รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 1/2552
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552
ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษา / ประธานการประชุม
2. นายกิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษา
3. นายสุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษา
4. ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน
5. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
6. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
9. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
10. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
11. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
12. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
13. รศ.ดร.อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
14. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
15. นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
16. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
17. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
18. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
19. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
20. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
21. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
22. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
23. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน / ติดธุระ

 

เริ่มประชุมเวลา 09.09 นาที

 

เรื่องที่ประชุม

 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” มีทั้งตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรผู้ฟัง รวม 25 ท่าน โดยมีวาระ 1 ปี เพื่อให้การบริหารราชการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการบริหารที่เปิดเผยโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังเอกสารประกอบการชุม หมายเลข (1)

การแต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยเล็งเห็นว่า สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมีความใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งจากการจัดฝึกอบรมและจากการผลิตรายการวิทยุ และรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เป็นรายการที่มีศักยภาพสูงในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” เพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงาน ได้ขอแจ้งให้คณะทำงานฯ ตรวจพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อดำเนินการแก้ไข

ที่ประชุม รับทราบและขอแก้ไขข้อความในประกาศแต่งตั้งคณะทำงานฯ เป็นดังนี้

13. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช
16. นายสุทัด ปินตาเสน
18. นางสาวประทุม สุริยา

 

วาระที่ 2 เรื่องขอความคิดเห็นในการผลิตและพัฒนาคุณภาพรายการ "ม.ก. พบประชาชน" เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเกษตรกรผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก.

ผศ. อนุพร ฐานะประธานการประชุม กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุรายการ ม.ก. พบประชาชนในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และเสนอผลการมีส่วนร่วมของคณะทำงาน เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาและดำเนินการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพรายการ ม.ก. พบประชาชน ซึ่งเป็นลักษณะสื่อ 2 ทาง เพื่อให้มีการพัฒนารายการโดยตลอด จึงเห็นสมควรจะมีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2552 เพื่อทราบผลสะท้อนของการมีส่วนร่วมเกษตรกรผู้ฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน และเพื่อเป็นต้นแบบของรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกิดจาการมีส่วนร่วมของผู้ฟังของสถานีฯ และเป็นรายการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการผู้ฟังอย่างแท้จริง

นายสุนันท์ ละอองศรี ฐานะผู้ดำเนินรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ได้กล่าวถึงรูปแบบรายการในปัจจุบันว่า มีการออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.00 - 06.25 น. แบ่งการออกอากาศเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 30 นาที รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

ช่วงแรก 05.00-05.25 น. นำเสนอข่าวสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ โดยติดตามจากสื่อหนังสือพิมพ์

ข้อจำกัด ต้องใช้เวลาแสวงหาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์

 

ช่วงที่ 2 05.30-06.00 น. วิทยากรรับเชิญ

ปัญหาที่พบ ปัญหาการประสานงานวิทยากรรับเชิญทุกวัน จึงต้องกำหนดวันแน่นอน โดยพิจารณาเลือกวิทยากรที่มีจิตอาสา จริงจังพร้อมเสียสละ

วันจันทร์ ผศ.พาวิน มะโนชัย เรื่อง ลำไย

วันอังคาร เปิดกว้าง/ติดต่อวิทยากรหลากหลาย/พืช/สัตว์

วันพุธ วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร / สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ. 1) (มาตรฐานสินค้าเกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย ฯลฯ)

วันพฤหัสบดี เปิดกว้างเชิญวิทยากรจากสถาบันต่างๆ เอกชน ตัวแทนเกษตรกรมาเป็นวิทยากร

วันศุกร์ รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ เรื่อง มะม่วง

คาดหวังให้มะม่วงเป็นพืชแก้จน/ได้มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก มีตัวแทนเกษตรกรรวมกลุ่มกัน อาทิ กลุ่ม นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ นายอาทิตย์ เกษมศรี เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ร่วมเป็นวิทยากรในรายการ นอกจากนี้มีวิทยาร่วมจากภาคประชาชน อาทิ นางสาวประทุม สุริยา จากการแนะนำจาก รศ.สมชาย องค์ประเสริฐ ประธานหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับรางวัลชนะเลิศ นายบัญชาการ พลชมชื่น จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ช่วงที่ 3 06.05-06.25 น. ช่วงเปิดสายสำหรับผู้ฟังทั่วไป ( ช่วงเปิดเวทีชาวบ้าน )

