รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน”

ครั้งที่ 4/2552
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
7. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
10. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. นายกิติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
12. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
13. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
14. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
15. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
16. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
17. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
2. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
3. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
4. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
5. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
6. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน

 

เริ่มประชุมเวลา 09.09 น.

 

เรื่องที่ประชุม

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องการจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร ม.ก. เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร ม.ก. เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่กรมีส่วนร่วมของประชาชนวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ส่วนรายละเอียด ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงานจะเสนอที่ประชุมในวาระที่ 5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา ถึงการจัดเตรียมงานแถลงข่าวดังกล่าว

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 3/2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองการประชุม

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 3/2552

ประธานที่ประชุมขอให้คณะทำงานฯ ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ผ่านที่ประชุมครั้งที่ 2/2555 และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ผ่านรายการวิชาการของทางสถานีฯ ทั้งรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า รายการม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย รายการต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ได้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ฟังได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ดังนี้

3.1 โครงการพัฒนาและรณรงคากรใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดสาธิตและเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกเกือบ 40 สายพันธุ์ พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษา มีสมาชิกครอบครัว ม.ก. และชาวบ้านในชุมชนบ้านสันป่ายาง ทั้งนี้ ต้องรอรายละเอียดจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต่อไป เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในชุมชนขนาดย่อม” โดย ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องรอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป

3.3 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เสนอโดย นายสุทัด ปินตาเสน นั้น สามารถดำเนินการได้ทันทีหากไม่ต้องการงบประมาณดำเนินการจากสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ โดยทางศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สามารถส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่าง ๆ ของสถานีฯได้

3.4 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน

โดย ครูประทุม สุริยา สถานีวิทยุ ม.ก. จะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสานเรื่องการวางผังการจัดโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามการจัดแบ่งพื้นที่ 30 : 30 : 30 : 10 / สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ประสานเรื่องการขุดสระน้ำ ฯลฯ

ขณะนี้สิ่งที่ครูประทุม ต้องการให้สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ประสานงานคือการวางผังการจัดภูมิทัศน์ของโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ดังกล่าวก่อน ทั้งครูประทุมและผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมคณะทำงาน จะได้ดำเนินการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกภาคส่วนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์และการประมง ฯลฯ จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมต่อไป

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 แนวทางการดำเนินงานจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร ม.ก. เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ประธานที่ประชุมขอไปในวาระที่ 5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดเตรียมงานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว

 

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 โครงการที่ขอรับการการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีวิทยุ ม.ก.

คณะทำงานฯ รวม 6 โครงการฯ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ครั้งที่ 3/2552 แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บางโครงการต้องรอพิจารณาในครั้งต่อไป

5.1.1  โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกผักโดยไม่ใช้ดินในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม”

โดย กองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

5.1.2 โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ : เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย”

โดย เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

เนื่องจากโครงการตามข้อ (1) และ (2) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายขวัญชัย สกุลทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมแทน ว่าโครงการฯดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง 10 ปี ของหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการวางแผนการอบรมฯ ตลอดปี มีการจัดเก็บค่าอบรมฯ ท่านละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) แต่อยากจะเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดฝึกอบรมในส่วน ม.ก. บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน มีเอกสารและซี.ดี. ประกอบการอบรม เนื่องจากที่ผ่านมามีกลุ่มนักธุรกิจให้ความสนใจในการฝึกอบรม

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้พิจารณาโครงการฯดังกล่าวสามารถดำเนินการเป็นความร่วมมือได้ ประสานผ่านสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการ ขอให้ดำเนินการผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เข้าไปยังสถานีวิทยุม.ก. บางเขนส่วนกลาง และนัดวันประสานงานในรายละเอียดต่อไป

5.1.3 โครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์

โดย นายยงยุทธ ชัยชนะ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย คณะทำงานฯ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดภารกิจ รอเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

