รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 5/2552
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
4. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
5. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
6. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
9. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
10. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
11. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
12. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
13. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
14. นายกิติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
15. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
16. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
17. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
18. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
19. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
20. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
2. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
3. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
4. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน

 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

 

เรื่องที่ประชุม

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องการจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร ม.ก. เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสรุปถึงการดำเนินงานแถลงข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ว่า มีผู้ฟังสมาชิก “ครอบครัว ม.ก.” ซึ่งเป็นเกษตรกรจริงเข้าร่วม จำนวน 306 คน มีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานพร้อมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ รวม 17 หน่วยงาน ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสื่อมวลชน อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 , ช่อง 9 , ช่อง 11 และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคร่วมทำข่าว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานการแถลงข่าว และชื่นชมในความสำเร็จของงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันผลิตวิทยุ “รายการม.ก. พบประชาชน” และพัฒนาการเป็น “ครอบครัว ม.ก.” จัดโดยทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้จัดรายการ นักวิชาการ เกษตรกรผู้ฟังและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเป็นที่พึ่งให้เกษตรกร สมกับการงานแถลงข่าว “เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน”

ทั้งนี้ นายนิวัติ มังตา เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ได้ทำการบันทึกภาพกิจกรรมไว้ ส่วนภาพกิจกรรมในรูปแบบ DVD ทางสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขนจะนำมาเปิดให้คณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

 

1.2 เรื่องเงินงบประมาณ ในโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน”

ประธานแจ้งว่า งบประมาณ เพื่อใช้ในการประชุม การอบรม การสาธิต ศึกษาดูงาน ของโครงการฯ อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้เบิกเงินจำนวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบให้ ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงาน เพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ

ซึ่งเงินส่วนหนึ่งได้ถูกนำไปใช้จ่ายเงินไปในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารว่างในการอบรมโครงการ “ อบรมขยายพันธุ์ไผ่เพื่อครอบครัว ม.ก. ” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 จำนวน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือเงินจำนวน 55,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อมอบไว้ให้คณะทำงานฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 4/2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2555 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6

โครงการนี้ ได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดสาธิตและเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกเกือบ 40 สายพันธุ์ พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษา

เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงต้องรอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป

3.2 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

นายสุทัด ปินตาเสน แจ้งว่า สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องการงบประมาณดำเนินการจากสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองได้ทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินการดังกล่าว

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สามารถส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่าง ๆ ของสถานีฯได้ ขณะนี้ ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –กรกฎาคม 2552 รวม 4 กิจกรรม คือ

1. ได้รับการอนุมัติในหลักการจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ และอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ผู้ดำเนินรายการ ม.ก. พบประชาชน ร่วมดำเนินการ อาทิ
2. ได้นำคณะไปพบกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3. ได้ปรึกษากับเกษตรกรอำเภอแม่ริม เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพร่วมกับสหกรณ์และเกษตรกรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ไปขยายต่อสมาชิกในกลุ่ม
4. ได้ออกไปพบปะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง บ้านสะลวงใน เชื่อมโยงกระจายเมล็ดพันธุ์ดีภายในตำบล/อำเภอ/จังหวัด ของสหกรณ์ผู้ผลิตถั่วเหลือง

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.3 โครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง

นายสมาน ทัดเที่ยง ผู้เสนอโครงการผ่านคณะทำงานฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ผ่านรายการม.ก. พบประชาชน และรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เพื่อรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ฟังในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดทำโครงการฯ ในการจัดการระบบน้ำกักเก็บไว้ในอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด - แม่กวง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง และป้องกันปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมลงชื่อ ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ได้รวบรวมเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินทำประชามติในสภาผู้แทนราษฎร์ต่อไป (ดังเอกสารประกอบการประชุมแนบมา )

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และให้ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน และรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ตามความเหมาะสม

3.4 โครงการร่วมตรวจสอบมาตรการแก้ไขปัญหาข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ในฤดูนาปรังปี 2552

นายสมาน ทัดเที่ยง ขอประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทราบผ่านรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชนและรายการต่าง ๆ ของทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด ซึ่งท่านอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสนายสมาน ทัดเที่ยง ได้โทรศัพท์เข้ามารายงานความเคลื่อนไหวของราคาข้าวเหนียวดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐให้เห็นความสำคัญของข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ซึ่งได้ดำเนินการเรียกร้องมาโดยตลอด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวไม่ได้ตกต่ำเกินไปจนกระทบเกษตรกรชาวนาในภาคเหนือซึ่งเป็นผู้ฟัง “ครอบครัว ม.ก.” ได้ทราบผลการดำเนินการเรียกร้องและติดตามความคืบหน้าของการแก้ปัญหาราคาข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 อาทิ การขอเสนอให้รัฐบาลปรับราคารับจำนำข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 จาก 9,000.00 บาทเป็น 11,000.00 บาท เป็นต้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวนาในภาคเหนือไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบกับการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน

 

3.5 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน

ครูประทุม ได้แจ้งถึงผลการประชุมหารือของคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน ได้ประชุมผ่านไปเมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจตามแนวทางหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ในการจัดแบ่งพื้นที่ 30 : 30 : 30 : 10 อาทิ ข้าว : แหล่งน้ำ : พืชผักไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ : ที่อยู่อาศัย นั้น บุคลากรจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมยินดีให้การสนับสนุนโครงการฯ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ

แต่สิ่งที่ประชุมเป็นห่วงนั้น อยากเห็นโครงการฯ นี้ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องเกิดจากความต้องการและความร่วมมือของชุมชนทั้งจากโรงเรียนป่าจี้วังแดง คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการจากชุมชน ดังนั้น ทางผอ.ณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา จึงได้นัดหมายให้คณะทำงานฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเดินทางไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เพื่อทราบถึงความพร้อมของชุมชนและเพื่อศึกษาพื้นที่จริงของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา จำนวน 6 ไร่ 70 ตารางวา ใช้เป็นสถานที่จัดทำโครงการฯ

โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยินดีให้การสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชน มีดังนี้

1. สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
รับผิดชอบการผังวางแผนการใช้ที่ดิน โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามการจัดแบ่งพื้นที่ 30 : 30 : 30 : 10 การขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา ฯลฯ โดยมี คุณพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ คุณวัชรินทร์ พลราชม นักสำรวจดิน จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และคุณนิพนธ์ อุดปวง นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ จากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุม

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยผศ. พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับนายอาทิตย์ เกษมศรี เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเป็นคณะทำงานฯ รายการ ม.ก. พบประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลรับผิดชอบเรื่องการปลูกไม้ผลต่าง ๆ

3. คณะเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.บัญชา ทองมี และผศ.ดร.จงกล พรหมยะ รับผิดชอบการประมง

4. สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ รับผิดชอบการปลูกผัก

5. คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ. รัชฏา ศีตะโกเศศ รับผิดชอบการปศุสัตว์

6. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการ รับผิดชอบเรื่องการปลูกข้าว /การทำนาข้าว ฯลฯ

7. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ นายสุทัด ปินตาเสน นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบการปลูกพืชหลังนา อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เป็นต้น

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานยินดีเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตามคำเชิญของผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เพื่อให้โครงการฯ นี้เกิดจาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี
ให้ข้อคิดว่า การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่นั้น ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน “บนพื้นฐานความต้องการของประชาชน” หากทีมงานได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา และคณะกรรมการในชุมชนเพื่อทราบถึงความพร้อมของการดำเนินโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 ตามคำเชิญผู้บริหารโรงเรียนนั้น หากชุมชนมีความพร้อมและมีโครงสร้างพื้นฐาน พร้อม หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ อาทิ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 พร้อมในเรื่องงบประมาณในการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่และสาขาภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถวางผังการจัดการที่ดินได้

สำหรับแผนและโครงการต่างๆ ที่จะขึ้นในพื้นที่ทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ขึ้นอยู่กับประชาชนในชุมชนนั้น ส่วนทีมงานวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบแต่ละภารกิจจะเข้าไปต่อยอดหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ชุมชนต้องการ ให้ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา จะทำให้เกิดโครงการฯ อย่างยั่งยืน โดยมีเยาวชนเป็นผู้ปฏิบัติ

ครูประทุม สุริยา
ได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่เห็นความร่วมมือจากทุกหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 และยินดีให้การสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชนนั้น ขณะนี้ได้มีผู้สนใจ ซึ่งมีพื้นที่อีก 2-8 ไร่ จะขอร่วมกับทางโครงการฯ อาทิ โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาลัยการอาชีพ ฯลฯ

นอกจากนี้ ทางสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ขอให้ศูนย์เครือข่ายฯ ครูประทุม เป็นแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปลูกรอบคันนา รอบขอบสระ ฯลฯ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจต่อไป

 

3.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในชุมชนขนาดย่อม”