เป็นสื่อสองทาง มีทั้งเกษตรกรผู้หญิง/ผู้ชาย ร่วมแสดงความคิดเห็น ทางด้านเกษตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการถาม-ตอบปัญหา

ปัญหาที่พบ การตอบสนองผู้ฟังไม่มีความต่อเนื่อง ไม่ลงลึกในพื้นที่ ช่วยได้โดยจัดฝึกอบรมตามความต้องการของผู้ฟัง

ความคาดหวังของรายการ ม.ก. พบประชาชนนั้น อยากให้เป็นรายการของประชาชนที่แท้จริง มาร่วมผลิตรายการอย่างจริงจัง ซึ่งตรงกับทางสถานีวิทยุ ม.ก. ส่วนกลาง ที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ จึงอยากเชิญชวนในคณะทำงานร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพรายการดังกล่าว

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี กล่าวเสริมเรื่องการวิเคราะห์ข่าวเกษตรนั้นเคยจัดทำมาก่อนแต่ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม จึงอยากได้ข้อมูลข่าวเกษตรจาก ม.ก. ส่วนกลาง อยากให้คณะทำงานรายการ ม.ก.พบประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบรายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคเช้า มี 3 ช่วง และม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย วันอังคาร ดำเนินรายการร่วมกับวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร วันพฤหัสบดี ดำเนินรายการโดยคุณขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงานจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างไร ควรจะมีแผนแต่ละเดือนอย่างไร? ตามที่ ผอ.อนุพร ท่านอยากทราบรวมทั้งต้นทุนการผลิตรายการ ม.ก.พบประชาชน หรือแผนรายการกับเยาวชน อยากให้เสนอแนะ

ผศ.อนุพร ประธานที่ประชุม ขอให้ถือรูปแบบรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า เป็นต้นแบบรายการ และขอให้รวมรูปแบบรายการทั้งรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า และม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย ซึ่งออกอากาศทุกวันอังคาร , วันพฤหัส เวลา 13.05 – 13.55 น. และวันอาทิตย์ เวลา 14.05 – 14.55 น. คาดหวังให้รูปแบบรายการเป็นผลรูปธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ฟัง โดยขอให้คณะทำงานฯ พิจารณารูปแบบรายการทั้ง 3 ช่วง เห็นด้วยหรือไม่ ทั้งในส่วนเนื้อหาวิชาการ ความต้องการเพิ่มเติม อยากให้รายการ ม.ก.พบประชาชนควรจะปรับ /เพิ่ม เป็นต้น

ส่วนช่วงข่าวสถานการณ์ นั้น สถานีวิทยุ ม.ก. ส่วนกลางซึ่งมีศูนย์ข่าวสถานีวิทยุ ม.ก. ต้นชั่วโมง ดูแลศูนย์ข่าว จะสรุปข่าวเวลาประมาณ 21.00 น. ของวัน ดังนั้น ช่วงต่อไปทางสถานีวิทยุ ม.ก. ส่วนกลาง จะสนองตอบโดยการจัดส่งข่าวให้สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เพื่อให้อาจารย์สุนันท์ และทีมงานได้ เลือกประเด็นข่าวก่อนนำเสนอออกอากาศ

รายการ ม.ก. พบประชาชน ซึ่งถือเป็นสื่อวิทยุให้บริการทางวิชาการให้แก่ประชาชน โดยมีสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือเป็นผลงานร่วมกันพัฒนาวงการการเกษตร สามารถเชื่อมโยงการประสานวิทยากรได้

นอกจากนี้ อยากให้ตระหนักว่ารายการ ม.ก.พบประชาชน จัดเพื่อประชาชน โดยประชาชน และขอให้คณะกรรมการ ช่วยกันพิจารณากำหนดแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

อยากทราบต้นทุนการผลิตรายการ ม.ก. พบประชาชนทั้ง 2 ช่วง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 - กันยายน 2552 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ และหาแนวทางดำเนินการสนับสนุนรายการต่อไป เนื่องจากทราบว่าการผลิตรายการต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าผู้จัดทำรายการ ซึ่งที่ผ่านมาผู้จัดรายการเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง

สถานีวิทยุ ม.ก. ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อวิทยุเกษตร มาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่คุณหลวงสุวรรณ วาจกกสิกิจ ถือว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุเกษตรคนแรกของไทยที่จัดรายการที่สถานีวิทยุ อ.ส. วิทยุเกษตรทางอากาศ เป็นประวัติศาสตร์ที่เราให้ความสำคัญ และอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้จัดทำรายการวิทยุเกษตรให้แก่เกษตรสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าที่ควรจารึกไว้ ซึ่งท่านผอ.อนุพรได้ตั้งปณิธานว่า “ อยาก ให้สื่อวิทยุ ม.ก. เป็นสื่อของประชาชนอย่างแท้จริง ”

สำหรับข้อจำกัดของการพัฒนาคุณภาพเครื่องส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ม.ก. จากระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ เตรียมสู่ระบบดิจิตอลในอนาคต เนื่องจากติดปัญหาการเมืองที่ยังไม่มีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ (กสช. ) และคณะกิจกรรมวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ (กทช.) จึงไม่มีการดำเนินการ ทั้งนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคนิคของสถานีฯ และด้านบุคลากร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทางเนคเทค เพื่อขอเชื่อมสัญญาณข้อมูลผ่านเครือข่ายฯ เพื่อให้เป็นสื่อวิทยุที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทั้งทางอินเตอร์เน็ตซึ่งได้ดำเนินการมานานแล้ว ถือเป็นวิทยุ เอ.เอ็ม. แห่งแรกที่ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต และเตรียมก้าวไปสู่ระบบวิทยุดิจิตอลในอนาคต

ได้พัฒนารายการวิทยุของสถานีวิทยุ ม.ก. ช่วงกลางคืน ให้มีรายการเกี่ยวกับสตรีและเยาวชน เพื่อขยายฐานกลุ่มสตรีและเยาวชนให้มากขึ้น นอกจากเหนือจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ

ส่วนการเมืองนั้น บทบาทของสื่อต้องเป็นกลาง เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมให้หน่วยงานได้ทราบและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

-ได้เล่าความเป็นมาของรายการ ม.ก. พบประชาชน ที่ประสงค์ให้มีรายการที่ดีมีประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ฟัง ที่ชอบฟังรายการเกษตรได้ฟังต่อเนื่องพร้อมหาผู้สนับสนุนรายการ เพื่อให้รายการอยู่กับเกษตรกรผู้ฟัง โดยปรึกษากับท่านอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี และร่วมดำเนินการกับทีมงาน

- คณะทำงานที่แต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยจัดรายการ และสามารถช่วยสร้างสรรค์รายการได้ อาทิ นายบัญชาการ พลชมชื่น ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ครูประทุม สุริยา ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คุณพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยสถานีวิทยุ ม.ก. เรามีความจริงใจจะช่วยเป็นผู้ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ อาทิ การช่วยแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ สถานีวิทยุ ม.ก. ได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกรมาประชุมเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อนำเสนอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร การประสานวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อสะท้อนปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ได้พัฒนาการขึ้นเป็น สมาชิกครอบครัว ม.ก. ที่ใหญ่ขึ้น ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานีฯ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกครอบครัว ม.ก. เข้ามามีส่วนร่วมโดยการนำต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับมาร่วมบริจาคเพื่อนำมาปลูก และตกแต่งบริเวณสถานที่ของสถานีฯ โดยมีอาจารย์เฉลิมเกียรติ ชวชาติ นักจัดสวนมือหนึ่งของเมืองไทยคอยให้คำแนะนำและดูแลการจัด ซึ่งถือว่า สถานีวิทยุ ม.ก. เป็นของเราทุกคน

 

นายขวัญชัย สกุลทอง ฐานะผู้ดำเนินรายการ ม.ก. พบประชาชน

กล่าวถึงการรวมรูปแบบรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า และม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย เพื่อพัฒนารูปแบบรายการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังนั้น ที่ผ่านมาผลงานของรายการ ม.ก. พบประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ นั้นชัดเจน อาทิ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วง ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มนายณรงค์ เจษฏาพันธุ์ นายอาทิตย์ เกษมศรี ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจากการใช้ช่องทางสื่อของรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า โดย รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรกถ่ายทอดฯ

สิ่งที่ขอเสนอให้ ม.ก.

