รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 6/2553
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษา
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษา
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
9. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
10.นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12 . นางจิดาภา แดงประดับ แทนคณะทำงาน ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์
13. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
14. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
15.นายมานะ บุญยมหา คณะทำงาน
16.นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
2.นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
3. ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
4. ผศ.พาวิน มะโนชัย คณะทำงาน
5.นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
6.นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
7.นายสกุล มูลคำ คณะทำงาน
8. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
9. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
10.นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
11. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
12. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เรื่องที่ประชุม 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ที่ผ่านมาได้รายงานให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ซึ่งได้รับคำชมมาโดยตลอดถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ว่าเข้าถึงประชาชนได้มาก แต่อย่างไรก็ตามขอปรึกษาที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการทั้งที่เสร็จสิ้นและดำเนินการต่อเนื่อง เช่น โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เป็นต้น โดยการพิจารณา 1 โครงการเพื่อจะได้เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ปี 2553 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีการปิดงบประมาณปี 2553 ในวันที่ 30 กันยายน 2553 นี้ จึงขอให้รศ.ดร.ธวัชัย รัตน์ชเลศ และอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี พร้อมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการฯ เพื่อติดตามประเมินผล

ที่ประชุมรับทราบและจะพิจารณาดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป

1.2 เรื่องการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552 

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องการทำรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2552 นั้น ได้รวบรวมจัดทำรายงานตามแผนผังรายการ ม.ก. พบประชาชน ตามที่อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้เสนอการประชุมครั้งที่ผ่าน

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่องสถานการณ์การบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม 2553

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้สถานการณ์การบริหารของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีขึ้นแต่ยังไม่ปกติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่องวิทยุชุมชนต้นแบบ ม.ก. ของสถานีวิทยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้กระแสวิทยุชุมชนในกรุงเทพฯ มีการแข่งขันกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ได้บริหารสถานีวิทยุชุมชน รวม 3 แห่ง คือ วิทยุชุมชนคนบางเขน กรุงเทพฯ วิทยุชุมชนจังหวัดขอนแก่น และวิทยุชุมชนสกลนคร โดยมีการนำเสนอเนื้อหาวิชาการ ไม่มีการโฆษณา ออกอากาศ 30 วัตต์ เพื่อเป็นวิทยุชุมชนต้นแบบ ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำหนดทุกประการ

ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่องแจ้งงบประมาณคณะทำงานปี 2552 และงบประมาณปี 2553

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับเงินงบประมาณของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา จำนวนเงิน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณปี 2552 มีรายจ่ายค่าประชุมคณะทำงานถึงเดือน มิถุนายน 2553 รวมจ่ายทั้งสิ้น 51,550.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงิน จำนวน 8,450.00 บาท (แปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 23 มิถุนายน 2553 ได้รับงบประมาณปี 2553 บางส่วนจากอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ จำนวน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเงินทั้งสิ้น จำนวน 33,450.00 บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขออนุมัติค่าอาหารนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 200 คน พัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เมื่อ 3 มิถุนายน 2553 จำนวน 1,840.00 บาท ขออนุมัติงบค่าอาหารโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 26 มิถุนายน 2553 จำนวน 2,099.00 บาท (สองพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเงิน จำนวน 29,511.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมรับทราบ

 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

โครงการ ผลิตรายการ ม.ก. พบประชาชนเช้า

สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

ว ด ป

รายการ

รับ

จ่าย

คงเหลือ

28 ก.ค 52

งบประมาณจากส่วนกลาง

60,000.00

-

60,000.00

23 พ.ค 52

อบรมขยายพันธุ์ไผ่ ณ สวนดุษณี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2553

-

5,000.00

55,000.00

21 ก.ค 52

ประชุมคณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน กาแฟและขนม

-

230.00

54,770.00

24 ก.ค 52

ประชุม คณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน

-

300.00

54,470.00

20 พ.ย 52

ออกบู๊ธ งานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 52

-

39,600.00

14,870.00

21 ธ.ค 52

ประชุมคณะทำงานฯพร้อมเลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารย์สุทัด ปินตาเสน และอาจารย์อานัฐ ตันโช ที่ได้รับตำแหน่งใหม่

-

3,000.00

11,870.00

25 มี.ค 53

ประชุมคณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน

-

923.00

10,947.00

28 เม.ย 53

ประชุมคณะทำงานฯ อาหารกลางวัน

-

1,054.00

9,893.00

21 พ.ค 53

ประชุมคณะทำงานฯ อาหารกลางวัน

-

478.00

9,415.00

23 มิ.ย 53

ประชุมคณะทำงานฯ อาหารกลางวัน

-

965.00

8,450.00

23 มิ.ย 53

อาจารย์กิตติโอนเงินโครงการ ปี 53
(25,000.00)

25,000.00

-

33,450.00

 

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในที่ประชุม ค่าอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาโรงเรียนป่าจี้วังแดง ( 3 มิ.ย. 53) นักศึกษาน้องใหม่ ม.แม่โจ้ 200 คน

 

1,840.00

31,610.00

 

งบประมาณขณะนี้มีอยู่ 31,610.00 บาท
ขออนุมัติในที่ประชุม (ค่าอาหารกลางวันโครงการปลูกป่าบ้านกึ้ดช้าง อ.แตง จ. เชียงใหม่) 2,099.00 บาท
คงเหลือ 29,511.00 บาท

1.6 เรื่องขออนุมัติงบประมาณโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งละคร ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม ได้ขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารกลางวัน แก่ผู้ร่วมปลูกป่า จำนวน 249 คน ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ป่าที่ชุมชนบ้านทุ่งละคร ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 เป็นเงิน จำนวน 2,099.00 บาท (สองพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จำนวน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) และจากสมาชิกผู้ฟัง “ครอบครัว ม.ก.” จำนวน 1,960.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ “ครอบครัว ม.ก.” ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอแม่แตงเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับพระราชทานพันธุ์ไผ่บงใหญ่ จำนวน 2 ต้น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง

ที่ประชุมอนุมัติ

1. 7 เรื่องพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน “ครอบครัว ม.ก.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม แจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน “ครอบครัว ม.ก. ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้แก่นายกรนรา ร่ำรวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ โดยปีที่ผ่านมานายนรากร เรียนได้เกรดเฉลี่ย ( GPA ) 3.75

การมอบทุนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก “ครอบครัว ม.ก.” จำนวน 12 ท่านๆ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ขอให้คุณครูประทุม สุริยา กรุณาช่วยผู้ดูแลความประพฤติเด็กและผลการเรียนของเด็กต่อไป

ที่ประชุมอนุมัติ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่5/2553 ประจำเดือนมิถุนายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอแก้ไขข้อความดังนี้

1. หน้า 6 “ ชื่อรายการอาหาร ” ขอแก้ไขเป็น “ค่าอาหารกลางวัน”

2. หน้า 11 เพิ่มเติม “ เป็นออกอากาศทางวิทยุชุมชน คลื่น FM. 106 FM. 107 บ้านแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ”

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2553 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 ผลคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะได้จัดพิธีเปิดโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-13.00 น. ณ พื้นที่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะครู นักเรียนและ คณะกรรมาการชุมชน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ 200 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมได้เรียนเชิญสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นเข้าร่วมทำข่าว และขอนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นค่าเดินทางผู้สื่อข่าว หน่วยงานละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และจ่ายให้ตามความเป็นจริง

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานชุดโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา พร้อมกับพิธีมอบพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ผัก พันธุ์สัตว์ พันธุ์ประมง พันธุ์ข้าว พันธุ์ถั่วเหลือง และปัจจัยในการปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ ให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา มีดังนี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาพืชผัก และสาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองแกน

ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้รับพระราชทานพันธุ์ไผ่บงใหญ่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ต้น โดยเรียนเชิญหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปลูกไผ่บงใหญ่พระราชทานดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติงบค่าเดินทางผู้สื่อข่าวตามที่เสนอ

3.2 ศูนย์เรียนรู้งานพัฒนาที่ดินกับเยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ครูประทุม สุริยา กล่าวที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นายนิพนธ์ อุดปวง หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง ได้แจ้งให้ทราบว่า หลังจากที่ได้ร่วมปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน การใช้สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช และการขุดสระประจำไร่นานั้น ในช่วงต่อไปจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้งานด้านพัฒนาที่ดินกับเยาวชน “ยุวเกษตรกร” ของกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 การทำเกษตรอินทรีย์ในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยานั้น จะเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีการในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล การเลี้ยงปลา กุ้งฝอย ฯลฯ เกรงจะได้รับผลกระทบ จึงขอมอบหมายให้ครูประทุม สุริยา และนายนิพนธ์ อุดปวง สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่ สาขาแม่แตง ช่วยจัดเตรียมการให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการชุมชน ได้ทราบวิธีการใช้สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และเน้นปุ๋ยชีวภาพแทน ซึ่งทางครูประทุม ได้ถ่ายทอดความรู้แก่เด็กนักเรียน พร้อมทางพัฒนาที่ดินได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักสมุนไพร

ที่ประชุมรับทราบดำเนินการ

3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วยคุยกันเรื่องที่ดิน การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสา

นายขวัญชัย สกุลทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน นั้น ขณะนี้ทางสำนักงานที่ดินเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้สลับกันมาร่วมเป็นวิทยากรในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีนายกิตติเดช จิยะพงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินเชียงใหม่สาขาฝาง และนายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินเชียงใหม่สาขาสันทราย มาร่วมรายการเป็นหลัก ส่วนโครงการที่ดินสัญจรนั้น นายกิตติเดช จิยะพงศ์ จะนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.5 โครงการรณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายขวัญชัย สกุลทอง รายงานที่ประชุมทราบว่า ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการด้านแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบ ได้รับทราบ ได้เช่าซื้อเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ชื่อรายการ “คุยเฟื่องเรื่องรอบตัว” ทุกวันจันทร์–อังคาร เวลา 06.30-06.55 น. ดำเนินรายการโดยนายขวัญชัย สกุลทอง สนับสนุนโดยองค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับได้เช่าเวลาออกอากาศเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุชุมชนอีกหลายแห่ง เช่น FM. 106 . FM.107 บ้านแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ FM 95.5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี ช่วงที่ติดภารกิจตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2553 ได้มอบหมายให้ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ และนางอรพินธ์ พันธุ์ไพโรจน์ ดำเนินการแทน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. คณะทำงาน ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี จะเดินทางมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำปิง ณ สันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 24 กรกฎาคม 25530 เวลา 10.00 น. นายขวัญชัย สกุลทอง เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นภาคบ่ายเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดดอยน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ขอเรียนเชิญคณะทำงานฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

3.6 การจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ประจำปี 2552

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบได้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาผังรายการม.ก. พบประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษา ได้นำเสนอมานั้น จัดทำในรายงานในโอกาสครบรอบ 40 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน www.radio.ku.ac.th ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ประชุมรับทราบ

3.7 โครงการการรณรงค์ส่งเสริมตลาดลำไยอบแห้งเพื่อการพึ่งตนเอง

เนื่องนายบัญชาการ พลชมชื่น ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอเลื่อนออกไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.8 โครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ

นายขวัญชัย สกุลทอง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเพิ่มชื่อนายมานะ บุญมหา
ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมธรรมชาติอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการฯ นี้ เนื่องจากได้เป็นส่วนหนึ่งในได้ดำเนินโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติที่ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช มานานแล้ว

นายมานะ บุญยมหา กล่าวว่า ขณะนี้ที่ศูนย์ฯ ได้จัดอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ ควบคู่กับการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีการผลิต ผ่านรายการ “คุยเฟื่องเรื่องรอบตัว” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ทุกวันอังคาร เวลา 06.30-06.55 น. โดยมีนายขวัญชัย สกุลทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ

ที่ประชุมรับทราบ

3.9 การจัดทำสารานุกรมมะม่วง

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กล่าวว่า ตามที่ รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเพื่อจัดทำสารานุกรมมะม่วงโดยความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น อยู่ระหว่างเจรจา ส่วนที่ผ่านมาได้นำเสนอ ข้อมูล “มะม่วงไทย มะม่วงโลก” ผ่านเว็บไซด์ “kugreenradio.net” และ “radio.ku.ac.th” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ รับผิดชอบดำเนินการ

