สรุปผลความคิดเห็นของผู้ฟังรายการ
"ม.ก. พบประชาชน"

 

ส่งแบบสอบถามจากฐานข้อมูลผู้ฟังรายการ วิทยุ ม.ก. ภาคเหนือ ไป 613 ชุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 และ ณ วันที่ 25 กันยายน 2552 ได้รับแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนมา 182 ฉบับ (ร้อยละ 29.69) โดยเป็นแบบสอบถามที่ไปรษณีย์ส่งกลับคืน 33 ชุด (ร้อยละ 5.38) และแบบสอบถามที่ผู้ฟังตอบกลับ 149 ชุด (ร้อยละ 24.30) ในจำนวน 149 ชุด มีผู้ที่ไม่ได้ฟังรายการ ม.ก.พบประชาชน 8 ราย จึงเหลือผู้ที่ฟังรายการวิทยุ ม.ก. เพียง 141 ราย (ร้อยละ 23.00)

 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ฟังรายการ ม.ก.พบประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

ผู้ฟังรายการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.6) มี อายุเฉลี่ย 58.38 ปี (ต่ำสุด 32 ปี อายุสูงสุด 82 ปี) โดยอยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี มากที่สุด คือร้อยละ 39.0

ผู้ที่ฟังรายการฯ ส่งแบบสอบถามจากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ 10 จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 81.6 ) รองลงไปคือจังหวัดลำพูน (ร้อยละ 9.9 ) และลำปาง (ร้อยละ 2.8 ) ตามลำดับ

การศึกษา ส่วนใหญ่จบ ประถมศึกษา (ร้อยละ 47.5 ) รองลงไปคือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปริญญาตรี ซึ่งมีจำนวนเท่ากันคือ (ร้อยละ 14.2 )

อาชีพหลักคือทำการเกษตร (ร้อยละ 46.1 ) รองลงไป คือ กิจการส่วนตัว (ร้อยละ 24.1 ) และรับราชการ (ร้อยละ 8.5 ) ทั้งนี้ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 76.6 ทำการเกษตร

ประมาณร้อยละ 60 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่ตอบว่ามีรายได้นั้น มีรายได้ต่ำสุด 500 บาทต่อเดือน สูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ย 7,941.64 บาทต่อเดือน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน

 

ผู้ฟังรายการฯ ร้อยละ 51.8 จะฟังทุกวัน (5 วัน/สัปดาห์ ) รองลงไปคือ ฟัง 3-4 วัน / สัปดาห์ (ร้อยละ 33.3) และ 1-2 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 12.8 ) ไม่ระบุ (ร้อยละ 2.1 )

ร้อยละ 73.8 ฟังรายการมานานกว่า 2 ปี รองลงไปคือ ฟัง 1-2 ปี (ร้อยละ 11.3)

ช่วงเวลาที่ชอบฟังคือ เวลา 05.30-06.00 น (ร้อยละ 62.4 ) รองลงไปคือ เวลา 06.00-06.30 น . (ร้อยละ 61.7) และ เวลา 05.00-05.30 น . น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 48.2

สำหรับวันที่ชอบฟัง พบว่า ส่วนใหญ่ชอบฟังวันพฤหัสบดี (ภูมิปัญญาท้องถิม.ก. พบประชาชน (ภาคบ่าย) มีผู้ฟัง ร้อยละ 63.1 สำหรับผู้ไม่ได้ฟัง ส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการทำงานนอกบ้านหรือติดภารกิจ (รวมร้อยละ 16.3)

ลักษณะการเปิดฟังรายการ ส่วนใหญ่จะฟังเฉพาะรายการที่สนใจ (ร้อยละ 58.2 ) และตั้งใจฟังตลอดช่วงเวลารายการ ร้อยละ 42.6 โดยมีผู้ฟังรายการฯ เปิดวิทยุทิ้งไว้เป็นเพื่อนทั้งวัน ร้อยละ 14. 9

รูปแบบการดำเนินรายการที่ชอบคือ มีพูดคุยกับผู้ฟัง ร้อยละ 66.7 มีการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ร้อยละ 66.0 มีการรายงานข่าว 53.9 มีผู้ดำเนินรายการอย่างน้อย 2 คน ร้อยละ 36.2 มีการดำเนินรายการแบบสารคดี ร้อยละ 31.9 มีการเปิดเพลงสลับสาระสั้น ร้อยละ 18.4 และการดำเนินรายการแบบละครวิทยุ น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.1