อยากให้มีทีมงานของสถานีฯ ติดตามผลสำเร็จของเกษตรกรที่รับฟังความรู้จากทางสถานีฯ แล้วเชิญมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ฟังผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน โดยถือเป็นวิทยากรจากภาคเกษตรกร

การผลิตรายการ ม.ก. พบประชาชน อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าแหล่งข้อมูลข่าวราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็นเกษตรกร/พ่อค้าในท้องถิ่น จะเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและทันเหตุการณ์ เนื่องจากข้อมูลข่าวสินค้าเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทันเหตุการณ์ เป็นต้น

ส่วนวิทยากรที่มาร่วมรายการ ม.ก. พบประชาชน ส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยงานราชการ ไม่มีค่าตอบแทนให้ มาด้วย จิตอาสา

อยากให้ขยายฐานวิทยากร เป็นทั้งนักวิชาการและจากตัวแทนเกษตรกร ถ่ายทอดประสบการณ์จริงด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จที่ได้นำความรู้จากสถานีวิทยุ ม.ก. ไปปฏิบัติ หากคณะทำงานได้มีโอกาสพบเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จอยากให้เชิญมาร่วมออกอากาศเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ฟัง

อยากให้มีรายการเกี่ยวกับยุวเกษตรกร / เยาวชนเพื่อให้สนใจให้อาชีพเกษตร อย่างที่อาจารย์นิคม ได้เคยจัดทำรายการมาก่อนทางสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ เช่น ยุวเกษตรกรแข่งขันกันทำสวนครัวหลังบ้าน ได้มีโอกาสมาออกอากาศทางสถานีวิทยุ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนอื่นๆ

อยากให้สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้เป็นเวทีให้เกษตรกร นักวิชาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้มีโอกาสมาจัดทำรายการจนพัฒนาเป็นนักจัดรายการมืออาชีพ ถือว่าได้สร้างนักจัดรายการมืออาชีพมากมาย

 

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ในฐานะ “ วิทยากรอาสา ” ประจำรายการ ม.ก. ภาคเช้า ทุกวันศุกร์ กล่าวถึงรายการ ม.ก. พบประชาชน ว่า

จุดเด่นของ ม.ก.

- รายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ฟังมากขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานีฯ ที่ต้องการเป็น สถานีวิทยุ ม.ก. ที่มีผู้ฟังมากที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย ม.ก.

•  คนในท้องถิ่นฟังกัน และกลุ่มเกษตรกร /กลุ่มผู้ผลิต เป็นเกษตรกรมักนอนหัวค่ำ ตื่นแต่เช้าตรู่ จึงเป็นเวลาดีของรายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคเช้า

•  ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมาก มีพลังเงียบไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการ และเป็นผู้ฟังที่โทรศัพท์มาร่วมรายการ อาทิ จากอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นต้น

การเป็นวิทยากรอาสา

•  ต้องเตรียมข้อมูลทางวิชาการควบคู่กับการสอบถาม/ติดตามข้อมูลจากเกษตรกรโดยตรงและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเตรียมตอบปัญหาให้แก่เกษตรกร ทุกวันศุกร์ ปัจจุบันภาระในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากออกนอกระบบ จึงต้องแบ่งเวลาทำงานเพื่อออกอากาศรายการ ม.ก.พบประชาชน ด้วย

แนวทางแก้ปัญหา

•  ผู้รู้จากเครือข่าย ม.ก. มีมาก ควรนำเครือข่ายมาสร้างประโยชน์ในการพัฒนารายการ

ข้อเสนอ

•  มีการสร้างวิทยากรจากเครือข่ายใหม่ มาเป็นวิทยากรอาสา และกระชับเครือข่ายเดิมให้แน่นแฟ้น เนื่องจากวิทยากรอาสา ต้องหมดภาระกิจไปตามกาลเวลา

•  สถานีวิทยุ ม.ก. ต้องสร้างคนรุ่นใหม่มาทดแทนวิทยาอาสา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ

•  การปรับปรุงระบบเครื่องส่งออกอากาศเพื่อก้าวสู่ระบบดิจิตอลให้อนาคตเพื่อเปิดกว้างสำหรับกลุ่มผู้ฟัง และควรจะมองไปอีก 12 ปีข้างหน้า กับความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกพื้นที่

•  ด้านงบประมาณ ให้สถานีวิทยุ ม.ก. ในเครือข่ายพัฒนาตนเองได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

รศ.ดร. อานัฐ ตันโช ในฐานะวิทยากรอาสา จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กลุ่มเป้าหมายของ ม.ก.

