รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 7/2553
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษา
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษา
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน
4. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
5. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
6. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
7. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9.นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
10. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
11. นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
12. นายสกุล มูลคำ คณะทำงาน
13 นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
14. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
15. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
16.นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
17. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
18. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
19.นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
2 . ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
3.นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
4.นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
5. ผศ.พาวิน มะโนชัย คณะทำงาน
6. นายสกุล มูลคำ คณะทำงาน
7. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
8. นายมานะ บุญยมหา คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.48 น.

 

เรื่องที่ประชุม 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องหมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (ม.ก. เชียงใหม่) ในวันที่ 30 กันยายน 2553 เนื่องจากอายุครบ 65 ปี ตามระเบียบทางราชการ

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 30 กันยายน 2553 นี้ ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (ม.ก.เชียงใหม่) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุ ครบ 65 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (ม.ก. เชียงใหม่) ได้เรียนเชิญ ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ดำรงตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” และขอเรียนเชิญ อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

สำหรับการประชุมเดือนกันยายน 2553 จะขอย้ายการประชุมไปนอกสถานที่ เป็นการประชุมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเรียนเชิญคณะทำงานฯ “ครอบครัว ม.ก.” จัดงานมุทิตาจิต จัดเลี้ยงขอบคุณผู้มีอุปการคุณของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ รายละเอียดจะเรียนให้ทราบ

1.2 เรื่องสถานการณ์ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) กับงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบ ได้จัดงานคล้าวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน และครบรอบ 49 ปีการก่อตั้ง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( ม.ก.) วันที่ 20 กันยายน 2553 ปีนี้ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันงานวันคล้ายสถาปนาระหว่างเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 ชื่องาน “ 40 ปี 40 บาท สร้างงาน สร้างอาชีพ” ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี

1.3 เรื่องการหารายได้จากการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่หน่วยงาน ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีหน่วยงานภาครัฐได้รณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) เพื่อนำรายได้มาบริหารงานของสถานีฯ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน กระทรวงพลังงาน เป็นต้น เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และข้อมูลไปยัง “ครอบครัวม.ก.” ในพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านคณะทำงานภาคประชาชน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง “ครอบครัว ม.ก.” นอกจากนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร เช่น หน่วยงานสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงาน

1.4 เรื่องแจ้งยอดเงินงบประมาณคณะทำงานฯ ประจำปี 2553 พร้อมขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารโครงการมอบทุนการศึกษาและไม้เท้าค้ำยัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่า เดือนสิงหาคม 2553 มีเงินงบประมาณคณะทำงานฯ ปี 2553 เดือนกรกฎาคม 2553 มีเงินคงเหลือ จำนวน 29,511.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) พร้อมขออนุมัติเบิกค่าอาหารโครงการมอบทุนการศึกษาและไม้เท้าค้ำยัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2553 จำนวน 1,668.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) คงเหลือเงิน จำนวน 25,178.00 บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติ

บัญชีรายรับ-รายจ่าย
โครงการ ผลิตรายการ ม.ก. พบประชาชนเช้า
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

ว ด ป

รายการ

รับ

จ่าย

คงเหลือ

28 ก.ค 52

งบประมาณจากส่วนกลาง

60,000.00

-

60,000.00

23 พ.ค 52

อบรมขยายพันธุ์ไผ่ ณ สวนดุษณี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2553

-

5,000.00

55,000.00

21 ก.ค 52

ประชุมคณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน กาแฟและขนม

-

230.00

54,770.00

24 ก.ค 52

ประชุม คณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน

-

300.00

54,470.00

20 พ.ย 52

ออกบู๊ธ งานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 52

-

39,600.00

14,870.00

21 ธ.ค 52

ประชุมคณะทำงานฯพร้อมเลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารย์สุทัด ปินตาเสน และอาจารย์อานัฐ ตันโช ที่ได้รับตำแหน่งใหม่

-

3,000.00

11,870.00

25 มี.ค 53

ประชุมคณะทำงานโครงการ ม.ก.พบประชาชน

-

923.00

10,947.00

28 เม.ย 53

ประชุมคณะทำงานฯ อาหารกลางวัน

-

1,054.00

9,893.00

21 พ.ค 53

ประชุมคณะทำงานฯ อาหารกลางวัน

-

478.00

9,415.00

23 มิ.ย 53

ประชุมคณะทำงานฯ อาหารกลางวัน

-

965.00

8,450.00

23 มิ.ย 53

อาจารย์กิตติโอนเงินโครงการ ปี 53
(25,000.00)

25,000.00

-

33,450.00

 

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในที่ประชุม ค่าอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาโรงเรียนป่าจี้วังแดง ( 3 มิ.ย. 53) นักศึกษาน้องใหม่ ม.แม่โจ้ 200 คน

 

1,840.00

31,610.00

26 มิ.ย. 53

ค่าอาหารกลางวันโครงการปลูกป่าบ้านกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

2,099.55

29,511.00

22 ก.ค. 53

ค่าอาหารกลางวัน ประชุม 22 ก.ค. 53

 

565.00

 

26 ก.ค. 53

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผู้สื่อข่าวโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 26 ก.ค. 53

 

2,000.00

 

26 ก.ค. 53

ค่าบำรุงยืมผ้าระบายประดับรถยนต์แห่ไผ่บงฯ
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

 

100.00

 

12 ส.ค. 53

ค่าอาหารกลางวันโครงการมอบทุนการศึกษาและไม้เท้าค้ำยัน 12 ส.ค. 53(ขออนุมัติเบิกเงิน)

 

1,668.00

25,178.00

 

งบประมาณขณะนี้มีอยู่ 29,511.00 บาท
ขออนุมัติในที่ประชุม (ค่าอาหารโครงการมอบทุนการศึกษาและไม้เท้าค้ำยันฯ 12ส.ค. 53) 1,668.00 บาท
คงเหลือ (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) 25,178.00 บาท

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 6/2553 ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2553 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 ผลคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

 ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดพิธีเปิดโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ นำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-13.00 น. ณ พื้นที่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะครู นักเรียนและ คณะกรรมาการชุมชน มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ 200 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว มีสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นเข้าร่วมทำข่าว เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เป็นต้น

นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานชุดย่อยโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมอบ รวมทั้งจัดพิธีมอบพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ผัก พันธุ์สัตว์ พันธุ์ประมง พันธุ์ข้าว พันธุ์ถั่วเหลือง และปัจจัยในการปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ ให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ผลการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และพิธีมอบไม้เท้าค้ำยันเพื่อผู้สูงอายุ “ครอบครัว ม.ก.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและพิธีมอบไม้เท้าค้ำยันเพื่อผู้สูงอายุ “ครอบครัว ม.ก. ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นโครงการฯ ต่อเนื่องจากปี 2552 โดยปีที่ผ่านมา นายกรนรา ร่ำรวย ผู้รับทุนการศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPA ) 3.75 ปัจจุบันนายกรนรา ร่ำรวย กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

การมอบทุนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก “ครอบครัว ม.ก.” จำนวน 13 ท่านๆ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีคุณครูประทุม สุริยา เป็นผู้ดูแลความประพฤติเด็กและรายงานผลการเรียนของเด็กให้ผู้สนับสนุนทุนทราบ

สำหรับพิธีมอบไม้เท้าค้ำยันเพื่อผู้สูงอายุ “ครอบครัวม.ก.” ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,850.00 บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ไม้เท้าค้ำยัน จำนวน 39 อัน ได้จัดพิธีมอบให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 8 ท่าน และที่เหลือได้ทยอยมอบให้แก่ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553

ที่ประชุมรับทราบ

3 .3 ผลคืบหน้าโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ

เนื่องจากนายขวัญชัย สกุลทอง และนายมานะ บุญยมหา ติดภารกิจ รศ.ดร. อานัฐ ตันโช ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการเกษตรธรรมชาติ ต่อไปจะเน้น “เครือข่ายชุมชน” โดยได้รับงบประมาณของรัฐบาลดำเนินการ มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วม ส่วนสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ มีนายขวัญชัย สกุลทอง ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฯ เพื่อกระจายข่าวสารสู่ชุมชน เช่น

