รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 4/2553
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
9. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
10.นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
12 . นายสมบูรณ์ ชัยแก้ว แทน ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน*
13. นายสกุล มูลคำ คณะทำงาน*
14. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
15. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
16. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
17. ว่าที่ รต. บัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
18. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
19. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
20.นายมานะ บุญยมหา คณะทำงาน*
21.นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2.รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
3.นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
4 . รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
5. ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
6. ผศ.พาวิน มะโนชัย คณะทำงาน*
7.นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
8.นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.09 น.

   

เรื่องที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดย ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก.

เนื่องจากผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ที่ประชุมรับทราบ

1.1 เรื่องสรุปงบประมาณปี 2552 ของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน”

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับเงินงบประมาณของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา จำนวนเงิน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณปี 2552 มีรายจ่ายค่าประชุมคณะทำงานเดือนเมษายน 2553 จำนวน 1,054.00 รวมจ่ายทั้งสิ้น 50,107.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) คงเหลือเงิน จำนวน 9,893.00 บาท (เก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมรับทราบ

บัญชีรายรับ-รายจ่าย
โครงการ ผลิตรายการ ม.ก. พบประชาชนเช้า
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ว ด ป

รายการ

รับ

จ่าย

คงเหลือ

28 ก.ค 52

งบประมาณจากส่วนกลาง

60,000.00

-

60,000.00

23 พ.ค 52

อบรมขยายพันธุ์ไผ่ ณ สวนดุษณี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2553

60,000.00

5,000.00

55,000.00

21 ก.ค 52

ประชุมคณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน

กาแฟและขนม

55,000.00

230.00

54,770.00

24 ก.ค 52

ประชุม คณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน

54,770.00

300.00

54,470.00

20 พ.ย 52

ออกบู๊ธ งานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช

ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย – 3 ธ.ค 52

54,470.00

39,600.00

14,870.00

21 ธ.ค 52

ประชุมคณะทำงานฯพร้อมเลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารย์สุทัด ปินตาเสน และอาจารย์อานัฐ ตันโช ที่ได้รับตำแหน่งใหม่

14,870.00

3,000.00

11,870.00

25 มี.ค 53

ประชุมคณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน

11,870.00

923.00

10,947.00

28เม.ย. 53

ประชุมคณะทำงาน ฯ (ก๋วยเตี๋ยวปลา อื่น ๆ))

10,947.00

1,054.00

9,893.00

 

รวมเป็นเงิน(ห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

 

50,107.00

60,000.00

อย่างไรก็ตาม หากรวมงบประมาณปี 2553 ตามที่ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ จะได้จัดมอบเงินงบประมาณบางส่วนในงวดแรก จำนวนเงิน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะมีเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 34,893.00 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 ประจำเดือนเมษายน 2553

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 3/2553 ประจำเดือนเมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2553 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ในฐานะผู้ประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ได้เรียนเชิญประชุมคณะทำงานชุดย่อยตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน ( Action Plan ) แต่ละกิจกรรมทั้งการปลูกไม้ผล พืชผัก นาข้าว พืชไร่หลังนา ประมง ปศุสัตว์ และการพัฒนาที่ดิน เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะครู และกรรมการชุมชนและสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมกับรับฟังความต้องการของชุมชน ตามที่คณะทำงานชุดย่อยได้เสนอให้พิจารณาเมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2553 ดังรายละเอียด

ด้านประมง

ผศ.ดร.บัญชา ทองมี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอ การเลี้ยงกุ้งฝอยในร่องสวนไม้ผล การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงปลาในกระชังในสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

ด้านไม้ผล

ผศ.พาวิน มะโนชัย เสนอ การปลูกมะละกอ กล้วย มะนาว เป็นต้น
นายอาทิตย์ เกษมศรี เกษตรกรจากชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอไม้ผลเพื่อเป็นแปลงสาธิต เช่น มะปรางหวาน ไผ่ มะม่วง เป็นต้น

ด้านพืชผัก

อาจารย์ปรีชา รัตนัง สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอ การปลูกผัก จำนวน 20 ชนิด เพื่อเป็นอาหารกลางวันเด็ก

ด้านปศุสัตว์

อาจารย์สุกิจ ติดชัย คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดไข่ เป็นต้น

ด้านนาข้าว

อาจารย์สกุล มูลคำ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เสนอ ข้าวพันธุ์ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 / ข้าวเหนียว กข 6 / ข้าวเจ้าต้นเตี้ย กข 39 / ข้าวเหนียวต้นเตี้ย สันป่าตอง 1 เป็นต้น

ด้านพืชไร่หลังนา

นายสมบูรณ์ ชัยแก้ว นักวิจัยผู้แทน ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เสนอ ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น