•  กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มผู้ผลิต ทำเพื่อขาย

•  กลุ่มผู้สูงอายุ

ข้อดีของสถานีวิทยุม.ก. เป็นสถานีวิทยุที่มีผู้ฟังมากที่สุดในระบบ เอ.เอ็ม

ข้อเสนอแนะรายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคเช้า

•  ควรจะเป็นรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ เช่น สถานการณ์ลำไย ข้าว ฯลฯ

•  ควรเสริมด้วยนักวิชาการที่แก้ปัญหา ใช้เวลาตอบสั้นๆ เชิญมาพูดคุย 10 นาที

รายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคบ่าย

•  เป็นกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหม่มากกว่ากลุ่มเก่า

•  เนื้อหาควรเป็นข่าวเกษตร แต่ไม่เข้มข้นเท่า ภาคเช้า

•  เป็นข่าวราคาสินค้าเกษตร ฯลฯ ต่อด้วยความรู้ใหม่ๆ ทางการเกษตร อาจจะเชิญวิทยากร คณาจารย์ นักวิชาการในครึ่งแรก ต่อด้วยวิทยากรจากตัวแทนเกษตรกรในครึ่งชั่วโมงหลัง

ผังรายการช่วงเวลาทองของสถานีวิทยุ จังหวัดเชียงใหม่

•  สถานีวิทยุม.ก. ต้องปรับผังรายการให้เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งขณะนี้สถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาคุณภาพรายการตามมา ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหลักและสถานีวิทยุชุมชน

 

จุดอ่อนของสถานีวิทยุ ม.ก.

•  ไม่มีกลุ่มเยาวชนฟัง

 

นายกิตติเดช จิยะพงศ์ วิทยากรอาสา รายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

นำเสนอ

•  การพัฒนารายการ ม.ก. พบประชาชน เสนอให้มีมองภาพรวมสถานีวิทยุ ม.ก. ก่อน จุดแข็งควรรักษาไว้ และทำให้ดีขึ้น

ข้อเด่นของม.ก.

•  มีลักษณะความเป็นท้องถิ่น ตอบสนองคนในท้องถิ่น ใช้ภาษาท้องถิ่น ใช้ภาษาง่าย ๆ คนฟังคุ้นเคยกันเอง มีอายุการกระจายเสียงมานาน ครองตลาดเก่ามานาน

กลุ่มผู้ฟังม.ก.

•  เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (ฟังมาตั้งแต่วัยรุ่น จนถึงปัจจุบัน)

•  เป็นกลุ่มเกษตรกร

ข้อสังเกต

•  ทำอย่างไรให้วัยรุ่นปัจจุบันมาฟังสถานีวิทยุ ม.ก. เหมือนสมัยก่อน

เนื้อหา

•  เกี่ยวกับวิถีชีวิตของตนเอง

•  คลื่นกำลังส่งของสถานีวิทยุ ม.ก. ระบบเอ.เอ็ม. ไปได้ไกล ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย ฯลฯ

ตนเองฐานะวิทยากรอาสา

•  มาทำงานถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับที่ดิน กฎหมาย มาด้วยใจรัก จิตอาสา ความชอบ ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ต้องการเงินตอบแทน ถ้าสถานีวิทยุ ม.ก.ให้ค่าตอบแทน จะเสียลักษณะเด่นของสถานีวิทยุ ม.ก.ไป

•  วิทยากรอาสาต้องมีความรู้ และสามารถสื่อถึงผู้ฟังได้

ข้อจำกัด

•  ต้องพัฒนาวิทยากรอาสามาทดแทน เนื่องจากบางครั้งติดภารกิจและการเดินทางมาสถานีฯ ลำบาก เนื่องจากย้ายที่ทำงานไปอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกำลังฝึกทีมงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ที่มีใจรักและจิตอาสามาถ่ายทอดความรู้ เป็นคนรุ่นใหม่ เสียสละ

 

นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ วิทยากรอาสา สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6

เคยร่วมเป็นวิทยากรในรายการ ม.ก. พบประชาชน ร่วมกับอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันจัดรายการเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 253 9 ทุกวันจันทร์-อังคาร-พุธ เวลา 12.05-12.30 น. (25 นาที)

ข้อเสนอแนะ -

•  หากงบประมาณใหม่ปี 2553 ของกรมพัฒนาที่ดินให้จัดทำรายการต่อ อยากจะจัดร่วมกับอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ในรายการ ม.ก. พบประชาชน เนื่องจากได้ติดตามผลมีผู้ฟังตอบรับดีมาก

