สรุปผลความคิดเห็นของคณะทำงานภาคประชาชน
ในการผลิตรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน

(บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)

 

แบบสอบถามคณะทำงานภาคประชาชนในการผลิตรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ได้ถูกส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 ท่าน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 และขอรับคืนในวันที่ 23 กันยายน 2552 ซึ่งสอบถามกลับคืนมา 8 ชุด หลังจากนั้นได้ติดตามอีกครั้งจากที่ประชุม จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น จำนวน 10 ท่าน (ร้อยละ 71.4) และได้มีผลสรุปจากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของคณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งตอบแบบสอบถาม

คณะทำงานภาคประชาชนในการผลิตรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตอบแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 10 ท่าน เป็นเพศชาย 9 ท่าน (ร้อยละ 90) และเพศหญิง 1 ท่าน (ร้อยละ 10) มีอายุเฉลี่ย 56.6 ปี (ต่ำสุด 48 ปี สูงสุด 66 ปี) โดยมีกลุ่มอายุ 50-59 ปี มากที่สุด คือ 7 ท่าน (ร้อยละ 70)

อาชีพส่วนใหญ่ คือรับราชการ (ร้อยละ 30) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 30) รองลงไปคือข้าราชการบำนาญ ร้อยละ 20 สำหรับอาชีพเกษตรกรรม-ค้าขาย และอาชีพอาจารย์พิเศษ มีจำนวนเท่ากันคือ ร้อยละ 10

คณะทำงานภาคประชาชน ที่ได้รับการแต่งตั้ง เคยมีกิจกรรมร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เฉลี่ย 7.7 ปี โดยผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุ ม.ก. น้อยที่สุด คือ 1 ปี และมากที่สุด คือ 17 ปี โดยมีระยะเวลาที่ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก. ระหว่าง 4-6 ปี สูงที่สุด (ร้อยละ 40)

คณะทำงาน ต้องการใช้สถานีวิทยุเป็นสื่อทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ฟัง) ร้อยละ 50 รองลงไปคือ อยากถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้ฟังรายการ (ร้อยละ 40) ได้รับเชิญจาก อ . สุนันท์ (ร้อยละ 30) และมีจิตอาสา อยากมีส่วนร่วมในรายการ (ร้อยละ 20) ตามลำดับ นอกจากนี้ ร้อยละ 10 ให้เหตุผลเกี่ยวกับสถานีวิทยุ ม.ก. ว่า มีความเป็นกลาง, เป็นสื่อเกษตร, มีข้อมูลความรู้ทางการเกษตร, ต้องการแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิด, ได้สัมผัสนักวิชาการ, ต้องการให้วงการเกษตรยั่งยืน และเจ้าหน้าที่สถานียิ้มแย้ม จริงใจ

 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ในรายการ “ ม.ก. พบประชาชน ”

การมีส่วนร่วมของคณะทำงานภาคประชาชน ได้ผลสรุปดังนี้

คณะทำงานฯ ร้อยละ 90 เข้าร่วมประชุมทุกเดือน
เวลาที่ใช้ประชุมในแต่ละครั้งมีความเหมาะสม (ร้อยละ 100)
การกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เหมาะสมแล้ว (ร้อยละ 90)
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม (ร้อยละ 100)
มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็น/เนื้อหาของรายการ ม.ก. พบประชาชน (ร้อยละ 90)
มีส่วนร่วมในการแบ่งรายการเป็น 3 ช่วง (ร้อยละ 70)
มีส่วนร่วมในการแบ่งหัวข้อสนทนาเป็น 5 เรื่อง วันละ 1 เรื่อง (ร้อยละ 80)
มีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน (ร้อยละ 100)
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในระหว่างการออกอากาศ (ร้อยละ 90)
มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมของครอบครัว ม.ก. (ร้อยละ 80)
มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อฝึกอบรม (ร้อยละ 60)
การให้สิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดำเนินกิจกรรม (ร้อยละ 90)
ข้อเสนอแนะที่ท่านได้เสนอในที่ประชุม ได้ถูกนำไปปฏิบัติ/แก้ไข (ร้อยละ 100)
สถานีวิทยุ ม.ก. ได้ดำเนินกิจกรรม ตรงกับที่ท่านตั้งใจไว้ (ร้อยละ 90)
เวลาที่ท่านได้อุทิศให้กับทางสถานีวิทยุ ม.ก. ท่านมีความคิดเห็นว่าคุ้มค่า (ร้อยละ 90)
ท่านอุทิศเวลาให้กับทางสถานีวิทยุ ม.ก. ท่านมีความภูมิใจ (ร้อยละ 100)

