รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 3/2522
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
7. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
10. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัช รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
13. นายกิติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
14. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
15 . นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
16. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
17. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ /ดร.จุไรพร แก้วทิพย์(ผู้แทนคณะทำงาน)
18. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
19. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
20. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
21. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
22. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
23. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เรื่องที่ประชุม

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องการปรับปรุงห้องคณะทำงานภาคประชาชน

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมติดผ้าม่านในห้องประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือคณะทำงานฯ ทุกท่านได้ร่วมถ่ายรูปภาพ เพื่อประกอบการจัดทำโปสเตอร์คณะทำงานฯ ซึ่งจะจัดทำโดยสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน

1.2 เรื่องการจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน

ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะจัดส่งให้คณะทำงานฯ ล่วงหน้า ก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง เพื่อศึกษารายงานก่อนเข้าประชุม

 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 2/2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว ขอแก้ไขข้อความดังนี้

1. ขอเพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอีก 1 ท่านคือ นายสุทัด ปินตาเสน

2. ข้อความหน้าที่ 5 ขอแก้ไขจาก นายสุทัด ศรีปินตา เป็นนายสุทัด ปินตาเสน

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 2/2552

ประธานที่ประชุมขอให้เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ รายงานผลการติดตามโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม 2552 ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อย รวม 3 โครงการฯ ดังนี้

3.1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิสาหกิจชุมชนและนักประกอบการวิสาหกิจชุมชน “ หลักสูตรวิสาหกิจชุมชนชาวสวนลำไย ”ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์สานสัมพันธ์เพื่องานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

นายขวัญชัย สกุลทอง กล่าวสรุปว่า มีผู้เกษตรกรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 60 คน โดยมีวิทยากรบรรยาย และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการผลิต การตลาด การแปรรูป เทคโนโลยีในการผลิตลำไยอินทรีย์ “ อะตอมมิกส์นาโน ” การรวมกลุ่มผู้ผลิตลำไยในรูปวิสหากิจชุมชน เป็นต้น มีการติดตามผลโดยคณะทำงานกลุ่มผู้ผลิตลำไยอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

3.2 โครงการวิจัยข้าววิถีชีวิตชาวนา วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายนิวัติ มังตา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีเกษตรกรชาวนาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 25 ราย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของชาวนาทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอดีตและปัจจุบัน และนำไปสู่การคงไว้ในเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อไม่ให้สูญหายไป

3.2 โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ไผ่ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.00-16.30 น. ณ สวนดุษณี (สวนของคุณอาทิตย์ เกษมศรี) 64/5 หมู่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมนี้ จัดให้แก่ “ สมาชิกครอบครัวม.ก. ” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 56 ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 40 ราย โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ กับชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถขยายพันธุ์ไม้ไผ่เพื่อการค้า มีคุณณรงค์ เจษฏาพันธ์ และคุณอาทิตย์ เกษมศรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกไผ่ การดูแลรักษา การใช้ประโยชน์จากไผ่ การขยายพันธุ์ไผ่ ทั้ง 5 วิธี เช่น การเพาะจากเมล็ด, การแยกเหง้า-แยกกอ, การใช้ปล้องหรือลำ, การใช้กิ่งแขนง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมมีเอกสารเรื่อง ไม้ไผ่ ( Bamboo ) แจกให้สมาชิกครอบครัว ม.ก. นำไปศึกษา ตลอดการฝึกอบรมได้รับความสนใจจากสมาชิกครอบครัว ม.ก.เป็นอย่างดี

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สื่อมวลชนขอเยี่ยมชมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทางสถานี

อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาเลือก รายการม.ก. พบประชาชน ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เป็นโครงการนำร่องในการผลิตรายการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ เพื่อให้อยู่ในลักษณะว่าเป็นรายการของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นมานั้น จากการดำเนินการดังกล่าว ได้เห็นพัฒนาการของรายการดังกล่าว เช่น ในเรื่องเนื้อหาวิชาการมีความเข้มข้นขึ้น มีวิทยากรจำเพาะ มีการประชุมกันถี่ขึ้นทุกเดือน

สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้รับข้อมูลจากทางคณะทำงาน ก็ได้พัฒนาด้านเทคนิค คุณภาพสัญญาณเสียง โดยประสานความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนในด้านรูปแบบและเนื้อหานั้น ขอให้คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการในเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังต่อไป

สืบเนื่องจากการทำงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ทางสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน จะประสานงานโดยเชิญสื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์จากกรุงเทพฯ เดินทางมารับฟังการแถลงข่าวการเปิดตัวรายการ ม.ก. พบประชาชน ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกำหนดการต่างๆ ของงานแถลงข่าวและกิจกรรมให้วันดังกล่าวนั้น ผอ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเรียนให้ทราบต่อไป โดยคาดหวังที่จะเสนอให้สื่อมวลชนเห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากความต้องการของผู้ฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน ซึ่งเกิดจากคณะทำงานชุดนี้ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุน ตลอดจนเกิดจาก “ จิตอาสา ” ของคณะทำงานฯในรูปแบบ “ ครอบครัว ม.ก. ”

ขณะนี้ ทางสถานีฯ ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ “ ครอบครัวม.ก. ” เพื่อแจกให้สมาชิกครอบครัวม.ก. ได้นำไปติดเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ส่วนรูปแบบการทำงานของรายการ ม.ก. พบประชาชนดังกล่าว จะถือเป็นต้นแบบการกระจายไปยังสถานีวิทยุ ม.ก. ส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง ม.ก. ขอนแก่น , ม.ก. สงขลา โดยคาดหวังให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก. มากขึ้น