ด้านพัฒนาที่ดิน

นายนิพนธ์ อุดปวง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง เสนอ การปรับปรุงดินโดยสร้างโรงเรียน ผลิตน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ พด. รณรงค์ปลูกแฝกรอบคันนา เป็นต้น

 

ภายหลังจากที่ประชุมได้รับฟังแนวทางการแผนปฏิบัติงาน ( Action Plan ) ได้จัดแบ่งกลุ่มให้คณะครูและคณะกรรมการชุมชนได้แยกไปพบกับตัวแทนคณะทำงานชุดย่อยแต่ละท่านเพื่อทราบรายละเอียดการแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แต่ละกิจกรรมทั้งการปลูกไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ พืชผัก นาข้าว พืชไร่หลังนา และงานปรับปรุงที่ดิน เพื่อมอบหมายงานความรับผิดชอบ กลุ่มละ จำนวน 10 คนต่อกิจกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 กลุ่ม

มติที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมวันพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 โดยมอบหมายให้อาจารย์สุกิจ ติดชัย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสานงานองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะนี้ได้รับคำตอบยืนยันให้นักศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100 คนพร้อมรุ่นพี่อีก 20 คน เดินทางไปร่วมกิกรรมในวันดังกล่าวดังนี้

เวลา 06.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมอบหมายนางแสงเทียน เนียมทรัพย์ รับผิดชอบนำนักศึกษาเดินทางไปโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
เวลา 07.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ

- การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับนายนิพนธ์ อุดปวง หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง บริเวณรอบพื้นที่และขอบสระ
- การปลูกไม้ผลร่วมกับผศ.พาวิน มะโนชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายอาทิตย์ เกษมศรี สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ผล

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จัดทำอาหารโดยทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการชุมชน
เวลา 15.00 น. นักศึกษาเดินทางกลับถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา และสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ สนับสนุนบางส่วน

ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 จะเดินทางไปดูพื้นที่จริงก่อนดำเนินการจริง ใน วันพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ จะเดินทางไปพร้อมกับผศ.พาวิน มะโนชัย และนายอาทิตย์ เกษมศรี เพื่อดูพื้นที่ก่อนปลูกไม้ผลและนำกล้าพันธุ์ไม้ผลไปสนับสนุน

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งการปลูกผัก ประมง ปศุสัตว์ นาข้าว และพืชไร่หลังนา จะเริ่มดำเนินการต่อไปภายหลังจากวันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแผนปฏิบัติงานแนบมาพร้อมนี้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนบางกิจกรรมของหน่วยงานที่ต้องใช้งบประมาณอาจต้องชะลอไปก่อน เช่น การประมง ฯลฯ จะต้องทำโครงการฯ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมรับทราบ

 

3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน

นายขวัญชัย สกุลทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันข้างไร่ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.05 – 13.52 น. นั้น ประกอบด้วยแผนการออกอากาศ 4 ส่วนประกอบด้วย

1. รายการเกี่ยวกับเกษตรกรรมธรรมชาติ โดย รศ.ดร. อานัฐ ตันโช ร่วมเป็นวิทยากร
2. รายการเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
3. รายการเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รายการเกี่ยวกับที่ดิน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวม 2 ฉบับ เฉพาะรายการที่ (1) เกษตรกรรมธรรมชาติ และรายการที่ (4) รายการเกี่ยวกับที่ดิน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน เพื่อมอบให้อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี รวบรวมจัดทำรายงานผลความห้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2552

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนา เรื่อง “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ”

เนื่องจาก รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ซึ่งได้จัดส่งรายงานการดำเนินโครงการฯ ที่รับผิดชอบ มอบให้ท่านอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ไว้พิจารณา ส่วนการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงไทย ได้จัดส่งผ่านอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอผ่าน website ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.4 โครงการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

3.4.1 โครงการขุดอุโมงค์น้ำเขื่อนแม่งัด -แม่กวง

นายขวัญชัย สกุลทอง ได้รายงานที่ประชุมว่าได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการขุดอุโมงค์น้ำเขื่อนแม่งัด -แม่กวง เปลี่ยนใหม่เป็นโครงการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย นายสมาน ทัดเที่ยง นายขวัญชัย สกุลทอง องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมแทน เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา และถึงความเป็นกลางในการดำเนินการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกของภาครัฐโดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ในการผลักดันโครงการฯ

