รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 2/2552
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
7. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
10. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
13. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
14. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
15. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
16. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
17. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
18. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
19. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

 

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ติดธุระ
2. นายกิติเดช จิยะพงศ์ ติดธุระ
3. นายสมาน ทัดเที่ยง ติดธุระ

 

เริ่มประชุมเวลา 12.09 น.

 

เรื่องที่ประชุม

 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จะจัดงาน “ วันครอบครัว ม.ก. ” ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2552

ที่ประชุมรับรองการประชุม พร้อมเสนอให้เพิ่มวาระตามระเบียบการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 1/2552

3.1 ผลการฝึกอบรม

3.1.1 โครงการการทำปุ๋ยชีวภาพ (ณ สวนครูปทุม) เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2552 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน

3.1.2 การทำน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 52 คน

การจัดฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเกินเป้าหมาย

 

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกรายการออกอากาศ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงความคืบหน้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2552 ให้ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตรายการวิทยุในห้องควบคุมเสียงนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว และสามารถการบันทึกรายการที่ออกอากาศ เพื่อจัดทำเป็นซี.ดี. เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ผู้สนใจสามารถขอไปฟังได้ และในอนาคตคาดหวังว่าจะมีการสร้าง website เพื่อให้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ หรือฝากประเด็นคำถาม - ตอบปัญหาเกษตรให้ผู้สนใจได้

 

3.3 การจดบันทึกสรุปประเด็นเนื้อหาของรายการที่ออกอากาศ

ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ทั้ง 3 คนที่จัดรายการร่วมกับท่านอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ประกอบด้วย นางอรพินท์ พันธุ์โรจน์ นายนิวัติ มังตา และนางแสงเทียน เนียมทรัพย์ จดบันทึกสรุปประเด็นเนื้อหา คำถามจากผู้ฟังพร้อมรายละเอียด อาทิ ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ฟังที่โทรศัพท์มาร่วมรายการลงในสมุดบันทึกประจำวัน พร้อมจัดส่งสมุดบันทึกให้ ม.ก. ส่วนกลางทุกเดือน และสรุปประเด็นคำถามผู้ฟังประจำเดือนเพื่อเสนอคณะทำงานฯ ได้พิจารณาถึงทิศทางการออกอากาศรายการ ม.ก. พบประชาชน ให้ตรงตามความต้องการของผู้ฟัง

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ผู้ดำเนินรายการ

ขณะนี้ได้รับข่าวจากศูนย์ข่าวสถานีวิทยุ ม.ก. ส่วนกลาง ที่จัดส่งมาให้สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่แล้ว ได้พิจารณาเลือกเฉพาะประเด็นข่าวบางข่าวเท่านั้น นำออกอากาศในช่วงแรกของรายการ

สิ่งที่ต้องการ ข้อมูลทางวิชาการ อาทิ ด้านประมง ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัย หรือนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งยังขาดข้อมูลด้านนี้อีกมาก

ต้องการแบบฟอร์มการบันทึกสรุปประเด็นการออกอากาศของรายการ ม.ก.พบประชาชนที่สมบูรณ์จาก ม.ก. ส่วนกลาง พื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินรายการทั้ง 3 คน ได้จดบันทึกสรุปประเด็นการออกอากาศได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของ ม.ก.กลาง

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกสิกิจ

ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ได้สรุปการทำงานของคณะทำงานฯ ลงใน website ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th ติดตามความเคลื่อนไหวได้ พร้อมได้นำเสนอภาพรวมของการมอบอำนาจให้คณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ให้เห็นบทบาทของคณะทำงานในภาพรวม ทั้ง 5 ระดับ อาทิ ระดับการให้ข้อมูล ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับการร่วมมือ และระดับการเสริมอำนาจประชาชน พร้อมได้นำเสนอประเด็นและกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ ดังเอกสารประกอบรายงาน (ตัวชี้วัดที่ 13) เพื่อให้การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้คณะทำงาน ทั้งงบประมาณดำเนินการ การส่งต่อโครงการต่างๆ ที่คณะทำงานฯ เสนอมาให้คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนกลางพิจารณา เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป คาดหวังว่าจะเห็นผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่คณะทำงานฯ กลั่นกรองเป็นรูปธรรม ภายในเดือนกันยายน 2552 โดยเดือนพฤษภาคม 2552 เชิญสื่อมวลชนแถลงข่าว ณ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเดือนมิถุนายน 2552 เชิญสื่อมวลชนมาเยี่ยมคณะทำงานฯ ณ สถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนกันยายน 2552 จะพิจารณานำเสนอให้ถือเป็นต้นแบบหรือเป็นโครงการนำร่องให้สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ขอนแก่น และสงขลาต่อไป

สิ่งที่ ม.ก. ส่วนกลางรับไปดำเนินการ

1. การเพิ่มคณะกรรมการในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีก 3 ด้าน ทั้งด้านวิชาการเกษตร ด้านกฎหมาย และด้านกิจการกระจายเสียงวิทยุ

2. การปรับปรุงด้านเทคนิคของทั้ง 4 สถานีฯให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล มีคุณภาพ โดยฝ่ายเทคนิคกรมประชาสัมพันธ์

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์

เลขานุการคณะทำงานฯ ได้สรุปประเด็นคำถามจากผู้ฟังที่ได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและแจ้งความต้องการให้รายการ ม.ก. พบประชาชนช่วยดำเนินการประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2552 ดังนี้

- มาตรการแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2552
- การทำลำไยนอกฤดู
- การปลูกการดูแลและรักษาแก้วมังกร
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงของรายการจาก ม.ก. ส่วนกลางเวลา ตี 4 มีเสียแทรก
- สรรพคุณของมะเฟือง / การปลูกมะเฟือง
- วิธีการใช้สารเร่ง พด. 2 ของกรมพัฒนาที่ดิน สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ
- โครงการผันน้ำกักเก็บไว้ในอุโมงค์ เขื่อนแม่งัด – แม่กวง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลต่อภาคเกษตร
- การทำประชาพิจารณ์เรื่องการปรับลำน้ำเหมืองที่เทคอนกรีตตลอดลำน้ำ ว่ามีผลดีและผลเสีย แต่ตนเองคิดว่ามีผลเสียมากกว่า
- ปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า
- มาตรการออกมาปราบปรามกลุ่มผู้ตัดไม้ทำลายป่า
- การจัดทำแผนแม่บท “ ข้าว ” โดยภาคประชาชน ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
- ปัญหาโรคพืช อาทิ โรคพุ่มไม้กวาดในลำไย โรคแคงเกอร์ในมะนาว ฯลฯ
- การเลี้ยงปลาดุก ปลานิลร่วมกัน การขุดบ่อเลี้ยงปลา

ดังเอกสารประกอบรายงานสรุปประเด็นคำถามรายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคเช้า และตารางการออกอากาศประจำเดือนประจำเดือนมีนาคม 2552 – เมษายน 2552

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

วาระที่ 4 .1 เรื่องขอพิจารณาแนวทางการวางแผนงานและโครงการต่างๆ ผ่านกลไกของรายการ ม.ก. พบประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

จากมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2552 ประจำเดือนเมษายน 2552 ได้กำหนดให้คณะทำงานฯ ได้แบ่งความรับผิดชอบพิจารณาแผนงานและโครงการต่างๆ เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผู้ฟังเสนอผ่านกลไกของรายการ ม.ก. พบประชาชน โดยสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ในฐานะเป็นผู้ประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ฟัง คณะทำงานฯ จะนำมาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดังนี้

รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ และะนายณรงค์ เจษฏาพันธ์ โครงการผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก

นายขวัญชัย สกุลทอง โครงการเกษตรกรรมธรรมชาติของภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รศ.ดร.อานัฐ ตันโช)

ครูประทุม สุริยา โครงการขยายผลสู่เด็กและเยาวชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการศึกษาวิถีชาวนาไทย

นายบัญชาการ พลชมชื่น และนายวิเชียร ไชยเลิศ โครงการแผนแม่บทลำไย อาทิ แผนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จำนวน 70 คน เริ่มดำเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2552

นายสุทัศน์ ศรีปินตา โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้เกษตรกร

นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขยายผลของกลุ่มครอบครัว ม.ก. หลักสูตร “ ชีวิตจะเป็นสุข ถ้าบำบัดทุกข์ด้วยความพอเพียง ” ของครูประทุม สุริยา / สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 /สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

นายยงยุทธ ไชยเลิศ โครงการลำไยอินทรีย์

นายสมาน ทัดเที่ยง โครงการผันน้ำกักเก็บในอุโมงค์ เขื่อนแม่งัด แม่กวง

นายอาทิตย์ เกษมศรี โครงการขยายพันธุ์ไผ่และการผลิตไผ่เพื่อการค้า อบรมปลายเดือนพฤษภาคม 2552 และขอรับการสนับสนุนจากสถานีวิทยุ ม.ก. จำนวน 5,000 บาท

ที่ประชุม รับทราบ และขอให้ผู้เสนอเขียนโครงการมาเพื่อพิจารณาต่อไป

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายการ

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ เสนอแนะให้มี

•  ฐานข้อมูลของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง ทั้งเรื่องพืช ปศุสัตว์ ประมง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานความร่วมมือจาก 4 กลุ่มภาคส่วน ประกอบด้วยภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ

•  เสนอให้มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแต่ละสาขา อาทิ พืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยคณะทำงานฯ กลั่นกรองพร้อมเสนอให้คณะกรรมการกลางได้พิจารณา เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรแต่ละสาขา

นายขวัญชัย สกุลทอง

เสนอการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับ (5) ระดับการเสริมอำนาจประชาชนชน ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ควรประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ฟัง พร้อมใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวร่วมด้วย

ครูประทุม สุริยา

กล่าวถึงผลสำเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตร “ ชีวิตจะเป็นสุข ถ้าบำบัดทุกข์ด้วยความพอเพียง ” ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2552 รวม 4 วัน 3 คืน ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านฯ ครูประทุม ขณะนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลายราย ดังเอกสารสรุปประเมินผลประกอบรายงาน

นายยงยุทธ ชัยชนะ

เห็นด้วยที่รายการ ม.ก. พบประชาชนได้กำหนดช่วงที่ 3 ของรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นเวลา 30 นาที

นายวิเชียร ไชยเลิศ

เสนอให้คณะทำงานฯ ช่วยเตรียมประเด็นออกอากาศ โดยโทรศัพท์เข้าร่วมรายการ เพื่อช่วยอาจารย์สุนันท์ ละอองศรีและทีมงานดำเนินรายการ ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร

 

5.2 นัดประชุมครั้งต่อไป ปลายเดือนพฤษภาคม 2552

 

ปิดประชุม เวลา 14.19 น.

 

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง ตรวจทาน