ผู้ฟังรายการ ส่วนใหญ่ฟังรายการเฉพาะที่บ้าน (ร้อยละ 60.4) เฉพาะระหว่างทำการเกษตร (ร้อยละ 12.7) และฟังทั้งที่บ้านและที่ระหว่างทำการเกษตร ร้อยละ 17.7 โดยมีผู้ฟังบางส่วนฟังรายการระหว่างเดินทางและฟังที่ทำงาน รวมร้อยละ 4.2

ผู้ฟังร้อยละ 75.2 เคยติดต่อกับผู้ดำเนินรายการ สำหรับวิธีการติดต่อนั้น จะใช้โทรศัพท์มากที่สุดคือ ร้อยละ 58.9 รองลงไปคือ มาพบด้วยตนเองที่สถานี ร้อยละ 24.1 และจดหมายหรือไปรษณียบัตร ร้อยละ 12.8 ตามลำดับ สำหรับการติดต่อด้วยการส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และ fax มีน้อย (ร้อยละ 0.7) และไม่มีผู้ฟังรายใดใช้วิธีการติดต่อกับผู้ดำเนินรายการโดยการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิค (E-mail) เลย (ร้อยละ 0.0)

เมื่อถามถึงเหตุผลของการติดต่อกับผู้ดำเนินรายการ พบว่า ผู้ฟังรายการ ต้องการสอบถามปัญหาในรายการ มากที่สุด คือ ร้อยละ 60.3 รองลงไปคือ ต้องการแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 28.4 และต้องการคนพูดคุยกับผู้จัดรายการ ร้อยละ 14.2 มีผู้ฟังรายการติดต่อเพื่อต้องการขอเอกสารวิชาการและต้องการร่วมกิจกรรมกับทางสถานี จำนวนเท่ากันคือ ร้อยละ 2.1

สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ผู้ฟังรายการร้อยละ 65.2 เคยมาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม เคยเข้าร่วม 2-3 ครั้ง มากที่สุด (ร้อยละ 31.9 ) รองลงไป คือ เข้าร่วม 1 ครั้ง ร้อยละ 17.0 เคยเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 5 ครั้ง ร้อยละ 11.3 เข้าร่วม 4-5 ครั้ง ร้อยละ 5.7 (ผู้ที่ไม่ระบุจำนวนครั้ง มีร้อยละ 34.0 )

 


ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชน รายการวิทยุ ม.ก.พบประชาชน

 

ผู้ฟังรายการ รม.ก. พบประชาชน " ย้อนหลังได้ที่ สถานีวิทยุ ม.ก. นั้น มีผู้รับทราบเพียงร้อยละ 26.2

เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมของทางสถานีในอนาคต พบว่าผู้ฟังรายการยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรม มากถึง ร้อยละ 84.4

 

ความพึงพอใจต่อการดำเนินรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

 

ความพึงพอใจของผู้ฟังรายการต่อการดำเนินรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน มีดังนี้

ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การพูดคุยในรายการด้วยภาษาเหนือ, การกำหนดหัวข้อ 5 กลุ่ม ตามวัน, การพูดคุยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น/เกษตร ในวันพฤหัสบดี, การรายงานสภาพอากาศ, ความน่าเชื่อถือในด้านเนื้อหาวิชาการ, เวลาที่ออกอากาศ ( 05.00-06.30 น.), ความน่าเชื่อถือในผู้ดำเนินรายการ ตามลำดับ

ในระดับมาก ได้แก่ ความน่าเชื่อถือในวิทยากรที่ได้รับเชิญมาร่วมในรายการ, การจัดงานดำหัว ในวันครอบครัว ม.ก., การออกอากาศ 5 วันต่อสัปดาห์ ( วันจันทร์-ศุกร์), การเปิดสายให้โทรศัพท์ซักถามปัญหาช่วงท้ายรายการ, การวิเคราะห์ข่าวเกษตร, การพูดคุยเรื่อง ธาตุอาหารพืช/โรคพืช ในวันพุธ, การพูดคุยเรื่อง ไม้ผล/พืช/สัตว์ ในวันอังคาร, การพูดคุยเรื่อง ลำไย ในวันจันทร์, การแบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วง (ข่าว , วิชาการ , สนทนา), การรายงานราคาผัก/ผลไม้, การจัดฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เกือบทุกเดือน, การพูดคุยเรื่อง มะม่วง ในวันศุกร์ ตามลำดับ

ในระดับปานกลาง ได้แก่ การออกอากาศในช่วงบ่าย 2 วันต่อสัปดาห์ (วันอังคาร , วันพฤหัสบดี)

 


สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ฟังรายการ

 

1. เวลาที่ออกอากาศ (05.00-06.30 น .)