•  อยากให้รวมรายการเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ร่วมกับ ม.ก.พบประชาชน ดำเนินรายการโดยอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ออกอากาศวันละ 1 – 1.30 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 2 วัน เพื่อให้การออกอากาศดำเนินอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องประสานวิทยากรบ่อย ผู้ฟังจะได้โทรศัพท์มาสอบถามวิทยากรได้มากขึ้น และคนฟังมักจะติดตามรับฟังรายการต่างๆ ที่อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี จัดจนติดหูอยู่แล้ว ปกติหลังออกอากาศรายการเกษตรอินทรีย์วิถีไทย จะนำเทปไปจัดทำเป็นแผ่นซีดี แล้วจัดส่งไปออกอากาศต่อตามหอกระจายเสียงในชุมชนต่าง ๆ

นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ ประธานกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออก วิทยากรภาคประชาชน

ข้อเสนอแนะ

•  เป็นวิทยากรร่วมในรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ได้มีการเตรียมข้อมูลก่อนออกอากาศ

•  อยากให้ปรับเรื่องเวลาออกอากาศรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า เริ่มออกอากาศเวลา 05.30 – 08.00 น. เนื่องจากเวลา 05.00 น. เช้าเกินไป เกษตรกรบางรายยังไม่ตื่นนอน

•  ขอเสนอแนะให้ท่านผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เชิญคณะทำงาน มาร่วมประชุมวางแผนกันในครั้งต่อไป

 

นายบัญชาการ พลชมชื่น เกษตรกรผู้ฟังจากศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ข้อเสนอแนะ

•  กลุ่มที่ชอบฟังมีผลทางจิตใจ มีความสุขที่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาพูดคุย

•  กลุ่มที่ชอบฟังมีผลต่อสังคม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้ฟัง ได้รับการยอมรับของกลุ่มสมาชิก มีความรู้มีฐานะทางสังคมดีขึ้น

•  กลุ่มที่ชอบฟังมีผลทางเศรษฐกิจ ได้เรียนรู้และรับความรู้จากทางรายการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ปรับชีวิตให้ดีขึ้น มีฐานะดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการเกษตร ทั้งเรื่องการปลูก ข้าว ลำไย มะม่วง ฯลฯ

•  อยากให้รายการ ม.ก.พบประชาชน เป็นสื่อกลางของการขับเคลื่อนในรูปแบบการเป็นธรรมชาติ ไม่มีรูปแบบ เป็นการต่อยอดจากการได้รับความรู้ทางวิชาการเกษตรจากนักวิชาการ แล้วไปปฏิบัติต่อให้เกิดประโยชน์ อาทิ มะม่วง ลำไย ไม้ผลต่างๆ ฯลฯ

•  ช่วงเวลาออกอากาศเป็นเวลาที่เหมาะสม คนชนบทตื่นแต่เช้าเพื่อฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ทั้งผลดีต่อจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ

•  เป็นวิทยากรภาคประชาชน เกษตรกรเข้ามาช่วยเสริมความรู้ทางภาคปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง

 

นางสาวประทุม สุริยา วิทยากรอาสาภาคประชาชน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อเสนอแนะ

•  ควรนำบทความจากวิทยากรที่ร่วมรายการ ม.ก. พบประชาชนมาเผยแพร่เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังต่อไป ควรมีการนำเสนอบทความอีกครั้ง เนื่องจากผู้ฟังต้องการข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

•  ขณะวิทยากรออกอากาศ พูดคุยยังไม่จบประเด็น ไม่ควรเปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาร่วม ควรให้วิทยากรพูดให้จบก่อน เป็นคำแนะนำจากผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก. ได้ฝากคำแนะนำไว้

•  การตอบสนองผู้ฟัง ได้รับการตอบรับดีมาก หลังออกอากาศมักจะได้รับโทรศัพท์จากผู้ฟังมาก

•  อยากให้มีรายการสำหรับเยาวชนเกษตร เพื่อให้เยาวชนสานต่องานด้านเกษตร

 

นายอาทิตย์ เกษมศรี วิทยากรอาสาภาคประชาชน จากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

•  เห็นด้วยกับอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี กับรูปแบบรายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคเช้า

•  อยากขอเวลาเพิ่มในช่วงที่ 3 เวลา 06.05-06.25 น.

•  ชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นได้เพราะสถานีวิทยุ ม.ก.

