รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”
ประจำเดือนเมษายน 2553 ครั้งที่ 3/2553
วันพุธที่ 28 เมษายน 2553
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
9. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
10. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
11. ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
12. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
13. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
14. ว่าที่ รต. บัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
15. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
16. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
17.นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
2.นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
| 3.นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
4.นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
5. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
6. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
7. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.39 น.

 

เรื่องที่ประชุม

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

1.1 เรื่องสถานการณ์การบริหารงานของสถานีวิทยุ ม.ก. ในเดือนมีนาคม -เมษายน 2553

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์การบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2533 ที่ผ่านมา ยังอยู่ในภาวะวิกฤติเริ่มฟื้นตัว ในระดับหนึ่ง ขณะนี้ทางสถานีฯ เริ่มมีรายการใหม่จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป เริ่มรายการเกี่ยวกับภาษาของราชบัณฑิตยสถาน และรายการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเริ่มออกอากาศ เริ่ม เดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ซึ่งยังถือว่าช่วงวิกฤติยังไม่ผ่าน หากการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพในขณะนี้

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ปี 2552 ที่ผ่านมาเน้นสัดส่วนกิจกรรมมากกว่าการพัฒนารูปแบบรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ช่วงปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมานั้น คณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน” ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลากหลาย ให้แก่สมาชิกผู้ฟังครอบครัวม.ก. มากกว่าสัดส่วนการพัฒนารูปแบบรายการ ที่ผ่านมาคณะทำงานฯ ก็ได้ร่วมกันพัฒนารายการม.ก. พบประชาชนมาด้วยดีแล้ว อย่างไรก็ตาม หากจะมีการเสริมรายการให้สามารถสนองความต้องการผู้ฟังครอบครัว ม.ก. ได้มากยิ่งขึ้น คณะทำงานฯ สามารถพิจารณาดำเนินการได้

ที่ประชุมรับทราบ

1.3  เรื่องการจัดกิจกรรมฝึกอบรมโรงเรียนทางอากาศของสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขตในพื้นที่

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ที่จะถึงนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลา (สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา) จะได้จัดกิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรทางอากาศเกษตร หรือเป็นโรงเรียนเกษตรทางอากาศ โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลาร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขตในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเกษตรกร อบรมวันละ 30 นาที ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.00 - 05.30 น. การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฯ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ประชุมรับทราบ

1.4  เรื่องการอนุมัติให้งบประมาณปี 2553 คณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” เพื่อดำเนินการ

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2553 เพื่อให้คณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” เพื่อพิจารณาดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะทำงานฯ จำนวนเงิน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ฟังครอบครัว ม.ก.

ที่ประชุมรับทราบ

 

1.5 เรื่องสรุปงบประมาณปี 2552 ของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน”

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับเงินงบประมาณของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา จำนวนเงิน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณปี 2552 จำนวน 49,053.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าสิบสามบาทถ้วน) คงเหลือเงินงบประมาณ ปี 2552 จำนวน 10,947.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 ประจำเดือนมีนาคม 2553

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 2/2553 ประจำเดือนมีนาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2553 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 เรื่องผลคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่มอบหมายให้สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำบอร์ดตารางการปฏิบัติงานคณะทำงานฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – ปัจจุบัน

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะทำงานฯ พิจารณา บอร์ดตารางการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จำนวน 8 แผนงาน จากทั้งหมดที่ทำในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 16 แผนงาน เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการจัดทำรูปแบบที่เป็นมาตรฐานต่อไป อาทิ

1. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โดย ครูประทุม สุริยา / สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน โดย นายกิตติเดช จิยะพงศ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

3.โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา เรื่อง “มะม่วงไทย มะม่วงโลก” โดย รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอยางมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ด พันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี โดย ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่/นายสุทัด ปินตาเสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

5. การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2552 โดย สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่/ สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน /อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี

6.โครงการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งส่งผลต่อภาคเกษตร โดย นายสมาน ทัดเที่ยง / นายขวัญชัย สกุลทอง / องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

7. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการตลาดลำไยอบแห้งเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร โดย ว่าที่ รต. บัญชาการ พลชมชื่น

8. โครงการมอบทุนการศึกษา “ครอบครัว ม.ก.” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2552 โดย สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

มติที่ประชุม ได้ขอแก้ไขหัวข้อโครงการต่างๆ ขอแยกให้เป็นโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน และโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยความต้องการของผู้ฟังครอบครัว ม.ก. เน้นโครงการด้านการพัฒนาด้านการเกษตร และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยขอให้คณะทำงานฯ กลับไปพิจารณาหัวข้อโครงการฯ นำมาเสนอให้การประชุมครั้งต่อไป