5.1.4 โครงการส่งถ่ายความรู้กลับคืนสู่ชุมชน

5.1.4.1 การฝึกอบรมเรื่อง การตัดแต่งกิ่งและการจัดรูปทรงต้นมะม่วงน้ำดอกไม้

5.1.4.2 การทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้ชุมชนมะม่วง ณ สวนดุษณี ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เสนอโดย รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ เนื่องจากติดภารกิจ นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงได้นำเสนอโครงการฯ แทน และได้ชี้แจงถึงความต้องการงบประมาณในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรมฯบางส่วน หรือขอการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน หรือให้ผู้เข้าอบรมฯ นำอาหารมาทานด้วยกัน ซึ่งไม่ต้องการงบประมาณจำนวนมาก และได้เสนอให้มีการบันทึกเสียงในระหว่างการอบรมฯ เพื่อจัดส่งให้ ม.ก. ส่วนกลางได้พิจารณานำออกอากาศต่อไป

5.1.5 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา โครงการนำร่องในรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงเช้า ทุกวันศุกร์เรื่อง “มะม่วงไทยมะม่วงโลก”

ที่ประชุม ได้มีมติเสนอให้มีการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

 

5.2 เรื่องงบประมาณดำเนินการโครงการต่าง ๆ

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ได้กล่าวถึงเรื่องงบประมาณในรายการ ม.ก. พบประชาชน ระหว่างเดือนเมษายน 2552 – กันยายน 2552 มีงบประมาณดำเนินการโครงการฯ เดือนละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวม 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) สามารถเบิกใช้ดำเนินการได้ และการเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ทุกเดือน

ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า ที่ผ่านมาได้ทำการเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นการใช้จ่ายเป็นค่าประสานงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รวมอาหารว่างสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 ณ สวนดุษณี ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกครอบครัว ม.ก. เข้าร่วมอบรม 56 ราย

5.3 เรื่องพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน “ ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน ”

นายกิตติเดช จิยะพงศ์ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง แจ้งว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ คือ
(1) เพื่อพัฒนาคุณภาพ เนื้อหา และรูปแบบการจัดรายการ
(2) เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของประชาชน
(3) เพื่อขยายกลุ่มผู้ฟังรายการจากภาคประชาชนทั่วไปเป็นภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน
(4) เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรอาสา และภาคประชาชนอาสา เพื่อทดแทนบุคลากรจัดรายการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และส่งเสริมการขยายกลุ่มผู้ฟังให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงรูปแบบรายการมีการเพิ่มรายการให้ประชาชนเดินทางมาใช้บริการ อาทิ

(1) จัด คลินิก หลังไมค์ กับวิทยากรอาสาโดยตรง ที่สถานีวิทยุ ในวันจัดรายการ
(2) จัดรายการเสวนาสัญจรหรือ คลินิกสัญจรไปตามพื้นที่ที่ผู้ฟังสนใจและมีประเด็นปัญหาเพื่อชี้แจง ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา หรือจัดเสวนา ในรูปแบบของเวทีชุมชนเป็นต้น

(ดังเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน แนบมาพร้อมนี้ )

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ให้ความสนใจโครงการฯดังกล่าว เนื่องจากเกี่ยวข้องกับรายการ ม.ก. พบประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ฟังจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน โครงการฯดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ รายการ ม.ก. พบประชาชนได้

5.4 เรื่องพิจารณาการจัดเตรียมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร ม.ก. เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน กล่าวถึงการจัดเตรียมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร ม.ก. เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30- 15.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทั้งสถานีโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้นำเสนอการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมได้รับรู้ในเชิงการตลาดด้วย ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ดังนี้

(1) สารสาระวิทยุ ม.ก. เพื่อจัดส่งให้สมาชิกผู้ฟังสถานีวิทยุ ม.ก. ทั่วประเทศ

(2) เชิญสื่อมวลชนทั้งสถานีโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมงานแถลงข่าว ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

(3) การถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก ทั้ง 4 ภูมิภาค งานแถลงข่าวสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจรฯ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 13.05-15.00 น. จาก ม.ก.เชียงใหม่

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ได้นำเสนอกำหนดการงานแถลงข่าวฯ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 15.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ดังนี้

