รายงานการประชุมคณะทำงาน โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 1/2553
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
10. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
13. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
14. ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
15. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
16. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
17. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
18. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
19. นายณรงค์ ลุมมา ผอ.โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
20. นายมิตร แก้วมณี อาจารย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงฯ
21. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
2. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
3. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
4. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เรื่องที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

1.1 ทิศทางการบริหารงานของสถานีวิทยุ ม.ก. ปี 2553 และการยืนยันการทำงานของคณะทำงานฯ ในปีงบประมาณใหม่ 2553

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.ก. ในปี 2553 ว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นกับสถานีวิทยุ ม.ก. อีกครั้ง หลังจากเคยเกิดเมื่อปี 25540 และผลจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขึ้นมา (กสช.) ให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่และแบ่งกลุ่มวิทยุออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มภาครัฐ 2. กลุ่มภาคธุรกิจ 3. กลุ่มชุมชน โดยสถานีวิทยุ ม.ก. ได้อยู่ในกลุ่มภาครัฐ เน้นการทำงานให้กับชุมชน จึงไม่สามารถจัดหาโฆษณาเป็นรายได้ได้ ยกเว้นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และสถานีวิทยุ ม.ก. ยังคงยึดนโยบายการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ให้เป็น “ สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ ” หรือเน้น “ การทำมาหากิน” ทั้งนี้ สถานีวิทยุ ม.ก. ได้บริหารเวลาเองทั้งหมด โดยเน้นรายการวิชาการเกษตร 88% พร้อมบริการสาธารณะ กฎหมาย ข่าวสาร 11 % และเป็นภาคบันเทิงเพียง 1% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ผู้สนับสนุนภาครัฐหลายราย ได้เปลี่ยนผู้บริหารและงบประมาณใหม่ จึงทำให้สถานีวิทยุ ม.ก. ต้องมีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายของสถานีวิทยุ ม.ก. และปรับทิศทางการทำงานเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มหน่วยงานที่คาดว่าจะได้การสนับสนุนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยเน้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิน และน้ำ การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นต้น

ในส่วนสถานการณ์ของสถานีวิทยุ ม.ก. ปัจจุบันทุกอย่างยังคงดำเนินการตามปกติ มีผังรายการออกอากาศและบุคลากรของสถานีฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งสถานีวิทยุ ม.ก. จะต้องก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ขณะนี้มีงบประมาณหมุนเวียนในการบริหารประมาณ 2-3 ล้านบาท

ส่วนงบประมาณในปี 2553 โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” นั้น ยังคงได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอให้คณะทำงานของคณะทำงานฯ ดำเนินกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ฟังสถานีวิทยุ ม.ก. อย่างแท้จริง

ที่ประชุมรับทราบ

 

1.2 ผลคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โดย นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงการประชุมคณะทำงานชุดย่อยของโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ว่า ได้มีการขอปรับปรุงผังภูมิทัศน์ใหม่ให้เหมาะสมพื้นที่แต่ละกิจกรรม ทั้งการปลูกผัก ไม้ผล ทำนา พืชไร่หลังนา ประมงและปศุสัตว์ เป็นต้น พร้อมกับได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ อุดปวง หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง ช่วยดำเนินการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นาและปรับพื้นที่โครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นั้น

นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการขุดสระน้ำและปรับพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง ได้เข้ามาดำเนินการขุดและปรับปรุงพื้นที่ 6 ไร่ของโรงเรียน เรียบร้อยแล้วประมาณ 70 % คงค้างพื้นที่บางส่วนที่จะจัดทำพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยเท่านั้น พื้นที่ดังกล่าว จึงพร้อมดำเนินกิจกรรมต่าง ได้ อาทิ ไม้ผล พื้นผัก นาข้าว พืชไร่หลังนา ประมง ปศุสัตว์ เป็นต้น

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า จะรีบประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยินดีให้การสนับสนุนโครงการฯ ในเร็ว ๆ นี้ โดยจะจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันจะจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่อย่างเป็นทางการ ดังนั้นหากดครงการมีความก้าวหน้าประการใดจะรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2552 ประจำเดือนธันวาคม 2552

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 9/2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระดังแนบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 9/2552 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน / การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสา พร้อมออกอากาศสดผ่านรายการ