พร้อมกับมีมติขอให้คณะทำงานฯ ผู้รับผิดชอบโครงการรณรงค์ด้านต่างๆ ได้รวบรวมผลงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อเสนอให้อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี พิจารณาเนื้อหาก่อนจัดส่งข้อมูลให้ทางสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน เพื่อจัดพิมพ์รายงานความก้าวของโครงการต่างๆ ของคณะทำงานฯ ปีงบประมาณ 2552 ทั้งนี้ การจัดพิมพ์รายงานฯ ดังกล่าว โดยไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่มอบให้ไว้แก่คณะทำงานฯ ปี 2553

โดยขอให้คณะทำงานฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว อาจารย์สุนันท์ ละอองศรีผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ผ่านกลไกสื่อรายการวิทยุ “รายการ ม.ก. พบประชาชน” ให้ผู้ฟังครอบครัวม.ก. ได้รับทราบและมีส่วนร่วมกับโครงการฯ ต่อไป

3.2 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ในฐานะผู้ประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ได้เรียนเชิญประชุมคณะทำงานชุดย่อยตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน ( Action Plan ) แต่ละกิจกรรมทั้งการปลูกไม้ผล พืชผัก นาข้าว พืชไร่หลังนา ประมง ปศุสัตว์ และการพัฒนาที่ดิน ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะครู และกรรมการชุมชนและสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป พร้อมกับรับฟังความต้องการของชุมชน ตามที่คณะทำงานชุดย่อยได้เสนอให้พิจารณาเมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2553 ดังรายละเอียด

ด้านประมง

ผศ.ดร.บัญชา ทองมี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอ การเลี้ยงกุ้งฝอยในร่องสวนไม้ผล การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงปลาในกระชังในสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

ด้านไม้ผล

อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทน
ผศ.พาวิน มะโนชัย เสนอ การปลูกมะละกอ กล้วย มะนาว เป็นต้น

ด้านพืชผัก

อาจารย์ปรีชา รัตนัง สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอ การปลูกผัก จำนวน 20 ชนิด เพื่อเป็นอาหารกลางวันเด็ก

ด้านปศุสัตว์

อาจารย์สุกิจ ติดชัย คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดไข่ เป็นต้น

ด้านนาข้าว

อาจารย์สกุล มูลคำ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เสนอ ข้าวพันธุ์ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 / ข้าวเหนียว กข 6 / ข้าวเจ้าต้นเตี้ย กข 39 / ข้าวเหนียวต้นเตี้ย สันป่าตอง 1 เป็นต้น

ด้านพืชไร่หลังนา

ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เสนอ ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น

ด้านพัฒนาที่ดิน

นายนิพนธ์ อุดปวง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง เสนอ การปรับปรุงดินโดยสร้างโรงเรียน ผลิตน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ พด. รณรงค์ปลูกแฝกรอบคันนา เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมใดที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรองบประมาณ หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนโครงการที่ต้องของบประมาณดำเนินการต้องชะลอไปก่อน เพื่อจัดเสนอโครงการฯ ผ่าน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเสนอของบประมาณดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบ ของการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อสนองความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยผ่านชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยคณะกรรรมการหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ พร้อมเสนอให้ขอเสนองบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการอีกทางหนึ่ง และเน้นย้ำให้เกิดจากการดำเนินงานของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ใช้กลไกของรายการม.ก. พบประชาชน เพื่อเสริมองค์กรเครือข่ายการเรียนรู้ และยินดีให้ชุมชนและนักเรียนตามโครงการฯ ดังกล่าว มาถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกันต่อไป

 

3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชนช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน

เนื่องจากนายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงานฯ ติดภารกิจ นายขวัญชัย สกุลทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน เวลา 13.05-13.52 น. มีหัวหน้าที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ แต่ละสาขาหมุนเวียนมาร่วมเป็นวิทยากรตอบปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรผู้ฟัง ทั้งตอบปัญหาหน้าไมค์และหลังไมค์ พร้อมกับเปิดรับฟังรายการช่วงดังกล่าว

ส่วนการออกไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินให้แก่ประชาชนได้เคยปฏิบัติกันมาหลายปี เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกนั้น ขณะนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ โดยตนเองนั้นได้ร่วมเป็นวิทยากรอาสา ในฐานะตัวแทนสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ร่วมดำเนินการกับสำนักงานที่ดินเชียงใหม่มาโดยตลอด

