ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ที่ผ่านมา ข้าราชการและลูกจ้างสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ซึ่ง ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. และคณะ ได้บรรยายสรุปภารหน้าที่ และกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี ตลอดจนนำชมการปฏิบัติงานในห้องออกอากาศ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี