รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”
ประจำเดือนมิถุนายน 2553 ครั้งที่ 5/2553
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษา
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษา
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
9. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
10.นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12 . นางจิดาภา แดงประดับ แทน ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
13. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
14. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
15. ว่าที่ ร.ต. บัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
16.นายมานะ บุญยมหา คณะทำงาน
17.นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
2.นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
3. ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
4. ผศ.พาวิน มะโนชัย คณะทำงาน
5.นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
6.นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
7. นายสกุล มูลคำ คณะทำงาน
8. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
9. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
10. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
11. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

 

เรื่องที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดย ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก.

1.1 เรื่องการจัดงบประมาณปี 2553 บางส่วนมอบให้คณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า การที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ได้รับทราบความก้าวหน้ามาโดยตลอด ขณะนี้ทางอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ได้โอนงบประมาณปี 2553 จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณบางส่วนที่ได้เข้าบัญชีสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้พิจารณาดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ฟังของสถานีฯ พร้อมให้คณะทำงานฯ ร่วมกันดูแลด้านรายการและเป็นเจ้าของกิจการสถานีวิทยุ ม.ก.

ที่ประชุมรับทราบ

 

1.2 เรื่องสถานการณ์การบริหารงานของสถานีวิทยุ ม.ก. ในเดือนมิถุนายน 2553

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงวันที่ 21-22 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา เครื่องส่งของสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ เกิดขัดข้องครั้งใหญ่ ต้องให้ช่างจากบริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด เข้ามาปรับปรุงแก้ไขจนออกอากาศได้ และมีค่าใช้จ่ายซึ่งต้องรอผลจากทางบริษัทฯ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

1.3 เรื่องสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมเป็นสื่อวิทยุในการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเป็นสื่อวิทยุในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) ของธ.ก.ส. ไปสู่เกษตรกรผู้ฟังที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.มากยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของ ธ.ก.ส. 75 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่าน ธ.ก.ส. ทั้งหมด 8 เขต โดยเฉพาะเขต 1 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ นั้น มีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่บ้านแม่ทัง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ฯ ที่เข้มแข็ง ประชาชนร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำไว้ได้อย่างแท้จริง และอีกจุดที่บ้านปางมะโอ เป็นแหล่งความรู้แต่ขาดงบประมาณดำเนิน ส่วน ธ.ก.ส. มีงบประมาณในการสนับสนุนแต่ขาดองค์ความรู้ ดังนั้น สถานีวิทยุ ม.ก.ซึ่งอยู่ตรงกลาง จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดโครงการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ให้ตรงเป้าหมายที่ ธ.ก.ส.ตั้งไว้ ทั้งนี้ จะต้องเข้ามาปรึกษา “ครอบครัว ม.ก.” ถึงแนวทางการดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

1.4 เรื่องสถานีวิทยุ ม.ก. ต้องหางบประมาณจากหน่วยงานเข้ามาบริหารงาน และสอดคล้องกับอุดมการณ์ของสถานีฯ

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สถานีวิทยุ ม.ก. มีความจำเป็นต้องหางบประมาณเพื่อมาบริหารงานของสถานีวิทยุ ม.ก. โดยเฉพาะผู้สนับสนุนที่สามารถสนับด้านการเงิน และขณะเดียวกับยังสามารถผลิตรายการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ฟัง ซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ได้ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ฟัง ขณะเดียวกัน ถือว่าสถานีวิทยุ ม.ก. มีคณะทำงานฯ มาร่วมบริหาร นับเป็นต้นแบบที่ดี และภาคบ่ายวันนี้ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เพื่อเตรียมรองรับโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่องแจ้งงบประมาณคณะทำงานปี 2552 และงบประมาณปี 2553

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับเงินงบประมาณของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา จำนวนเงิน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณปี 2552 มีรายจ่ายค่าประชุมคณะทำงานเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2553 จำนวน 1,443.00 รวมจ่ายทั้งสิ้น 51,550.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงิน จำนวน 8,450.00 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทห้าสิบสตางค์) และมีวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ได้รับงบประมาณปี 2553 บางส่วนจากอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ จำนวน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเงินทั้งสิ้น จำนวน 33,450.00 บาท(สามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมรับทราบ

 

1.6 เรื่องขออนุมัติงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ได้นำนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100 คน ไปพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากทางสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่สาขาแม่แตงได้ขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่และปรับพื้นที่บางส่วนแต่ยังไม่เรียบร้อย เพื่อให้นักศึกษาปรับพื้นที่และขุดหลุมไม้ผล สำหรับปลูกไม้ผล และปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณพื้นที่โครงการฯ มีค่าใช้อาหารจำนวน 5,840.00 บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาสนับสนุน จำนวนเงิน 4,000.00 บาท (สี่พันบาทถ้วน) จ่ายเงินเกิน 1,840.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ขออนุมัติเบิกเงินส่วนจ่ายเกินจากงบประมาณ คณะทำงานฯ

ที่ประชุมอนุมัติ

 

1.7 ขออนุมัติงบประมาณโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษาในปี 2554 “ครอบครัวม.ก.”