ควรเพิ่มเวลา ( 5 ราย) ตอนเช้ามีคลื่นแทรก (3 ราย)

 

2. การออกอากาศ 5 วันต่อสัปดาห์ ( วันจันทร์ - ศุกร์ )

อยากให้ออกอากาศทุกวัน (6 ราย)
อยากให้เพิ่มอีก 1 วัน (2 ราย)

 

3. การออกอากาศในช่วงบ่าย 2 วันต่อสัปดาห์ ( วันอังคาร , วันพฤหัสบดี )

ควรเพิ่มวันอีก (7 ราย)
ควรจัดวันจันทร์ - ศุกร์ (3 ราย)

 

4. การแบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วง ( ข่าว , วิชาการ , สนทนา )

ดีแล้วแต่ช่วงสนทนา อยากให้สนทนาแต่เรื่องสร้างสรรค์ (1 ราย)
ช่วงสนทนาผู้ฟังใช้อารมณ์ (1 ราย)

 

5. การกำหนดหัวข้อ 5 กลุ่ม ตามวัน

ควรเพิ่มเวลาอีก 30 นาที (3 ราย)
ควรมีพืชสัตว์เศรษฐกิจอื่น สัปดาห์เว้นสัปดาห์ (1 ราย)
ควรมีพืชหลากหลาย ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ เฟิร์น (1 ราย)
พิมพ์เอกสาร ทำวารสาร หรือ CD ส่งสำหรับผู้สนใจ (1 ราย)
ควรเน้นพืชพลังงานทดแทนเช่น ยางพารา , ปาล์ม (1 ราย)

 

6. การพูดคุยในรายการด้วยภาษาเหนือ

ขอให้มีต่อไปเพราะสื่อได้ดี เป็นภาษาถิ่น เข้าใจง่าย (12 ราย)
ควรมีภากลางบ้าง (3 ราย)

 

7. การวิเคราะห์ข่าวเกษตร

ใช้ภาษาวิชาการเกินไป ลำบากผู้ฟังเหมือนกัน (1 ราย)
ควรคัดกรองบางอย่างให้แน่นอนก่อน (1 ราย)
ควรเพิ่มข่าวสารการวิเคราะห์ (1 ราย)

 

8. การรายงานราคาผัก / ผลไม้

ขอให้มีการรายงานทุกวัน (4 ราย)
ควรเน้นราคาผลไม้ภาคเหนือ (2 ราย)

 

9. การรายงานสภาพอากาศ

ขอให้มีทุกวัน ( 2 ราย)
ควรมีอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง (2 ราย)

 

10. การพูดคุยเรื่อง ลำไย ในวันจันทร์

อยากให้ขยายเวลา (2 ราย)
เน้นปรับปรุงคุณภาพ (1 ราย)
บางครั้งตอบปัญหากำกวมไปหน่อย (1 ราย)

 

11. การพูดคุยเรื่อง ไม้ผล / พืช / สัตว์ ในวันอังคาร

ควรมีการพูดเรื่องยางพารา , ปาล์มน้ำมัน , มะพร้าวบ้าง (1 ราย)
เอาเรื่องผักพื้นบ้านมาพูดคุย แล้วพูดถึงคุณประโยชน์ (1 ราย)

 

12. การพูดคุยเรื่อง ธาตุอาหารพืช / โรคพืช ในวันพุธ

ควรเพิ่มเวลา (2 ราย)
ขอให้สลับวิทยากรบ้าง (1 ราย)
อยากให้พูดละเอียดมากขึ้น (1 ราย)

 

13. การพูดคุยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น / เกษตร ในวันพฤหัสบดี

ควรเพิ่มเวลามากกว่านี้ (2 ราย)
ควรให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมรายการมากขึ้น (1 ราย)
ควรเชิญผู้มีความรู้ด้านการเกษตรในหลายด้านมาคุย (1 ราย)