จึงขอหารือที่ประชุมคณะทำงานฯ ถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมสัญจรที่ดิน โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอการจัดอบรมสัญจรที่ดิน เพื่อขออนุมัติจากคณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

 

3.4 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนา เรื่อง “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ รายงานว่าตามที่ได้เคยจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงไทย ให้อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอผ่าน website ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้จัดส่งข้อมูลเรื่อง ที่มาที่ไปของโครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสาฯ เรื่อง “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ” เพื่อนำเสนอผ่าน website ของสถานีฯ นั้น ยังไม่เห็นลงผ่าน website ดังกล่าว ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้แนะนำให้ติดต่อกลับไปยังอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ผู้รับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

3.5โครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง

เนื่องจากนายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงานฯ ติดภารกิจ นายขวัญชัย สกุลทอง ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อ “ โครงการเป็นโครงการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งต่อภาคเกษตร ” รับผิดชอบโดย นายสมาน ทัดเที่ยง นายขวัญชัย สกุลทอง องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมแทน

ที่ประชุมรับทราบ

 

3.6 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ส่งสรุปผลความก้าวหน้าโครงการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี ในปีงบประมาณ 2552 ให้อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เรียบร้อย โดยผ่านกลไกสื่อรายการ ม.ก. พบประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ความร่วมมือด้านถั่วเหลืองแก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

ที่ประชุมรับทราบ

3.7การจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้ขอความร่วมมือจากคณะทำงานฯ ทุกท่านได้จัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ 2552 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และบางโครงการฯ จัดทำต่อเนื่อง กรุณานำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อนำเนื้อหามาสรุปก่อนจัดส่งให้สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบดำเนินการ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

 

4.1 การขอเพิ่มรายชื่อคณะทำงานฯ ในปีงบประมาณ 2553

ประธาน ขอให้อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี เสนอรายชื่อคณะทำงานฯ เพิ่มเติม อีก 3 ท่าน ดังนี้

•  ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ซึ่งมาแทนนายสุทัด ปินตาเสนย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ และให้คงชื่อนายสุทัด ปินตาเสน สามารถมาร่วมประชุมได้
•  ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยากรรายการม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ทุกวันจันทร์ เวลา 05.30-06.00 น.
•  นายสกุล มูลคำ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วิทยากรร่วมรายการ ม.ก. พบประชน ภาคเช้า

นายขวัญชัย สกุลทอง เสนอให้เพิ่มเติม อีก 1 ท่านคือ นายมานะ บุญยมหา

มติที่ประชุมเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ ขอเสนอให้ติดต่อสอบถามถึงความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก่อน เนื่องจากเป็นคณะทำงานฯ ที่มีจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทน

 

4.2 โครงการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผ่านโครงการนี้ไปก่อนเนื่องจากต้องอยู่ในช่วงรณรงค์งดการเผาตอซังข้าว เน้นการไถกลบ ส่งเสริมปลูกถั่วเหลืองทดแทน ทั้งนี้ ขอให้ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการได้พิจารณาถึงความพร้อมในการจัดโครงการฯ ร่วมกับอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี และเสนอผ่านคณะทำงานฯ ต่อไป

 

4.3 โครงการเสวนาเรื่องไผ่เคลื่อนที่ “ ครอบครัววิทยุ ม.ก. ” เสนอโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี

มติที่ประชุม ขอเลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวไปก่อน เนื่องจาก นายอาทิตย์ เกษมศรี ติดภารกิจ จะเสนอกลับมาให้คณะทำงานฯ พิจารณาครั้งต่อไป

 

4.4 โครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์ รณรงค์กำจัดขยะในชุมชน โดยไม่เผาทำลาย เสนอโดย ครูประทุม สุริยา

มติที่ประชุม เสนอให้คุณครูประทุม สุริยาคุยในรายละเอียดกับผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม ก่อนเสนอโครงการฯ ครั้งต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ

4.5โครงการประกวดบทความเทิดพระเกียรติ ปี 2553 เสนอโดย ครูประทุม สุริยา

มติที่ประชุม ขอให้เสนอผ่านที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่ต้องของบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนในการดำเนินการ และอาจจะเสนอรูปแบบการประกวดใหม่

4.6 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเทิดพระเกียรติในหลวง เสนอโดย คุณอาทิตย์ เกษมศรี

มติที่ประชุม ขอให้คุณอาทิตย์ เกษมศรี ไปคุยในรายละเอียดกับ ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมก่อนถึงโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

4.7 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติกำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2553 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553) ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

ปิดประชุมเวลา 11.59 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์

ผู้ตรวจทาน