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งทราบว่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 -1 6.00 น. ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งละคร หมู่ 6 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนครอบครัว ม.ก. และมีจิตศรัทธาร่วมสมทบค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมปลูกป่า คาดว่าจะมีจำนวน 300 คน ขณะนี้มีเงินจากครอบครัว ม.ก. ร่วมสนับสนุน จำนวน 1,940.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 3,940.00 บาท(สามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะจัดเตรียมอาหารไปร่วมในการปลูกป่าครั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินบางส่วนทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินส่วนเกินจากงบประมาณของคณะทำงานฯ ส่วนรายละเอียดกิจกรรมจะนำเสนอช่วงพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมอนุมัติ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่4/2553 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2553 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 ผลคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

 ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาใหม่ปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปพัฒนาที่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่โครงการฯ ปลูกหญ้าแฝกของสำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง จำนวน 80,000 ต้น ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกไม้ผล เป็นต้น

และได้หารือกับผู้บริหารโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาและทางผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทาลัยแม่โจ้ เพื่อเรียนเชิญผศ.ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะเข้าร่วมตำแหน่งใหม่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมปลูกต้นไผ่บงใหญ่ สายพันธุ์พม่า ซึ่งปลูกไว้บริเวณพระตำหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ และได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกในโครงการฯ จำนวน 2 ต้น จึงได้เลื่อนวันเปิดโครงการฯ จากวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นกลางเดือนกรกฎาคม 255 ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป ซึ่งในวันดังกล่าวทุกกิจกรรมทั้งการปลูกไม้ผล พืชผัก ปศุสัตว์ ประมง นาข้าว การทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน ตามที่ได้มอบหมายแต่ละหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ แม่แตง จะเริ่มดำเนินการทันทีในวันดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ผลคืบหน้า โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ในปี 2554

 ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่นายอาทิตย์ เกษมศรี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ในปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งละคร หมู่ 6 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมอนุมัติแล้วนั้น สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานดังนี้

หน่วยงานสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้

•  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จำนวน 3,000 ต้น
•  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ต้น
•  นายอาทิตย์ เกษมศรี สวนดุษณี กล้าพันธุ์ไผ่ จำนวน 200 ต้น

หน่วยงานเข้าร่วมปลูกป่า

•  ประชาชน นักเรียน และผู้สนใจจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
•  สมาชิกผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.” สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
•  หน่วยงานคุมประพฤติเชียงใหม่
•  ชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่
•  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
•  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
•  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
•  ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานสนับสนุนรถรับส่งผู้เข้าร่วมปลูกป่า

•  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
•  ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบการปลูกป่า

•  สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
•  องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพิธีการ

1.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังรายละเอียด

 

 

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้เข้าร่วมปลูกป่าทุกท่าน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
08.00 น. เดินทางออกจากสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวรณรงค์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษาในปี 2554 ในครั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

สำหรับการติดตามประเมินผลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ขอความร่วมมือจากคณะทำงานฯ ในพื้นที่ นายอาทิตย์ เกษมศรี หรือผู้ฟังครอบครัวม.ก. กรุณาติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และรายงานผลผ่านรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 ผลคืบหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วยคุยกันเรื่องที่ดิน การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสา

เนื่องจากนายกิตติเดช จิยะพงศ์ ติดภารกิจ นายขวัญชัย สกุลทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน นั้น ขณะนี้ทางสำนักงานที่ดินเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้สลับกันมาร่วมเป็นวิทยากรในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีนายกิตติเดช จิยะพงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินเชียงใหม่ สาขาฝาง และเจ้าพนักงานที่ดินเชียงใหม่สาขาสันทราย มาร่วมรายการเป็นหลัก ส่วนโครงการที่ดินสัญจรนั้น นายกิตติเดช จิยะพงศ์ จะนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.4ผลคืบหน้าโครงการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนื่องจากนายสมาน ทัดเที่ยง ติดภารกิจ นายขวัญชัย สกุลทอง รายงานที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้ทำบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการด้านแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบ ได้รับทราบ เช่น โครงการขุดอุโมงค์เขื่อนแม่งัด – แม่กวง และอีกหลายโครงการฯ ที่ประชาชนได้โทรศัพท์มาร่วมรายการ “คุยเฟื่องเรื่องรอบตัว” ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 06.30-06.55 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยนายขวัญชัย สกุลทอง สนับสนุนโดยองค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เริ่มออกอากาศเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่าน พร้อมกับเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุชุมชนอีกหลายแห่ง

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ เสนอให้มีการนำเทปซี.ดี.รายการ หรือมีการรับสัญญาณรายการ “คุยเฟื่องเรื่องรอบตัว” ไปยังสถานีวิทยุชุมชน โดยผ่านทางสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ ก่อน เพื่อให้สถานีวิทยุชุมชนดังกล่าวร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรของสถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ ในการนี้นายขวัญชัย สกุลทอง ได้มอบหมายให้นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ เป็นผู้ประสานงาน

ที่ประชุมรับทราบ

3.5 ความคืบหน้าการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ประจำปี 2552

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษา ในฐานะผู้ดูแลด้านเนื้อหารายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ปี 2552 ได้จัดทำผังรายการม.ก. พบประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ จำนวน 2 ฉบับ

ที่ประชุมรับทราบ

3.6 ผลคืบหน้าการรรณรงค์ส่งเสริมตลาดลำไยอบแห้งเพื่อการพึ่งตนเอง

นายบัญชาการ พลชมชื่น แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมทุนจากวิสาหกิจชุมชนลำไย โดยงบประมาณจำนวน 100 ล้าน บาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะประชุมกันในวันที่ 28 มิถุนายน 2553

โดยได้เสนอให้เป็นโครงการรณรงค์ส่งเสริมตลาดลำไย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกลำไยด้านตลาด เพื่อการพึ่งตนเอง และมีการประสานงานขอความร่วมมือด้านงบประมาณสนับสนุนจาก นายสมมาตร บุปผะโก ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานภาคเหนือตอนบน

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ จะนำเสนอโครงการฯ ดังกล่าวเสนอทางผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบ

3.7 ผลคืบหน้าโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ

เนื่องจาก รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ติดภารกิจ นายขวัญชัย สกุลทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติที่ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช มานานแล้ว โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมอำเภอไชยปราการ เป็นต้น เพื่อเป็นจุดเรียนรู้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงานจริง อาทิ ด้านการเลี้ยงไส้เดือนดิน การเลี้ยงหมูหลุม ฯลฯ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้นายมานะ บุญยมหา ช่วยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้มีการรวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมธรรมชาติของศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การผลิตลำไยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยหมูไส้เดือน ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดสู่ประชาชนผู้สนใจ โดยสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ (นายนิวัติ มังตา) เข้าไปถ่ายทำในการผลิตตามทุกขั้นตอน

2. ขอเสนอให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ โดยขอให้นายมานะ บุญยมหา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเป็นคณะทำงานฯ ได้พิจารณากำหนดวันฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และเนื้อหาของหลักสูตร ฯลฯ

ทั้งนี้ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ตามโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการ

 

3.9 ผลการดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2553

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ได้รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาใหม่ตามโครงการฯ ปี 2553 จำนวน 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อมอบให้นายกรนรา ร่ำรวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.7 ในปี 2552 โดยผู้สนับสนุนรายเดิม และผู้สนับสนุนรายใหม่ นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ แทน ดร.ถวิล บัวจีน จะมอบทุนการศึกษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาโครงการต่าง ๆ ของคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

4.1 โครงการสัญจรที่ดิน

เนื่องจากนายกิตติเดช จิยะพงศ์ ติดภารกิจ ขอนำเสนอทีประชุม ครั้งต่อไป

4.2 โครงการประกวดบทความเทิดพระเกียรติ ปี 2553

นายขวัญชัย สกุลทอง เสนอที่ประชุมว่า ได้หารือกับทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่บางส่วนแล้วเห็นว่าน่าจะมีการคัดเลือกครอบครัวที่ได้ทำจริงด้านเกษตรพอเพียง และจัดคณะทำงานฯ ลงไปติดตามผลจริงในพื้นที่ ตามที่นักวิชาการที่จัดรายการสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่สมัยก่อนได้ดำเนินการมา

ที่ประชุมเห็นควรให้มีการระงับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวไปก่อน การดำเนินการโครงการฯ เป็นการเทิดพระเกียรติฯ ต้องมีความพร้อมในการจัดเตรียมและสมพระเกียรติฯ เนื่องจากขาดงบประมาณดำเนินการ อันเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจตกต่ำในขณะนี้ ซึ่งที่ผ่านได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนในการดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ

5.1 การจัดเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของ “มะม่วงไทย มะม่วงโลก”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ รายงานที่ประชุมทราบว่า สัปดาห์หน้าจะดำเนินจัดส่งข้อมูลเรื่องมะม่วงไทย มะม่วงโลก จำนวน 15 เรื่อง รวบรวมเป็นซี.ดี. และส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ พิจารณา จัดลงเผยแพร่ผ่านเว็บไซค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การเป็นพันธมิตรการจัดทำสารานุกรมมะม่วงไทย มะม่วงโลก

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ได้เสนอให้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ พิจารณาในการจัดทำสารานุกรม “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ” โดยความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นพันธมิตรด้านวิชาการ

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ยินดีรับไปพิจารณา ทั้งนี้สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนเผยแพร่วิชาการผ่านทางสถานีฯ ต่อไป

5.3 กำหนดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2553

ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์

ผู้ตรวจทาน