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่กล่าวถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับสถานีวิทยุ ม.ก. ในการผลิตรายการวิทยุ รายการ ม.ก.พบประชาชน โดยย้ำบทบาทของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ในฐานะสื่อมวลชนที่จะนำเสนอเนื้อหาที่เกิดจากโครงการต่าง ๆ ของคณะทำงานฯ มาถ่ายทอดสู่ประชาชน อาทิ เรื่องลำไย เรื่องข้าว เรื่องการขยายพันธุ์ไม้ไผ่ ฯลฯ และอยากให้ คณะทำงาน ” ใช้ช่องทางสถานีวิทยุ ม.ก. ในการเตือนภัยเกษตรกรเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตร เพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกรและเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรต่อไป

รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ได้เสนอให้มีการจัดเตรียมข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้า หากสื่อมวลชนจากส่วนกลางต้องการจะสามารถตอบได้ อาทิ สมาชิกครอบครัว ม.ก. คณะทำงานภาคประชาชน วิทยากรอาสา กิจกรรมที่สถานีวิทยุ ม.ก. เข้าไปมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการต่าง ๆ ความพร้อมด้านสถานที่ องค์กร บุคลากร เป็นต้น รวมถึงหากกรณีที่สื่อมวลชนสนใจลงไปติดตามผลงานในพื้นที่ของกลุ่มเกษตร

นายสุทัด ปินตาเสน ได้เสนอให้เตรียมโปสเตอร์กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ หรือรูปแบบวีดีทัศน์ เป็นต้น

4.2 แผน/โครงการต่างๆ ของคณะทำงานที่จะดำเนินการต่อไป

ประธานแจ้งว่า แผนงาน/โครงการที่คณะทำงาน ส่งมาเพิ่มเติมจากดครงการเดิมที่ดำเนินการไปแล้ว มี 12 โครงการฯ ตามรายละเอียดแผน/โครงการฯ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา

ที่ประชุม มีมติ ดังนี้

1 ประเภทรายการที่หน่วยงานรับผิดชอบมีงบประมาณดำเนินการ สามารถดำเนินการได้ทันที
โดยขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อ ประชาสัมพันธ์หรือประสานงาน อาทิ

•  โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน จากขยะอินทรีย์ในชุมชนขนาดย่อม ” โดย ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
•  โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
•  โครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง โดย คุณสมาน ทัดเที่ยง
•  โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โดย ครูประทุม สุริยา/สถานีวิทยุ ม.ก. จะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เป็นต้น
•  โครงการร่วมตรวจสอบมาตรการแก้ไขปัญหาข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ในฤดูนาปรัง ปี 2552

2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีวิทยุ ม.ก.
ขอให้คณะทำงานฯ นำไปพิจารณาก่อน นำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป หรือหากทราบผลการพิจารณาจาก ม.ก. ส่วนกลาง ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะดำเนินติดต่อกลับไป ดังนี้

•  โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การปลูกผักโดยไม่ใช้ดินในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม ” โดย กองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรไพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
•  โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “ การผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรกรรมชาติ : เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย ” โดย เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
•  โครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์โดย นายยงยุทธ ชัยชนะ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย/คณะทำงานฯ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
•  โครงการส่งถ่ายความรู้กลับคืนสู่ชุมชน
•  การฝึกอบรมเรื่อง การตัดแต่งกิ่งและการจัดรูปทรงต้นมะม่วงน้ำดอกไม้
•  การทัศนศึกษา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมะม่วง ณ สวนดุษณี ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
•  โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา โครงการนำร่องในรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงเช้า ทุกวันศุกร์เรื่อง “มะม่วงไทยมะม่วงโลก”

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5 .1 เรื่องการนำเสนอข่าวราคาสินค้าเกษตร

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้เสนอให้มีช่วงนำเสนอข่าวราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเติมในช่วงรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ทุกวันจันทร์ เป็นเวลา 10 นาที ช่วง “ เสียงจากคนลำไย ” โดย คุณบัญชาการ พลชมชื่น และคณะทำงานฯ เกษตรกรชาวสวนลำไย อาทิ นายยงยุทธ ชัยชนะ นายวิเชียร ไชยเลิศ นายประเทือง คงรอด เป็นต้น โดยขอให้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการผลิตรายการช่วงดังกล่าว เพื่อใช้สื่อวิทยุในเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรต่อไป หากมีความพร้อมสามารถรายงานข่าวราคาสินค้าเกษตรเชิงรุกได้ทันที

5 .2 งานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประทุม สุริยา

ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประทุม สุริยา ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในฐานะได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 ซึ่งตรงกับวันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ทั้งนี้ สถานที่แถลงข่าวขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากผู้บริหาร ม.ก.

5 .3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการอบรมฯ

นายบัญชาการ พลชมชื่น ขอเสนอแนะในการดำเนินการอบรมฯ คราวต่อไป ควรมีการเตรียมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกครอบครัว ม.ก. เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัว ม.ก. ให้ดีขึ้นต่อไป

5.4 การประชุมครั้งต่อไป

ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น.

 

 

ปิดประชุมเวลา 12.39 น.

 

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ /บันทึก/พิมพ์

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง / ตรวจและทาน