นายขวัญชัย สกุลทอง ผู้จัดรายการม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน/การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสาสมัครพร้อมออกอากาศผ่านรายการนั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ แต่ละสาขา มาร่วมเป็นวิทยากรตอบปัญหาที่ดินให้แก่ผู้ฟัง ม.ก. พร้อมกำชับให้บุคลากรของสำนักงานที่ดินเชียงใหม่แต่ละแห่งเปิดสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในช่วงการออกอากาศรายการดังกล่าว ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน เวลา 13.05-13.52 น. และพร้อมโทรศัพท์เข้าร่วมรายการเพื่อชี้แจงกรณีปัญหาทีดินของผู้ฟังอยู่ในความรับผิดชอบของตน นอกจากนั้นจะมีแผนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วไป ร่วมกับผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนงานที่วางไว้ในปี 2553 และจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟัง ม.ก.ได้รับทราบผ่านรายการดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา โครงการนำร่องในรายการม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ทุกวันศุกร์ เรื่อง “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ”

รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ กล่าวถึงโครงการดังกล่าวยืนยันในการดำเนินนำข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงที่ได้นำเสนอออกอากาศผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้าทุกวันศุกร์ เวลา 05.30 -05.55 น. เพื่อนำข้อมูลผ่าน website ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า ขอเสนอแนะห้สถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีคุณมานพ เป็นนายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และยังไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง ดังนั้น หากสามารถรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับมะม่วงมาไว้ใน website ของสถานีวิทยุ ม.ก. โดยจัดทำในลักษณะสารานุกรมวิกิพีเดีย ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา จะเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนร่วมกัน ทั้งนี้ จะปรึกษาหารือร่วมกับอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและเป็นต้นแบบในการนำเสนอข้อมูลวิชาการของพืชชนิดอื่น ๆ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี กล่าวถึงกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้นจากการคณะทำงานฯ และยังคงต้องใช้กลไกของสื่อวิทยุ ม.ก. ที่พัฒนาต่อเนื่องเป็นรูปธรรม พอจะสรุปได้ดังนี้

 

4.1 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ซึ่งเน้นการให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเกษตร โดยใช้กลไกของสื่อสถานีวิทยุ ม.ก. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผ่านการพิจาณาของประชาคมชุมชน มีเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ในฐานะผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว ทั้งการปลูกพืชผัก ไม้ผล นาข้าว พืชไร่หลังนา ประมง และปศุสัตว์ การขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา เป็นต้น

แผนการดำเนินงานในช่วงต่อไป ขอให้มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการดังกล่าวผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า เพื่อสร้างแนวร่วมผู้ฟังได้ใช้กลไกของสื่อรายการให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยจะขอเชิญผู้บริหารของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมพูดคุยในรายการในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นบทบาทของสถานีวิทยุ ม.ก. ในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

 

4.2  โครงการกระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดีสู่ชุมชน ของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ขณะนี้ ยังไม่ทราบแนวทางการเผยแพร่สู่ชุมชน เนื่องจากคณะทำงานฯ ยังไม่ได้ทำประชาคมกับชาวบ้าน แล้วนำเสนอข้อมูลผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน เพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรผู้ฟัง ผู้ปลูกถั่วเหลืองต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

 

4.3 โครงการพืชเศรษฐกิจ (โครงการใหม่)

สืบเนื่องจาก ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับลำไยสู่ชุมชน ในรายการม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า เป้นประจำ ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 05.30-05.55 น. แต่ยังไม่ได้ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ดังนั้นจึงน่าจะเรียนเชิญท่าน ผศ.พาวิน มะโนชัย เป็นคณะทำงานด้วย (ซึ่งจะทำคล้ายกับเรื่องมะม่วง ออกอากาศทุกเช้าวันศุกร์ โดย รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ) และต่อไปอาจจะพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ที่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ด้วย

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ

4.4 เรื่องความมั่นคงของรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า กรณีไม่มีผู้สนับสนุนรายการ

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้กล่าวถึงความมั่นคงของรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า หากไม่มีผู้สนับสนุนรายการ โดยได้ออกอากาศผ่านรายการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ฟังสถานีวิทยุ ม.ก. ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ ซึ่งผู้ฟังได้มีการเสนอให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่รายการ โดยเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเข้ามาร่วมสนับสนุนการผลิตรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้าแทน

ที่ประชุม รับทราบ

4.5 เรื่องโครงการสร้างองค์ความรู้เกษตรยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนประกอบอาชีพ

ครูประทุม สุริยา คณะทำงานฯ กล่าวถึงโครงการสร้างค์ความรู้เกษตรยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ฟังครอบครัว ม.ก. จำนวน 50 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฝึกอบรมให้เดือนพฤศจิกายน 2553 โดยใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 การเข้าร่วมโครงการประกวดเด็กไทยหัวใจเกษตร

คุณครูประทุม สุริยา กล่าวว่า โครงการประกวดเด็กไทยหัวใจเกษตร หัวข้อ “เกษตรกรรมในความฝัน” หรือ โครงการ MY LITTLE FARM จัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2553 ณ บริษัท กันตนา จำกัด จังหวัดนครปฐม นั้น

