รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 2/2553
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2553
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
10. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12. นายสมบูรณ์ ชัยแก้ว ผู้แทนคณะทำงานฯ/ศวร.ชม
13. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
14. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
15. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
16. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
2.นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
3. ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
4. นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
5.นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
6. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
7. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
8.นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
9. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.

เรื่องที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องสถานการณ์การบริหารงานของสถานีวิทยุ ม.ก. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์การบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2533 ที่ผ่านมายังอยู่ในภาวะทรงตัว ขณะนี้ทางสถานีฯ ได้รับการสนับสนุนรายการจากหลายหน่วยงานมากขึ้น อาทิ หน่วยงานด้านพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินงานพอสมควร อาจจะเข้าสู่ภาวการณ์ปกติประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2553 ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ต้องรัดเข็มขัด

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องการจัดทำหนังสือเชิงประชาสัมพันธ์หรือรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2552

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทำงานฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มาเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ฟังมาโดยตลอด ปี 2552 จึงเห็นสมควรให้มีการจัดทำหนังสือเชิงประชาสัมพันธ์หรือรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในปี 2552 ที่ผ่านมา เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ขอให้คุณแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงานฯ ได้รวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานมาตลอดปี 2552 เสนอให้อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้พิจารณาในการนำเสนอเนื้อหาประกอบในหนังสือดังกล่าว เพื่อเป็นผลงานของคณะทำงานฯ ต่อไป ส่วนรูปแบบในการพิมพ์และงบประมาณในการดำเนินการนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ม.ก.) บางเขน เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าภายใน 2 เดือนคงจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ

1.3 เรื่องการขอเสนอโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินในปีงบประมาณ 2553

ผศ.อนุพร สุวรรรณวาจกกสิกิจ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้งบประมาณปี 2553 ของคณะทำงานฯ ได้รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) จัดสรรมาให้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณ หากคณะทำงานฯ จะเสนอโครงการต่างๆ ในปี 2553 สามารถยื่นโครงการฯ ผ่านที่ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการฯที่จะเกิดประโยชน์และสนองความต้องการของสมาชิกผู้ฟังครอบครัว ม.ก. อย่างแท้จริง

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่องขอให้มีการกำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ประจำทุกเดือนล่วงหน้าในแต่ละเดือน

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กล่าวถึงการกำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ ล่วงหน้าของทุกเดือน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการของคณะทำงานฯ โดยขอกำหนดเป็นทุกวันพุธก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือน หรือตามความเหมาะสม

มติที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการ (ตกลงจะใช้วันพุธก่อนสัปดาห์สุดท้าย หรือตามความเหมาะสม)

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 1/2553 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2553 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

3.1.1 เรื่องการปรับสภาพพื้นที่

ครูประทุม สุริยา ได้รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 คณะทำงานชุดย่อยโครงการฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทั้งการปลูกพืชผัก ไม้ผล นาข้าว พืชไร่หลังนา ประมง และปศุสัตว์ ฯลฯ ) ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการชุมชนและดูพื้นที่จริงหลังการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรและปรับพื้นที่โครงการฯ จำนวน 6 ไร่ 3 งาน ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยานั้น และในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2553 ที่จะถึงนี้ ทางนายนิพนธ์ อุดปวง หัวหน้าหน่วยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปรังปรุงพื้นที่บางส่วนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ คาดว่าจะส่งมอบงานให้กรมพัฒนาที่ดินภายในกลางเดือนเมษายน 2553