ที่ประชุมรับทราบ

3.4.2 การจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงานฯและคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำปิง ได้รายงานที่ประชุมเรื่องการเน้นการประชาสัมพันธ์ โครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง เป็นอีกหนึ่งโครงการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งสิ่งแวดล้อม ว่าขณะนี้ยังมีปัญหาติดขัดบางประการระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานแผนและสิ่งแวดล้อม ( EIA ) ที่ต้องพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ ก่อนการอนุมัติเพื่อไม่ให้กระทบด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามจะพยายามประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านรายการคุยเฟื่องเรื่องรอบตัว ออกอากาศทุวันจันทร์ – อังคาร เวลา 06.30 – 06.55 น. ดำเนินรายการโดย นายขวัญชัย สกุลทอง และองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้เกษตรผู้ฟังและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงประโยชน์ต่อการใช้น้ำจากโครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง ตั้งแต่พื้นที่เกษตรอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดโครงการฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

3.4.3 เรื่องการพาเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำปิง เข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อผลักดันโครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเงื่อนแม่งัด - แม่กวง

นายสมาน ทัดเที่ยง กล่าวว่าหากสถานการณ์บ้านเมืองสงบ จะพาตัวแทนเกษตรกรกลุ่มลุ่มน้ำปิง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 คน เพื่อเดินทางไปพบกับทางรัฐบาล ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ภาครัฐได้ทราบถึงความต้องการของเกษตรกรต่อโครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง โดยใช้งบประมาณสนับสนุนในการเดินทางจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

3.4.4 เสนอให้พิจารณาการนำเสนอข้อเท็จจริงของคนในพื้นที่ต่อการมีส่วนร่วมในการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยใช้กลไกสื่ออย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและมีความเป็นกลาง

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้เสนอแนะให้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงของคนในพื้นที่เพื่อสะท้อนให้ภาครัฐได้รับทราบข้อเท็จจริง ทั้ง 2 ด้าน และมีความเป็นกลางในการรณรงค์ใช้ไกลไกสื่ออย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมรับทราบ

3.4.5 เสนอเพื่อพิจารณามีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อให้นายสมาน ทัดเที่ยง ได้พิจารณาถึงแนวทางการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อโครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง พร้อมเรียนเชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ขณะเดียวกันอาจจะเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ร่วมสังเกตการณ์ หรือรายงานผลการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว โดยจัดสถานที่ในหน่วยงานภาครัฐที่มีความเป็นกลาง หรือจะถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ เพื่อร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงทั้ง 2 ด้าน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ซึ่งจะได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้ฟังผู้ใช้น้ำจำนวนมาก ซึ่งมากกว่าการพาตัวแทนเกษตรกร เพียงจำนวน 200 คนไปพบตัวตัวแทนของรัฐบาลที่กรุงเทพฯ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

3.5 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี กล่าวว่า ขณะนี้ทาง ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ได้ส่งสรุปผลความก้าวหน้าโครงการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี ในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งเป็นได้เสร็จสิ้นโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จะเสนออีกครั้งเมื่อมีโครงการฯ ใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

3.6 การจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2552

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้ขอความร่วมมือจากคณะทำงานฯ ทุกท่านได้จัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ 2552 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และบางโครงการฯ จัดทำต่อเนื่อง กรุณานำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อนำเนื้อหามาสรุปก่อนจัดส่งให้สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป ขณะนี้คณะทำงานฯ บางท่านได้ทยอยส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบมาบางส่วน นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ได้รวบรวมพิมพ์ข้อมูลไว้แล้วบางส่วน อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอกรอบการจัดทำจาก ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบดำเนินการ

3.7 โครงการรณรงค์ส่งเสริมตลาดลำไยอบแห้งเพื่อการพึ่งตนเอง

ว่าที่ ร.ต. บัญชาการ พลชมชื่น รายงานที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางศูนย์ขับเคลื่อนสินค้าเกษตร โดยเฉพาะลำไยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปี 2553 ตั้งเป้าจัดส่งลำไยอบแห้งไปตลาดของจีน จำนวน 500 ตู้ ขณะนี้ ได้ทดลองส่งไป 6 ตู้จาก 10 ตู้ ค้าง 4 ตู้ และได้รับเงินกลับมาบางส่วนแล้ว เมื่อครบ 500 ตู้ จะทำการประเมินผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามพยายามใช้กลไกของสื่อวิทยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ฟังเข้ามาบริหารด้านการตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะลำไยอย่างแท้จริง เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ พร้อมส่งรายงานการดำเนินงานด้านลำไย ปีงบประมาณ 2552 ขอนางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ได้จัดพิมพ์ก่อนเสนอให้อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี พิจารณาก่อนจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานฯ

ที่ประชุมรับทราบ

3.8 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับคณะทำงานฯ เพิ่มเติม เพื่อร่วมกันพัฒนารายการวิทยุ ม.ก.