10.30 น. สื่อมวลชนเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่
11.00 น. เดินทางถึงสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ทีมงานเจ้าหน้าที่และ “ ครอบครัว ม.ก.” ให้การต้อนรับ นำชมนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เปิดการแถลงข่าวสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร ม.ก. เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน (พร้อมถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง 4 ภูมิภาค)
14.00 น. พิธีเปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน
14.30 น. เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและเกษตรกรผู้ฟัง
15.00 น. ปิดงานแถลงข่าว

ทั้งนี้ มีทีมงานถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ร่วมกันถ่ายทอดสดตามที่ ม.ก. บางเขน ได้กำหนดรายละเอียดไว้ทุกขั้นตอนแล้ว

5.4.1 เรื่องการแต่งกายของคณะทำงานและผู้ร่วมงาน

ขอให้เป็นการแต่งกายสุภาพ ด้วยชุดล้านนา (ชุดพื้นเมือง) ผู้ชายใส่เสื้อหม้อฮ้อม ผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือแต่งกายสุภาพ

กิจกรรมในวันงานแถลงข่าว จะมีนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำผังโครงการพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน สู่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เพื่อจัดทำเป็นโครงการฯ ในอนาคต พร้อมผังของโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โดยครูประทุม ขอให้นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงานจัดส่งให้ ม.ก. บางเขน ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อจัดทำโปสเตอร์นำเสนอในงานแถลงข่าวฯ ต่อไป

ส่วนการดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.ก. เน้นการทำงานที่เป็นระบบมีการจัดทำงบประมาณ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของ ม.ก. ต่อไปในอนาคต เน้นความโปร่งใส ได้ยึดหลักการบริหารงานที่วางไว้ อาทิ “โอกาส” ของประชาชน “ให้” ความรับผิดชอบ “เรา” เราทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมงาน “มี” ความสุข

ครูประทุม จะนำข้าวกล้องหลายสี มาร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสมุนไพร อาทิ น้ำตะไคร้ น้ำดอกอัญชัน น้ำข้าวกล้องงอก เป็นต้น

 

วาระที่ 6 อื่น ๆ

6.1 ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับรายการและการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี

อยากเห็นโครงการในอนาคต อาทิ โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โดยครูประทุม โครงการพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน สู่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ อยากเสนอให้มีคณะทำงานชุดเล็ก เฉพาะโครงการฯ

อยากเห็นความโปร่งใสของงบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) คณะทำงานฯ ต้องมีการจัดทำบัญชีต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ชัดเจน ไม่อยากให้เกิดปัญหาภายหลัง

อยากให้มีการใช้สื่อ ม.ก. พบประชาชน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน เห็นด้วยกับโครงการฯ ที่สำนักงานที่ดินเสนอ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์

อยากให้มีการติตตามประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการผ่านไปว่าผู้ผ่านการอบรมฯ แต่ละโครงการฯได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ครูประทุม สุริยา

เห็นด้วยที่จะมีการติดตามประเมินผลโครงการฯ ซึ่งทุกโครงการประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่เยาวชนจะต้องเห็นจากของจริง ได้ศึกษาเรียนรู้ได้จริง แล้วนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของเยาวชนหรือเกษตรกรได้

นายณรงค์ เจษฏาพันธ์

อยากให้รายการ ม.ก. พบประชาชนเกิดความยั่งยืน แต่เป็นห่วงเรื่องผู้จัดรายการที่อายุมากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี คงต้องการมีวางบุคคลที่จะสืบทอดการจัดรายการให้ยั่งยืนต่อไป ในฐานะวิทยากร “จิตอาสา” จะต้องช่วยกันจัดทำรายการต่อไปเป็นประวัติศาสตร์จารึก “ม.ก.พบประชาชน” “ครอบครัว ม.ก.” ขยายผลต่อไปยัง ม.ก. ขอนแก่น ม.ก.สงขลา ม.ก. บางเขน

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมคณะทำงาน กล่าวขอบคุณคณะทำงานฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมเป็นวิทยากรอาสา มี” จิตอาสา” ที่จะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน”

 

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

 

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ /บันทึก/พิมพ์

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง / ตรวจและทาน