 

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชน

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชน ในระดับมากที่สุด 11 เรื่อง ดังต่อไปนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ ในระหว่างการออกอากาศ,
การปรับปรุงห้องทำงานเพื่อการประชุมของคณะทำงาน,
การปรับปรุงห้องเพื่อแสดง/ขอดูสื่อเกษตรในรูปแบบ VCD ,
การบันทึกรายการเป็นแฟ้มเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง ขอฟังรายการย้อนหลังหรือสำเนากลับไปฟัง,
บรรยากาศระหว่างประชุม,
ผลงานการออกอากาศในรายการวิทยุ ม.ก.พบประชาชน,
การออกอากาศด้วยภาษาท้องถิ่น (ภาษาเหนือ),
การแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ ม.ก.พบประชาชน,
สภาพภายในห้องประชุม,
ผลจากการเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานภาคประชาชน ( ในภาพรวม),
การจัดสรรเวลา 1.5 ชั่วโมง ( 3 ช่วงๆ ละ 30 นาที)

 

ความคิดเห็นในระดับมาก มี 12 เรื่อง คือ

การบันทึกสรุปเนื้อหารายการทุกครั้งที่มีการออกอากาศ,
การกำหนดประเด็น/หัวข้อการสนทนาประจำวัน,
การออกเยี่ยเยียนสมาชิกครอบครัว ม.ก.,
เอกสารรายงานการประชุม, การรายงานสภาพอากาศ,
การเพิ่มเวลาในช่วงบ่ายของวันอังคารและพฤหัสบดี,
การจัดฝึกอบรมให้กับผู้ฟังรายการ, การวิเคราะห์ข่าวเกษตร,
ผลการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน,
การแก้ไขปัญหา โดยสถานีวิทยุ ม.ก.ส่วนกลาง,
การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้,
ผลงานการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

 

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง มี 3 เรื่อง คือ

การรายงานราคาสินค้าเกษตร ( ผัก/ผลไม้),
การหาโฆษณาในรายการให้มากขึ้น เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนรายการให้มากขึ้น,
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดฝึกอบรม

 

ส่วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะทำงาน

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการทำงานของคณะทำงานภาคประชาชน ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

บรรยากาศระหว่างประชุม,
ผลงานการออกอากาศในรายการวิทยุ ม.ก.พบประชาชน,
สภาพภายในห้องประชุม,
ผลจากการเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานภาคประชาชน ( ในภาพรวม)

 

มีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

เอกสารรายงานการประชุม,
ผลการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน,
การแก้ไขปัญหาจากสถานีวิทยุ ม.ก.ส่วนกลาง,
ผลงานการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

 

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน 1 เรื่อง คือ

เรื่องการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดฝึกอบรม

 

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

 

สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชน ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มีดังนี้

 

