-
โครงการ
-
คณะทำงาน
-
ผลการดำเนินงาน
-
ความคิดเห็นของผู้ฟัง
-
ความคิดเห็นของคณะทำงาน

-

ระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมภาคประชาชน รายการ "ม.ก.พบประชาชน"

-
ประชุมคณะทำงานกิจกรรม การมีส่วนร่วมภาคประชาชน รายการ "ม.ก.พบประชาชน"
-
อบรม "การผลิตปุ๋ยชีวภาพ"
-
อบรม "การทำเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ"
-
จัดงาน "วันครอบครัว ม.ก."
-
อบรม "การขยายพันธุ์ไผ่ และผลิตไผ่เพื่อการค้า"
-
จัดแถลงข่าว การมีส่วนร่วมภาคประชาชน รายการ "ม.ก.พบประชาชน"
-
มอบทุนการศึกษา
-
อบรม "การทำปุ๋ยชีวภาพ ด้วยสารเร่ง พด."
-
จัดนิรรศการและสาธิต ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
จัดงาน "วันครอบครัว ม.ก." ปี 53
-
ร่วมพัฒนาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ครั้งที่ 1/52
ครั้งที่ 2/52
ครั้งที่ 3/52
ครั้งที่ 4/52
ครั้งที่ 5/52
ครั้งที่ 6/52
ครั้งที่ 7/52
ครั้งที่ 8/52
ครั้งที่ 9/52
ครั้งที่ 1/53
ครั้งที่ 2/53
ครั้งที่ 3/53
ครั้งที่ 4/53
ครั้งที่ 5/53
ครั้งที่ 6/53
ครั้งที่ 7/53

เสนอความคิดเห็นได้ที่
kitti1107@gmail.com