ผู้บริหารโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ได้จัดทำเป็นโครงการต้นกล้าเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อความยั่งยืนของชุมชน โดยมีทีมงานยุวเกษตรโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่เชียงใหม่ เขต 2 และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เกิดแนวทางการนำเสนอการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี และรู้จักการทำบัญชีฟาร์ม เป็นต้น ดังนั้น จึงใคร่ขอความคิดเห็นจากคณะทำงานฯ ให้ร่วมเสนอแนวทางในการเข้าร่วมประกวดดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการศึกษากติกาและเงื่อนไขการประกวดให้ชัดเจน หากต้องการให้เด็กเยาวชนได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์เกษตรเพิ่มเติม คณะทำงานฯ ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุน

 

5.2 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ผู้สานต่องานโครงการดังกล่าว แทนนายสุทัด ปินตาเสน ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ ปัญหาการขาดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ทางศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ผ่านกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อาทิ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนที่กำหนดมาโดยตลอด แต่บางพื้นที่เกษตรกรยังผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เหมาะเฉพาะถิ่น ได้ผลผลิตต่ำ จึงได้มีการส่งเสริมให้ผลิตเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีแทนให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น ถั่วเหลืองพันธุ์สจ. 60 เป็นต้น

เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่องการเปิดเขตการค้าเสรีส่งผลกระทบต่อถั่วเหลือง ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเป็นห่วงจะได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งผลสรุปจะนำเสนอให้ทราบต่อไป

 

5.2.1 โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

เพื่อสนองต่อความต้องการของเกษตรกร หากมีความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว จะนำเสนอผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

5.2.2 โครงการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีตามโครงการ Soil Bean Seed Center ของกรมวิชาการเกษตร

นายสุทัด ปินตาเสน ได้กล่าวว่าโครงการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีกระจายสู่ชุมชนได้ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการ เพื่อสร้างต้นแบบในการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ทั้งการปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งและในฤดูฝน ตามโครงการใหม่ของกรมวิชาการเกษตร ( Soil Bean Seed Center ) ใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อผลิตเมล็ดถั่วเหลือง ในพื้นที่ 7,000 ไร่ ผลผลิต 17,000 ตันในปี 2553 เนื่องจากถั่วเหลืองเป็นพืชวัฒนธรรม โดยเน้นเพื่อการบริโภค การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นระบบพืชหมุนเวียนหลังนา เป็นต้น และได้เห็นความสำคัญของการใช้สื่อวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ผ่านรายการม.ก.พบประชาชน เพื่อผลักดันในการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีสู่ชุมชนต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

5.3 โครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ในปี 2553

เนื่องจากนายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงานฯ ติดภารกิจ ขอเลื่อนวาระดังกล่าวครั้งต่อไป

5.4 โครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ

รศ.ดร. อานัฐ ตันโช กล่าวถึงโครงการเกี่ยวกับเกษตรกรรมธรรมชาติที่จะดำเนินงานในปี 2553 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้กลไกของสื่อวิทยุ ม.ก. ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ฟัง ม.ก. อาทิ การเลี้ยงหมูหลุม การทำน้ำหมักจากปลา จุลินทรีย์ท้องถิ่น ไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโพนิกส์ ฯลฯ และโครงการใหม่ที่จะนำเสนอผ่านรายการวิทยุ ม.ก.

ในช่วงต่อไป จะนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในการออกแบบห้องน้ำ เพื่อนำปัสสาวะและสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ไปใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืช ซึ่งมีธาตุไนโตรเจน ( N ) ฟอสฟอรัส ( P ) และโปแตสเซียม ( K ) ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช โดยผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมรับทราบ

5.5 โครงการเกษตรอินทรีย์

นายบัญชาการ พลชมชื่น กล่าวถึงการไปร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานในท้องถิ่น ของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานะครอบครัวม.ก. และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น น้ำข้าวกล้องงอก การชมสวนลำไยอินทรีย์ของเกษตรกร เป็นต้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเกิดความร่วมมือในการถ่ายความรู้ผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก. แต่อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเช่าซื้อเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 17.05-17.55 น. โดยแผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

5.6 โครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์

นายยงยุทธ ชัยชนะ กล่าวถึงโครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ว่า คาดว่าจะเริ่มโครงการฯ ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจะพาคณะทำงานฯ เข้าไปศึกษาดูงานก่อนนั้น ไม่สามารถจัดทำโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากปีนี้ ผลผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและการจัดการ จึงของดการดำเนินโครงการดังกล่าวไปก่อน

ที่ประชุมรับทราบ

 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

บันทึก/พิมพ์

ตรวจและทาน