•  ตลอด 5 ปีที่กลุ่มเกิด ได้รับประโยชน์ ได้ใช้สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่เป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกมะม่วง

•  อยากให้สถานีวิทยุ ม.ก. หาวิทยากรรายการ ม.ก.พบประชาชนเพิ่ม อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การผลิตไม้ผล เป็นต้น เมื่อมีปัญหาจะได้ปรึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

•  ตนเองยินดีเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไผ่ การขยายพันธุ์พืช อยากทำประโยชน์ให้แก่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

นายสมาน ทัดเที่ยง วิทยากรอาสาภาคประชาชน /กลุ่มผู้แทนเกษตรกรชาวนา /ลุ่มน้ำปิง

 

•  มีความศรัทธาสถานีวิทยุ ม.ก. ที่เปิดกว้างให้แก่เกษตรกร

•  ชอบฟังสถานีวิทยุ ม.ก. มานานแล้วตั้งแต่อาจารย์นิคม ดำรงกิจเกษตร อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี จนถึงผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ปัจจุบัน

•  รายการ ม.ก. พบประชาชน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ข้าราชการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตร

•  รายการ ม.ก.พบประชาชนภาคเช้าทำให้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่มาฟังก่อนไปทำงาน มีทั้งวิชาการ ความรู้

•  ตนได้ใช้รายการ ม.ก.พบประชาชน เ ป็นเวที สื่อสารให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มลุ่มน้ำปิง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ม.ก. เป็นสื่อของประชาชนอย่างแท้จริง มีผู้ฟังสนใจ ขอให้ยืนหยัดต่อไปทำรายการให้ประชาชน

•  สถานีวิทยุ ม.ก. มีผู้ฟังในความสนใจทั้งในเมืองและชนบท

•  อยากจะมีรายการวิทยุ สำหรับเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจเกษตรมากขึ้น ตนเคยไปส่งเสริมให้เด็กเยาวชนชาวเขาช่วยกันปลูกข้าวพร้อม ให้ความรู้ ปลูกไว้บริโภคและจำหน่าย

ผศ.อนุพร ประธานในที่ประชุม

สรุปอยากให้คณะทำงานช่วยกันพัฒนารายการ ม.ก. พบประชาชนให้เป็นรูปธรรมภายในไม่เกิน 3 เดือน จะมีการแถลงข่าวให้แก่สื่อมวลชน เพื่อให้ทราบระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ เป็นการเปิดตัวสถานีวิทยุ ม.ก. ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

ผศ.สุเมธ หัวหน้าสถานีฯ ประธานคณะทำงานฯ

สรุป ในส่วนของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ที่ดำเนินรายการร่วมจะต้องทำการจดบันทึกประเด็นที่ผู้ฟังสอบถามเข้ามาร่วมรายการ พร้อมสรุปทุกวันจนครบเดือน จากนั้นจะได้เชิญคณะทำงานมาร่วมประชุมพูดคุย เพื่อให้เห็นทิศทางการดำเนินการต่อไป นอกจากนี้จะมีการบันทึกเสียงช่วงการออกอากาศไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง เพื่อใช้บันทึกรายการ และสามารถนำไปใช้เมื่อมีความต้องการต่อไป

 

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ แจ้งว่า จากการที่ได้พูดคุยกับผู้ฟังรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ได้มีผู้ฟังรายการต้องการความรู้จากทางสถานีในหลายเรื่อง โดยทางสถานีวิทยุ ม.ก. ได้หารือกับผู้ดำเนินรายการแล้วว่าจะจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ฟังรายการในเดือนมีนาคมและเมษายน 2552 จำนวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้และกิ่งไม้ ขยายผลต่อเนื่อง ปี 2552 และหลักสูตร “ ชีวิตจะเป็นสุข ถ้าบำบัดทุกข์ด้วยความพอเพียง ” รุ่นครอบครัว ม.ก. ระหว่างวันที่ 28-3 1 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม

2. โครงการฝึกอบรม การทำน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ร่วมมือกับศูนย์วิจัยข้าวสันป่าตอง และทางศูนย์วิจัยข้าวสันป่าตองยินดีสนับสนุนวัตถุดิบในการจัดทำน้ำข้าวกล้องงอก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ฟังรายการเข้าร่วมการฝึกอบรม 40 คน

ซึ่งทั้ง 2 โครงการนั้น จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการ ม.ก. พบประชาชนต่อไป

 

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

 

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้จดบันทึกการประชุม

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง ผู้ตรวจรายงานการประชุม