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ กล่าวต้นรับคณะทำงานฯ เพิ่มเติม รวม 4 ท่าน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน” ประกอบด้วย

1. ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่แทนนายสุทัด ปินตาเสนย้ายไป
2. ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมิวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยากรรายการม.ก.ภาคเช้าทุกวันจันทร์
3.นายสกุล มูลคำ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วิทยากรรายการม.ก. ภาคเช้า
4.นายมานะ บุญยมหา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมรับทราบ 

3.9 โครงการมอบทุนการศึกษา “ครอบครัวม.ก.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2553

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ รายงานที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้รับรายงานผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2552 ของนายกรนรา ร่ำรวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPA ) 3.67 ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะรายงานผลให้ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาได้รับทราบ พร้อมได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2553 ให้แก่นายกรนรา ร่ำรวย ซึ่งส่วนใหญ่ยินดีให้การสนับสนุนทุนตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยจะจัดพิธีมอบเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2553

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการสัญจรที่ดิน

นายกิตติเดช จิยะพงศ์ รายงานที่ประชุมถึงโครงการสัญจรที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกไปรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินของรัฐและร่วมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะของรัฐให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอฝาง ไชยปราการ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ยังรองบประมาณในการดำเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในอีก 3 เดือนข้างหน้าต้องรองบประมาณใหม่ ปี 2554 อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมเห็นชอบจัดดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวโดยงบประมาณของคณะทำงานฯ ตามที่ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้แนะนำให้จัดทำโครงการฯ เสนอผ่านที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งจะดำเนินการเสนอโครงการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอการจัดอบรมสัญจรที่ดิน เพื่อขออนุมัติจากคณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

4.2 โครงการเกษตรธรรมชาติ

นายขวัญชัย สกุลทอง รายงานว่าโครงการเกษตรธรรมชาติได้ดำเนินโดย รศ.ดร. อานัฐ ตันโช ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอีกหลายหน่วยงาน รับดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันข้างไร่ ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.05-13.52 น. ดำเนินรายการโดย นายขวัญชัย สกุลทอง พร้อมขอให้นายมานะ บุญยมหา ซึ่งเป็นคณะทำงานฯ ใหม่ได้แนะนำตัว พร้อมกล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำความรู้จากการอบรมเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นปุ๋ย ปรับใช้ในศูนย์ฯ และถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมรับทราบ

4.3 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน โดยไม่เผาทำลาย

ครูประทุม สุริยา รายงานทีประชุมว่า อยากเห็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน โดยไม่เผาทำลาย ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ผ่านมาสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 (ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ) ขณะนี้บุคลากรของหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ ขณะเดียวกันมีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการ ส่วนสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ยินดีในการสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ม.ก.

4.4 โครงการประกวดบทความเทิดพระเกียรติ ปี 2553

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ รายงานที่ประชุมว่า ได้จัดทำโครงการประกวดบทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2551 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เชิญชวนผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.” ร่วมส่งบทความเข้าร่วมประกวด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนรางวัลจากหน่วยงานภาคเอกชน (แต่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2552)

ครูประทุม สุริยา กล่าวที่ประชุมว่า อยากเห็นโครงการประกวดบทความเทิดพระเกียรติ ปี 2553 ต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นโครงการฯ ที่ดี ควรสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายขวัญชัย สกุลทอง เป็นหัวหน้าทีม พิจารณาการจัดโครงการฯ ดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ อาทิ นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ และนางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ เพื่อพิจารณรูปแบบการดำเนินการ

4.5 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ครอบครัวม.ก.” ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ กล่าวว่าตามที่นายอาทิตย์ เกษมศรีได้เสนอให้มีโครงการรณงค์ปลูกป่าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ครอบครัวม.ก.” ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง บ้านทุ่งละคร หมู่ 6 ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน ตำบลกึ้ด
ช้าง และสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่นั้น ทางสถานีฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ “ครอบครัว ม.ก.” และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้ร่วมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าชุมชน โดยการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไผ่ จากนายอาทิตย์ เกษมศรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการรณรงค์ปลูกป่าตามโครงการฯ ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ บ้านทุ่งละคร ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ เกษมศรี และนายบัญชาการ พลชมชื่นประงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กึ้ดช้าง และนายวิเชียร ไชยเลิศ รวบรวมกล้าพันธุ์ไม้ร่วมกับนายอาทิตย์ เกษมศรี ส่วนสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ และประสานงานด้านอาหารและรถรับส่งสมาชิก “ครอบครัว ม.ก.”

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

ว่าที่ ร.ต. บัญชาการ พลชมชื่น ได้เสนอให้มีการนำเสนอเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของคณะทำงานฯ อาทิ รศ.ดร. อานัฐ ตันโช และนายมานะ บุญยมหา ผ่านสื่อวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ให้มาก ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน เกษตรอินทรย์ ไปสู่ประชาชนและเกษตรกรผู้ฟัง

5.2 กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์

ผู้ตรวจทาน