โครงการนี้ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะจัดฝึกอบรมให้แก้ผู้สนใจ ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยเน้นกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ จะขอพิจารณาอีกที

3.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน

นายกิตติเดช จิยะพงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาคุณภาพรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อหาและรูปแบบการจัดรายการ ยกระดับความรู้ความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของประชาชน ขยายกลุ่มผู้ฟังรายการจากภาคประชาชนทั่วไปเป็นภาคชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การภาคประชาชน และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรอาสาและภาคประชาชนอาสาเพื่อทดแทนบุคลากรจัดรายการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการขยายกลุ่มผู้ฟังให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดรายการให้มีความหลากหลายขึ้น นอกจากเป็นการดำเนินรายการออกอากาศสด มีการเพิ่มรายการให้ประชาชนเดินทางมาใช้บริการ ในลักษณะ

•  จัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสา โดยเกษตรกรสามารถเข้ามาพูดคุยกับผู้จัดรายการ ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในวันจัดรายการ
•  จัดรายการเสวนาสัญจรหรือคลินิกสัญจร โดยจัดตามพื้นที่ที่ผู้ฟังสนใจ และมีประเด็นปัญหาเพื่อชี้แจง ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา หรือจัดเสาวนา ในรูปแบบของเวทีชุมชน เป็นต้น

ดังรายละเอียดประกอบการประชุม (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน)

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กล่าวว่าสถานีวิทยุ ม.ก. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง “ที่ดิน” เพื่อเกษตรกรรม ได้รณรงค์ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญมาโดยตลอด ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกรมที่ดิน เพื่อเข้าพบกับอธิบดีกรมที่ดิน ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. จะมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมเสวนา “เรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ออกอากาศพร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

สำหรับเรื่องการขอเพิ่มเวลาออกอากาศรายการม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน นั้น ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ขอให้สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ พิจารณาในส่วนเวลาที่รับผิดชอบก่อน แต่อย่างไรก็ตามจะพิจารณาเรื่องเวลาให้อีกครั้งหลังประสานกับทางกรมที่ดิน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที โดยดำเนินการในทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน เวลา 13.05 – 13.52 น. และสามารถใช้ห้องประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการ และออกอากาศสด เพื่อให้ผู้ฟังได้รับฟังไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถึงความพร้อมของการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 การพัฒนารูปแบบ เนื้อหา สาระของรายการม.ก. พบประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ฟัง

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ผู้ดำเนินรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ได้วางรูปแบบ เนื้อหา เป็น 3 ช่วง ทั้งช่วงวิเคราะห์ข่าวเกษตรและเหตุการณ์ปัจจุบัน พยากรณ์อากาศ ช่วงวิชาการเกษตรจากนักวิชาการทั้งพืช ปศุสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วงเปิดเวทีชาวบ้าน เปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามามีส่วนร่วมกับทางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่กันพร้อมเสนอความต้องการ ความรู้ในครั้งต่อไป จึงขอความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ครูประทุม สุริยา กล่าวว่า รูปแบบรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า มีรูปแบบดี แต่เวลาออกอากาศมีน้อยไป

อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ กล่าวว่า มีแผนที่จะประเมินผลโครงการอยู่แล้ว โดยจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ฟังรายการและให้คณะทำงานฯ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมและการดำเนินรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ผลที่ได้รับ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายการในโอกาสต่อไป

นายกิตติเดช จิยะพงศ์ กล่าวถึงกลุ่มผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก. เป็นกลุ่มที่หลากหลาย ทั้งเกษตรกร แม่ค้า ฯลฯ ที่ผ่านมาได้รับโทรศัพท์จากผู้ฟัง โทรมาปรึกษาเรื่อง “ที่ดิน” ถ้าจัดส่งแบบสอบถามจะต้องส่งให้กลุ่มผู้ฟัง ม.ก. โดยเฉพาะ ที่ผ่านมา ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่ายไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลผู้ฟังไว้ ต่อไปอาจจะต้องมีการบันทึกข้อมูลของกลุ่มผู้ฟังไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนม.ก. ภาคเช้าได้มีการบันทึกข้อมูลรายการ และหมายเลขโทรศ ัพท์ ไว้แล้ว

นายขวัญชัย สกุลทอง กล่าวว่า ได้ลงไปในพื้นที่เกษตรกรผู้ฟังของสถานีฯ คุณวัชรินทร์ โทรศัพท์ 081-8834551ได้เสนอแนะให้ทางสถานีฯ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้มีการทำแบบสอบถามผู้ฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน ต่อไป

 

4.2 เรื่องพิจารณาทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดี แต่ยากจน

