิทยุ ม.ก.