 

14. การพูดคุยเรื่อง มะม่วง ในวันศุกร์

ควรเน้นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์มากกว่าส่งออก (1 ราย)
ควรให้วิทยากรทำให้ดูในบางโอกาสจะดีมาก (1 ราย)
ให้ชาวสวนที่ประสบผลสำเร็จควรแบ่งปันความรู้ให้บ้าง (1 ราย)

 

15. การเปิดสายให้โทรศัพท์ซักถามปัญหาช่วงท้ายรายการ

อยากให้ขยายเวลา (4 ราย)
ไม่ควรพูดเรื่องการเมือง (2 ราย)
ควรซักถามให้สร้างสรรค์ (1 ราย)
มีประโยชน์มาก หากตอบตรงตามเป้าหมาย (1 ราย)

 

16. ด้านเนื้อหาวิชาการ

ควรเชิญผู้มีประสบการณ์โดยตรงจากภาคปฏิบัติมาบรรยายด้วย (2 ราย)
ควรใช้ภาษาที่เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย (1 ราย)
บางเรื่องก็น่าเชื่อบางเรื่องก็ไม่น่าเชื่อ (1 ราย)

 

17. วิทยากรที่ได้รับเชิญมาร่วมในรายการ

ควรบอกหมายเลขโทรศัพท์วิทยากรหลายครั้ง (1 ราย)
อยากฟังลุงสมพร เรื่องสมุนไพร (1 ราย)
ขอให้เชิญมาตามฤดูกาล หรือล่วงหน้า (1 ราย)
ควรเชิญผู้มีความรู้ประสบการณ์มาร่วมให้มากขึ้น (1 ราย)
ควรให้วิทยากรแนะนำหลักการ ข้อปฏิบัติ มากๆ (1 ราย)

 

18. ผู้ดำเนินรายการ

ดีมาก พยายามจัดให้ความรู้แก่เกษตรกรดี (1 ราย)
ชอบมากที่สุด (1 ราย)

 

19. การจัดฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เกือบทุกเดือน

ควรจัดประจำทุกเดือน (5 ราย)
ควรเน้นเกษตรพอเพียงบ่อยๆ (1 ราย)
อบรมการแปรรูปผลผลิต การเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม (1 ราย)
อยากให้จัดอบรมเคลื่อนที่ (1 ราย)
ไม่มีเวลาฝึกอบรม อยากหาความรู้ในรูปแบบ VCD มากกว่า (1 ราย)

 

20. การจัดงานดำหัว ในวันครอบครัว ม.ก.

ควรจัดทุกปี (7 ราย)
ควรมีนิทรรศการความรู้ (3 ราย)
หลังเสร็จพิธีแล้ว บ่ายควรจัดเวทีสนทนา หรือจัดอบรม (1 ราย)
พยายามทำให้เหมือนโบราณที่สุด เพื่ออนุรักษ์ (1 ราย)
นิมนต์พระมาเทศน์เกี่ยวกับธรรมเพื่อประชาชน (1 ราย)
มีประกวดหรือกิจกรรมแสดงต่างๆ (1 ราย)
ให้ปราชญ์ผู้มีความรู้ มาแนะนำความรู้ประสบการณ์ (1 ราย)

 

 

ความต้องการด้านการฝึกอบรม

เน้นด้านการแปรรูป-ถนอมอาหาร (5 ราย)
การขยายพันธุ์พืช เช่น ไม้ผล , กล้วยไม้ (3 ราย)
การเพาะเห็ด (3 ราย)
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ (1 ราย)
การเลี้ยงกบในขวด (1 ราย)
การเลี้ยงจิ้งหรีด จี่กุ่ง (1 ราย)
การกำจัดวัชพืชโดยไม่พึ่งสารเคมี (1 ราย)
การลดต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตร (2 ราย)
วิธีทำสูตรสบู่ซักผ้า - น้ำยาล้างจาน (1 ราย)

 

ความต้องการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการวิจัย

ปุ๋ย (10 ราย)
ตลาด (9 ราย)
ดิน (6 ราย)
ข้าว (7 ราย)
ลำไย (7 ราย)
สมุนไพร (7 ราย)
ทั่วไป (7 ราย)
ระบบปลูกพืช (4 ราย)
ยางพารา (3 ราย)
หอยเชอรี่ (3 ราย)