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง กล่าวว่าหลังจากได้เดินทางไปร่วมประชุมและดูพื้นที่จริงภายหลังการขุดสระน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง พร้อมกับคณะทำงานชุดย่อยโครงการฯ รวม 12 ท่าน และคณะกรรมการชุมชนและสถานศึกษาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อีก 15 ท่าน เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมานั้น ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดีและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ อาทิ ขุดสระน้ำและปรับพื้นที่ และปรับปรุงบำรุงดินโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง พืชไร่หลังนา โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ นาข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น ไม้ผล รับผิดชอบโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปศุสัตว์ โดยคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประมง โดย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชผัก โดย สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น เพิ่มบริเวณคันนาในแปลงนาข้าว ปรับพื้นที่บริเวณขอบสระน้ำลงมาในบริเวณพื้นที่แปลงที่อยู่อาศัยและบริเวณปศุสัตว์ ทางประมงขอให้มีท่อระบายน้ำทิ้งออกจากบริเวณสระน้ำประจำไร่นา กรณีมีการทำประมงและบริเวณร่องน้ำรอบแปลง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอากาศในน้ำ และแปลงไม้ผลที่มีร่องน้ำรอบบริเวณอาจจะกระทบรากของไม้ผลได้ หากเป็นไปได้อาจจะขอสลับการแปลงพืชผักไปแทนแปลงไม้ผล ฯลฯ นอกจากนี้คณะทำงานชุดย่อยของโครงการฯ ยังได้เสนอในการทำในแต่ละกิจกรรมในพื้นที่ให้คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาและ คณะกรรมชุมชน ได้พิจารณาตามความเหมาะสมและศักยภาพในพื้นที่ เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนต่อไป

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่โครงการฯ ตามคำแนะนำของคณะทำงานชุดย่อยโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เรียบร้อยแล้ว ทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จะรีบดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดทำโครงการฯในแต่ละกิจกรรม ทั้งการปลูกพืชผัก ไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ นาข้าว พืชไร่หลังนา และการปรับปรุงบำรุงดิน เข้ามาประชุมเพื่อจัดทำโครงการและทำแผนการดำเนินงานในเร็ว ๆ นี้ และขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นทางการเพื่อจัดทำโครงการฯ พร้อมขอผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดย่อยดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และจะรายงานให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

3.1.2 เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ที่มีต่อโครงการฯ

ครูประทุม สุริยา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กล่าวยืนยันว่า ผู้บริหารโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยการจัดส่งเด็กนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดังกล่าวไปฝึกอบรมการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว

ส่วนคณะกรรมการชุมชนและ คณะกรรมการสถานศึกษาในพื้นที่ยินดีในการสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว ตามที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าไปประชุมก่อนหน้านี้แล้ว จึงขอให้คณะทำงานฯ มั่นใจว่า ภาคประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงในการสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

 

3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน / การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสา

นายขวัญชัย สกุลทอง ผู้ดำเนินรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่ายได้กล่าวถึงผลความคืบหน้าโครงการดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาเป็นการทำงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ในเชิงรุก เข้าไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับที่ดินให้แก่ผู้นำชุมชน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ฯลฯ โดยได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการดำเนินการ เพื่อเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกโครงการฯ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของ ชาติ ส่วนตนเองนั้นเข้าไปร่วมในฐานะวิทยากรอาสาจากสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ไม่มีค่าเดินทาง ส่วนรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว นายกิตติเดช จิยะพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนา เรื่อง “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงไทย ให้อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอผ่าน website ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อเช้าวันนี้ 24 มีนาคม 2553 ได้จัดส่งข้อมูลเรื่อง ที่มาที่ไปของโครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสาฯ เรื่อง “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ” เพื่อนำเสนอผ่าน website ของสถานีฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตามขณะนี้ การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ต้องทำด้วยตนเองทุกเรื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน อาทิ นำเสนอผ่านรายการวิทยุ รายการ ม.ก. พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ทุกเช้าวันศุกร์ เวลา 05.30 น. เกษตรกรของ ชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย นำเสนอผ่าน website ของสถานีวิทยุ ม.ก. ตลอดจนนำผลงานดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ยังต้องจัดของบประมาณในการดำเนินงานจากภาคเอกชน

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบดำเนินการต่อไป

 

3.4 โครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง

นายขวัญชัย สกุลทอง ได้รายงานว่า เนื่องจากตนได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2553 ร่วมกับภาครัฐบาล โดยมี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เข้ามาดูแลโครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง ซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปว่า สาเหตุที่เกิดปัญหาความล่าช้าของโครงการฯ นั้น เนื่องจากอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านผลประโยชน์