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ แจ้งว่า ครูประทุม สุริยา ได้เสนอให้มีการพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่นายกรนรา ร่ำรวย เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ ที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน จึงขอนำเรื่องนี้เสนอให้คณะทำงานฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางการพิจารณาทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นักเรียนดังกล่าว

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ เสนอว่า ควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนทางด้านการเกษตร และนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งต่อไปอาจจะขอโควต้ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้มีการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมีความเห็นเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ดังนี้

•  ประกาศเชิญชวนให้ครอบครัว ม.ก. ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนรายละ 1,000.00 บาทต่อปี และควรสนับสนุนทุนต่อเนื่อง 3 ปี
•  ควรประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้สนับสนุนทุน อย่างน้อย 12 ท่าน ๆ 1,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท
•  มอบครูประทุม สุริยา เป็นผู้ดูแลทุนการศึกษาดังกล่าว ตลอดจนบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการรายงานผลการเรียนของเด็ก ให้แก่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทราบทุกภาคการศึกษา

4.3 เรื่องพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีวิทยุ ม.ก.

ผศ.สุเมธ ศิรินินันดร์ แจ้งว่า มีคณะทำงานฯ เสนอมารวม 2 โครงการฯ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เดือนพฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 4/2552 เดือนมิถุนายน 2552

4.3.1 โครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์

นายยงยุทธ ชัยชนะ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย คณะทำงานฯ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

4.3.2 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา โครงการนำร่องในรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงเช้า ทุกวันศุกร์ เรื่อง “มะม่วงไทย มะม่วงโลก”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ แจ้งว่าจะสรุปประเด็นนำเสนอที่ออกอากาศให้ทุกสัปดาห์ ในลักษณะบทความทางวิชาการเกษตร

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ และให้นำบทความสรุปนั้น เสนอผ่าน website ของสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยรวม โดยสามารถจัดส่งข้อมูลให้ทางรองผอ.กิตติ สิมศิริวงษ์ เพื่อลง website ของสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน กรุงเทพฯ ได้ทุกสัปดาห์

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 เรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สรรพคุณทางสมุนไพรของลำไยไทย

นายบัญชาการ พลชมชื่น ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคลำไยไทยเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการรับประทานลำไยสดของไทย ที่มีสรรพคุณทางยา โดยการอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางการแผนแพทย์ของจีน โดยจัดงาน “มหัศจรรย์ล้านนา กตัญญูเจ้าดารารัศมี” ผู้มีคุณูประการต่อชาวสวนลำไย ซึ่งเป็นผู้นำลำไยมาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ 109 ปี ที่ผ่านมา พร้อมมีขบวนแห่ตกแต่งสวยงาม และจำหน่ายลำไยสดคุณภาพจากชาวสวนลำไยโดยตรง จัดโดย กลุ่มนิคมชาวสวนลำไย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และกลุ่มนักวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552 มีเส้นทาขบวนจากอำเภอสารภี ไปตลาดรวมโชค จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ

ที่ประชุม รับทราบ และ รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ เสนอให้กลุ่มนิคมชาวสวนลำไย ให้พิจารณาแปลสรรพคุณทางยาของลำไยไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างประเทศ ผ่านทาง website ด้วย

5.2 เรื่อง การเปิดตลาดนัดครอบครัว ม.ก.

ครูประทุม สุริยา เสนอให้มีการเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรครอบครัว ม.ก. ขึ้น ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัว ม.ก. นำผลผลิตสินค้าเกษตรที่ตนผลิตมาจำหน่าย ลด แลก แจก แถม เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง เพื่อสร้างครอบครัว ม.ก. นั้น

ที่ประชุม มีมติให้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้เคยปรึกษาหารือเรื่องนี้กับท่านอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี และมีปัญหาว่าจะควบคุมผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นสมาชิกครอบครัว ม.ก. ได้อย่างไร

5.3 เรื่องการเชิญชวนครอบครัว ม.ก. ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ แจ้งว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 และใคร่ขอเชิญชวนให้ครอบครัว ม.ก. ร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว โดยจะจัดพื้นที่ให้ขนาดความกว้าง 4 คูณ 4 เมตร จำนวน 2 บูธ เพื่อให้สมาชิกครอบครัว ม.ก. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งนี้ จะทำหนังสือเชิญผ่านหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาดำเนินการเสนอผ่านคณะทำงานฯ ต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

 

ปิดประชุมเวลา 15.28 น.

 

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ /บันทึก/พิมพ์

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง / ตรวจและทาน