1.โครงการปลูกพืชไฮโดรโพนิค ระดับอุตสาหกรรม และระดับชุมชน
2.โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะ อบรมทุกเดือน รุ่นละ 50 คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3.โครงการเกษตรธรรมชาติ จัดอบรมทุก 2 เดือน เป็นต้น
4. โครงการนำปัสสาวะมาใช้ในด้านเกษตรกรรม

ซึ่งผ่านการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจะนำมาสาธิตในห้องน้ำของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ และเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ทุกโครงการฯ จะถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปสู่ชุมชนต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และยินดีประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่

3.4 ผลคืบหน้าความร่วมมือจัดทำสารานุกรมมะม่วง

เนื่องจาก รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ติดภารกิจ นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ ได้รายงานว่า เนื่องจาก รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ติดประชุมประจำปีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่สามารถมาร่วมประชุมครั้งนี้ได้ ส่วนเอกสารองค์ความร่วมมะม่วง อยู่ในช่วงแก้ไขเนื้อหาในเอกสารหากดำเนินการเสร็จจะรีบส่งทางอินเตอร์เน็ตให้สถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ และสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขนผ่านไปยัง อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และเรื่องการจัดทำสารานุกรมมะม่วง นั้น อยู่ระหว่างหาผู้สนับสนุนในการดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

3.5 ผลคืบหน้า “ถั่วลิสง”

เนื่องจากนายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ติดภารกิจ ขอเลื่อนเป็นประชุมครั้งต่อไป

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 พิจารณาแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2553

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะทำงานฯ จัดส่งประเมินผลแต่ละโครงการตามงบประมาณปี 2553 ผ่านนางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน ภายในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2553 และให้นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ แจ้งให้คณะทำงานฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบ

4.2 พิจารณาแนวทางการจัดรายการ “ม.ก. พบประชาชนเคลื่อนที่” เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ฟัง ไครอบครัวม.ก.” นอกสถานที่

ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ โดยร่วมกับ “โครงการสัญจรที่ดิน” และให้คณะทำงานฯ ที่เป็นวิทยากรร่วมในรายการ “ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย” เวลา 13.05-13.55 น. ออกอากาศทุกวันอังคาร ดำเนินรายการโดยอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี และวันพฤหัสบดี ดำเนินรายการโดย นายขวัญชัย สกุลทอง ร่วมดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ นายกิตติเดช จิยะพงศ์ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้จัดทำร่างโครงการ “ม.ก. พบประชาชนสัญจร” ถึงแนวทางการปฏิบัติและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชน เพื่อจัดวิทยากรแต่ละท่านเข้าไปถ่ายทอดความรู้ในแต่ละด้าน เช่น ที่ดิน ลำไย นาข้าว เกษตรกรรมธรรมชาติ ฯลฯ พร้อมกับมีการถ่ายทอดออกอากาศรายการผ่านช่วงเวลารายการดังกล่าว อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังม.ก. อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ใช้งบประมาณบางส่วนจากงบประมาณคณะทำงานฯ ประจำปี 2554 พร้อมกับใช้ “จิตอาสาของวิทยากร” ส่วนการกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการยังไม่ได้สรุป จะนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

สำหรับเรื่องปัญหาและความต้องการของผู้ฟังเพื่อกำหนดวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้นั้น ที่ประชุมเสนอให้ ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก. “ เสนอความคิดเห็นผ่ายรายการ ม.ก. พบประชาชน รวมถึงพิจารณาพื้นที่ที่จะลงไปจัด “โครงการม.ก. พบประชาชนสัญจร”

4.3 เรื่องพิจารณาดำเนินการสร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนร่วมกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ เครือข่าย KU GREEN RADIO ” ตามนโยบายของสถานีวิทยุ ม.ก.ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการ ตามนโยบายของผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้บริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่วิทยุชุมชน อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยุม.ก. “เครือข่าย KU GREEN RADIO ” ขอมอบหมายให้นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ประสานงาน หากมีวิทยุชุมชนประสงค์จะเข้าเป็นเครือข่าย โดยจัดทำหนังสือถึงวิทยุชุมชนร่วมเป็นเครือข่าย KU GREEN RADIO มีการมอบ CD วิชาการให้ฟรี สามารถรับข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุ ม.ก. และสามารถรับสัญญาณการออกอากาศรายการวิชาการของสถานีวิทยุ ม.ก. เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ฟังม.ก. ให้มากที่สุด