ที่ประชุมรับทราบ

 

3.5 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

นายสมบูรณ์ ชัยแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ฝึกอบรมตามโครงการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมีการกำหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่การผลิตเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดี

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการต่าง ๆ ในปี 2553

ประธาน ขอให้คณะทำงานฯ ทุกท่านจัดเสนอโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปี 2553 ให้คณะทำงานฯ ได้พิจารณาร่วมกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะทำงานฯ สามารถดำเนินการได้ จากงบประมาณของคณะทำงานฯ ปี 2553 จำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาท) ขณะนี้ ได้อนุมัติมาจำนวนครึ่งหนึ่งในการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ตามที่ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้เรียนให้ทราบแล้ว ซึ่งมีโครงการฯ ต่างๆ ที่คณะทำงานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

4.1.1 โครงการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว และคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมมีนักวิชาการหรือนักศึกษาคอยให้ความรู้และติดตามประเมินผลการอบรมฯ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เสนอโดย ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

มติที่ประชุมขอผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดทำโครงการฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาในครั้งต่อไป

 

4.1.2 โครงการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินงานของคณะทำงานฯ

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาดำเนินการภายใน 2 เดือนจากนี้ไป โดยมอบหมายให้นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ดำเนินการรวบรวมผลงาน โดยมี อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี เป็นผู้พิจารณาเนื้อหาผลการดำเนินโครงการต่างๆ ที่คณะทำงานแต่ละท่านได้ดำเนินการไปใน ปีงบประมาณ 2552

มติที่ประชุม ขอให้คณะทำงานแต่ละท่านที่รับผิดชอบในโครงการต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานให้อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี พิจารณาเนื้อหา ก่อนจัดทำเป็นรูปเล่ม

 

4.1.3 โครงการตลาดลำไยอบแห้งเพื่อการพึ่งตนเอง เสนอโดย นายบัญชการ พลชมชื่น

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการรณรงค์ผ่านสื่อวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ในฐานะวิทยากรอาสา เพื่อนำเสนอเนื้อหา ข่าวความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ และยินดีให้ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลผ่านรายการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

 

4.1.4 โครงการเสวนาเรื่องไผ่เคลื่อนที่ “ครอบครัววิทยุ ม.ก.” เสนอโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี

มติที่ประชุม ขอให้ครูประทุม สุริยา เป็นผู้เขียนโครงการฯ ดังกล่าวและให้นายอาทิตย์ เกษมศรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ และนายณรงค์ เจษฏาพันธ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้นำเสนอโครงการฯ ผ่านที่ประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งต่อไป

4.1.5 โครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์ รณรงค์กำจัดขยะในชุมชน โดยไม่เผาทำลาย เสนอโดย ครูประทุม สุริยา

มติที่ประชุม เนื่องจากนางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงานฯ ได้ขอลาออกจากการเป็นคณะทำงานฯ เนื่องจากหมดวาระเมื่อปีงบประมาณ 2552 หากครูประทุม สุริยา ซึ่งเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการ ขอให้เสนอโครงการฯ ผ่านที่ประชุมคณะทำงานฯครั้งต่อไป

 

4.1.6 โครงการประกวดบทความเทิดพระเกียรติ ปี 2553 เสนอโดย ครูประทุม สุริยา

มติที่ประชุม ขอให้เสนอผ่านที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ

5.1 เรื่องการขอมอบหนังสือ 117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อการประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายบัญชาการ พลชมชื่น ขอมอบหนังสือ 117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อการประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ทางสถานีฯ จำนวน 1 เล่ม เพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่องการกำหนดวันจัดงาน “ วันครอบครัววิทยุ ม.ก. ” ปี 2553

สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้กำหนดวันจัดงาน “ วันครอบครัววิทยุ ม.ก. ” ปี 2553 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 ช่วงภาคเช้า มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ มีกิจกรรมพบปะประจำปีเช่นทุกปีในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป

การประชุมประจำเดือนเมษายน 2553 กำหนดให้ประชุมในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

 

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์

ผู้ตรวจทาน