ที่ประชุมรับทร

3.10 การนำเสนอข้อมูล “มะม่วงไทย มะม่วงโลก”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการนำเสนอข้อมูล “มะม่วงไทย มะม่วงโลก” ผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากรช่วยทำงาน ต้องขอความร่วมมือผู้อื่นมาช่วยรวบรวมข้อมูล ส่วนสารานุกรมมะม่วงนั้น ในต่างประเทศได้ดำเนินการแล้ว ส่วนในประเทศไทย ยังไม่ได้ดำเนินการ หากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ร่วมมือกันดำเนินการ แล้วเสนอให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ที่ประชุมรับทราบ เนื่องจากเป็นโครงการฯ ใหญ่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 โครงการสัญจรที่ดิน

เนื่องจากนายกิตติเดช จิยะพงศ์ ติดภารกิจ ขอนำเสนอทีประชุม ครั้งต่อไป

4.2 โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้อำเภอไชยปราการ

 เนื่องจากนายบัญชาการ พลชมชื่น ติดภารกิจ ขอนำเสนอที่ประชุม ครั้งต่อไป

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ

5.1 เหตุผลที่คณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อยลง

 อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมของคณะทำงานฯ มีจำนวนน้อยลง อาจจะเนื่องจากมีแต่ประเด็นเรื่องเก่า ไม่มีประเด็นใหม่ ประกอบขณะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ไม้ผลเศรษฐกิจของเกษตรกรภาคเหนือ คณะทำงานฯ ภาคประชาชน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยเพื่อจำหน่าย

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การนำเสนอเนื้อหา ข่าวความเคลื่อนไหวงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านรายการข่าวภูมิภาคของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กล่าวว่า ช่วงต่อไปสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ควรนำเสนอเนื้อหา ข่าวความเคลื่อนไหว ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านรายการข่าวภูมิภาค เวลา 19.30-19.40 น. หรือตามแต่เห็นควร เน้นรูปแบบข่าวให้เข้มข้น และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟัง “ครอบครัว ม.ก.” ได้ติดตามความเคลื่อนไหว และจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง

ที่ประชุมรับทราบ และให้ทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ดำเนินการ

5.3 การเสนอให้คณะทำงานฯ มีการเสนอโครงการใหม่ ๆ เข้ามาประชุมในแต่ละเดือน

ครูประทุม สุริยา ขอเสนอให้คณะทำงานฯ แต่ละท่าน ได้เสนอโครงการฯ ใหม่ๆ เข้ามาให้ที่ประชุมได้พิจารณา ในการประชุมแต่ละเดือน จะทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการประชุม และเข้ามาดำเนินการโครงการฯ ที่ตนเสนอ ควรเป็นโครงการด้านการเกษตรและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ นั้นๆ

ที่ประชุมรับทราบ

5.4 เสนอให้ของบประมาณเพื่อทำเครือข่ายเกษตรกรรมชาติ งบประมาณของรัฐบาล เน้นไปที่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆในพื้นที่

นายขวัญชัย สกุลทอง กล่าวว่า หากนายมานะ บุญมหา และอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ร่วมกันจัดสร้างเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติในพื้นที่ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน มีงบประมาณจากภาครัฐพร้อมในการสนับสนุนโครงการฯ เพื่อเป็นเครือข่ายของสถาน ี วิทยุ ม.ก.

ที่ประชุมรับทราบ

5.5 กิจกรรมรายการ “ม.ก. พบประชาชนเคลื่อนที่”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ขอเสนอให้คณะทำงานฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมผ่านรายการ “ ม.ก. พบประชาชนเคลื่อนที่” เป็นการลงพื้นที่เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ฟัง “ครอบครัว ม.ก.” สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ โดยเน้นการออกไปถ่ายทอดความรู้ การสาธิต การฝึกอบรม พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านช่วงเวลารายการ เช่น รายการตอบปัญหาที่ดิน ตอบปัญหาของเกษตรกรต่อการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการแจกของรางวัลแก่ผู้ฟังที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมเตรียมแบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรม

นายขวัญชัย สกุลทอง กล่าวเสริมว่า ขอเสนอให้ทีมรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย เช่น รศ.ดร. อานัฐ ตันโช นายกิตติ จิยะพงศ์ นายมานะ บุญมหา เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรม “ม.ก.พบประชาชน เคลื่อนที่” เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องที่ดิน เกษตรกรรมธรรมชาติ เป็นต้น

ที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการ โดยจะพิจารณารายละเอียดครั้งต่อไป

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์

ผู้ตรวจทาน