สถานีวิทยุ มก.บางเขน ถ่ายทอดเสียงงาน ธกส.ครบรอบ 37 ปี และ มก.ครบรอบ 60 ปี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546 13.00 น. รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ และ อ.กิตติ สิมศิริวงษ์) พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานี ประกอบด้วย นายถวิล สุวรรณมณี น.ส.สุรีย์พร วงศ์สถิตพร และนายถาวร ทองอรุณ ได้นำอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงติดตั้ง ณ บริเวณ Hall 10 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เพื่อทำการถ่ายทอดสัญญาณเสียง เรื่อง "มก.-ธกส. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตำบลไทยไปตลาดโลก" ผ่านเครือข่ายของทางสถานีทั้ง 4 แห่ง

นอกจากการถ่ายทอดเสียงแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. และจัดฝึกอบรมวิชาชีพ เพียงวิชาละ 60 บาท กว่า 24 วิชา โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวร่วมกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้จัดทำโครงการร่วมกันมาแล้วหลายโครงการ รวมทั้งการออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการจัดทำรายการแนะนำความรู้เผยแพร่ผ่านสื่อทางไกล