4.4 พิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการของคณะทำงานฯ “ครอบครัวม.ก.” ที่เกิดจากพลังของ “ครอบครัว ม.ก.” ปีงบประมาณ 2554

 ที่ประชุมเสนอ

1.โครงการผลิตกล้าพันธุ์ไผ่ “ครอบครัวม.ก.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ เสนอโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี ผ่านนายวิเชียร ไชยเลิศ
2.โครงการพืชพลังงาน “พืชน้ำมัน” “ครอบครัวม.ก.” เสนอโดย อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี

ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

 

าระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 เรื่อง การแก้ปัญหาภัยแล้งและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขอประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เชิญองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการเพื่อของบประมาณของรัฐบาล

 นายสมาน ทัดเที่ยง แจ้งที่ประชุมเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขอประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการฯ เข้ามาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลปัจจุบัน และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูลมากขึ้นเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมผลักดันโครงการ “ขุดอุโมงค์ผันน้ำ” หรือ ติดตามฟังรายการ “คุยเฟื่องเรื่องรอบตัว “ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 06.30-06.55 น. ร่วมเป็นวิทยากรในรายการดังกล่าว

ขอเสนอให้ใช้สถานที่ของหน่วยงานในท้องถิ่นสำหรับจัดโครงการ ม.ก. พบประชาชนสัญจร เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น เพื่อประหยัดงบประมาณ และบางทีสามารถสนับสนุนค่าอาหารกลางวันได้ด้วย

ที่ประชุมรับทรา

5.2 ครูประทุม สุริยา เสนอให้ไปจัด โครงการ ม.ก. พบประชาชนสัญจร ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาเรื่องน้ำ ต้องการโครงการ “แก้มลิง” ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ปัญหาเกี่ยวนาข้าว ฯลฯ

นายยงยุทธ ชัยชนะ สนับสนุนโครงการ “ม.ก. พบประชาชนสัญจร” นอกจากให้ความรู้แก่ผู้ฟังในพื้นที่ ยังได้รับแจกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน และความรู้ด้านอื่นๆ อีก สามารถขยายฐานผู้ฟังในพื้นที่ต่าง ๆ ได้

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ เสนอให้มีการเข้าไปหาข้อมูลปัญหา ก่อนนำมาเป็นแม่แบบ ในการดำเนินโครงการ “ม.ก. พบประชาชนสัญญจร”

นายบัญชาการ พลชมชื่น เสนอให้ใช้รูปแบบการดำเนินงานของเทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ ส่วนคณะทำงานฯ ม.ก. เข้าไปร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากร ผ่านรูปแบบโครงการ “ม.ก. พบประชาชนสัญญจร” จากนั้น ขยายผลออกไปเป็น “เครือข่าย ม.ก.”

5.3 นายสมาน ทัดเที่ยง เสนอให้มี “ตลาดกลาง ม.ก.” เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรของ “ครอบครัว ม.ก.” อาจขยายผลเป็น โครงการ “โรงเรียนครอบครัว ม.ก.”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีคนมาดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัด

5.4 ครูประทุม สุริยา ขอเสนอให้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ของ ม.ก.” เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้จุดประกายเริ่มต้นโครงการฯ เช่น โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เป็นต้น

5.5 นายบัญชาการ พลชมชื่น เสนอให้มี การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ของนายมานะ บุญยมหา ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติผ่าน “ครอบครัว ม.ก.” อย่างแท้จริง เช่น การนำน้ำปัสสาวะไปใช้ในด้านการเกษตร มูลไส้เดือน สามารถทำลำไยนอกฤดูได้ด้วยไม่ใช้สารคลอเรต เป็นต้น ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่น่าจะไปสู่การปฏิบัติจริงของเกษตรกร 

5.6 การประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 ส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบ

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์

ผู้ตรวจทาน