การวิเคราะห์ข่าว ควรให้ผู้ที่มีรู้จริงมาวิเคราะห์ให้
การรายงานราคาสินค้า ควรได้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และรายงานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
การรายงานสภาพดินฟ้าอากาศ ควรรายงานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และควรทำทุกวัน
การกำหนดหัวข้อสนทนา ควร สนใจประเด็นด่วนที่เกิดขึ้นและทันต่อภาวการณ์ปัจจุบัน
การออกอากาศเป็นภาษาท้องถิ่น ดีอยู่แล้ว
การเพิ่มเวลาในช่วงบ่ายของวันอังคารและพฤหัสบดี ควรเพิ่มอย่างยิ่ง
การแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน เหมาะสมแล้ว
การเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานทุกเดือน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเหมาะสมแล้ว และมีบ้างรายบอกว่า ควรนัดประชุมวันหยุด หรือบอกก่อนล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ และบางรายอยากให้จัดประชุม 2 เดือน/ครั้ง

การมีส่วนในการเสนอแนะ / แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ส่วนใหญ่บอกว่าเหมาะสมแล้ว
เวลาที่ใช้ประชุมแต่ละครั้ง ครึ่งวันเหมาะสมแล้ว
การกำหนดเนื้อหาของรายการ ม.ก. พบประชาชน เหมาะสมแล้วโดยดูสถานการณ์ในแต่ละช่วง
การแบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วง ควรเพิ่มเวลาเป็น 05.00-07.00 น.
การแบ่งหัวข้อสนทนาเป็น 5 เรื่อง ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว และบางรายเห็นว่า ควรปรับเปลี่ยนบ้างตามสถานการณ์
การแสดงความคิดเห็นระหว่างการออกอากาศ ควรดึงให้มีกลุ่มหลากหลายบ้าง ไม่ใช่คนเดิมๆ และควรมีการตัดบทบ้าง เมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกัน นอกจากนี้บางรายยังแนะนำว่าควรมีหมายเลขโทรศัพทม.ก. ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมแล้ว และใช้งานวันเกิดวิทยุ ดีแล้ว
การกำหนดหัวข้อฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ฟัง
การแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ส่วนมากแก้ปัญหาได้จริง หากแก้ไขไม่ได้ ควรควรส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวางแผนให้เป็นระบบมากขึ้น
การจัดทำสรุปรายงานการประชุม ส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสมแล้ว มีบางราย 1 ราย เห็นว่าควรย่อให้สั้น เข้าใจเนื้อหาเลย
การหาโฆษณาในรายการให้มากขึ้น เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนรายการให้มากขึ้น ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการหาโฆษณา ด้วยเกรงว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้าและขาดความเป็นกลางไป

 

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆ อีกเช่น ควรมีการติดตามโครงการต่างๆ ที่ได้ทำไว้ ทั้งจากความร่วมมือกับองค์กรอื่นและที่ทำเอง, ควรแบ่งกลุ่มผู้ฟังด้าน พืช สัตว์ ประมง วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่, ระบบการส่งออกอากาศยังมีปัญหา โดยเฉพาะโทรศัพท์ และคลื่นรบกวนในเวลากลางคืน, ควรประกาศเกียรติคุณแก่บุคลที่ดูแลครอบครัว ม.ก. และบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสถานีวิทยุ ม.ก. ในเรื่องความรู้

 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับงานวิจัย

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การลดต้นทุนการผลิตพืชและสัตว์ของเกษตรกรไทย

เกษตรกรกับสื่อทางการเกษตรที่มีผลทางอาชีพ

สำรวจจำนวนผู้ฟังทั่วไป/ครอบครัว ม.ก./สถานที่สามารถรับฟัง/ระดับอายุ/การศึกษา/อาชีพ ฯลฯ

ด้านปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรและการถือครองที่ดิน

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

ด้านการจัดทำนโยบายที่ดินแห่งชาติ

แนวทางการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

การเกษตรทำให้ยากจนจริงหรือไม่

ความสามารถในการล่วงรู้ความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดโลกที่สำคัญๆ

ทำไมลำไยไปไม่ได้ในอาชีพ

เกษตรกรจะอยู่อย่างยั่งยืนได้ในรูปแบบใด