รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 6/2552
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
4. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
5. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
6. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
10. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
13. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
14. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
15. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
16. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
17. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
18. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
19. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
20. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
2. นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
3. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
4. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
5. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

 

เรื่องที่ประชุม

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การจัดทำแบบสอบถามผู้ฟังครอบครัว ม.ก. การรับฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญผู้บริหารสถานีวิทยุม.ก. อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุม.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดส่งแบบสอบถามผู้ฟังครอบครัวม.ก. และให้คณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2552 มีกำหนดส่งแบบสอบถามคืนให้สถานีวิทยุม.ก. บางเขน ภายใน 31 สิงหาคม 2552 เพื่อทราบความคิดเห็นถึงความพึงพอใจด้านรายการม.ก. พบประชาชน ภาคเช้าและภาคบ่าย เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพรายการให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ฟังสูงสุดต่อไป

1.2 โครงการมอบทุนการศึกษา "ครอบครัว ม.ก." ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2552

ประธานแจ้งว่า สถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายกรนรา ร่ำรวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 09.59 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ตามโครงการมอบทุนการศึกษา “ ครอบครัวม.ก. ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเชิญชวนสมาชิกผู้ฟัง “ ครอบครัวม.ก. ” ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษา รวม 12 ท่านๆ ละ 1,000.00 บาทต่อปี (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 12,000.00 บาทต่อปี (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาแก่เด็กตลอดปีการศึกษา 2552 โดยครูประทุม สุริยา เป็นผู้ดูแลทุนการศึกษาแก่เด็กตลอดจนรายงานผลการเรียนและความประพฤติให้แก่ผู้สนับสนุนทุนทราบทุกภาคการศึกษาต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 5/2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2555 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6

นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ได้ชี้แจงถึงการจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ขอให้คุณครูประทุม สุริยา เป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน และในปีงบประมาณ 2553 นี้จะได้จัดตั้งให้สวนครูประทุม เป็นศูนย์เรียนรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นจุดสาธิตและเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกเกือบ 40 สายพันธุ์ ถ่ายทอดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษา ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้าไปประสานงานต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

นายสุทัด ปินตาเสน นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ได้กล่าวว่า การรณรงคากรใช้เมล็ดพันธุ์ดีถั่วเหลืองโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ได้เริ่มการพัฒนา 2 จุด จุดแรก คือ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในสภาพปลูกถั่วเหลืองสภาพนา และในวันงานวันถั่วเหลืองฤดูแล้งได้เครือข่าย เพิ่มอีก 1 จุด ส่วนจุดที่ 2 คือ กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือสภาพไร่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน ได้พัฒนาเครือข่ายได้ 4 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. กลุ่มตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3. สหกรณ์การพัฒนา
4. สหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่ริม จำกัด

สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ในการนำวิชาการถึงพื้นที่ในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ร่วมพบปะกลุ่มดังกล่าวมาโดยตลอด

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.3 โครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง

เนื่องจากนายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงานฯ ภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงขอติดตามความคืบหน้าการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.4 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบล อินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการฯดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูความพร้อมของชุมชนทั้งคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกน และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความพร้อมในการให้ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดง

ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการไปดำเนินการในขณะนี้ คือการจัดทำผังภูมิทัศน์ตามหลักการเกษตรทฤษฏีใหม่ ซึ่งมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเขียนผังภูมิทัศน์ เมื่อเสร็จจะนำเสนอให้นายนิพนธ์ อุดปวง จากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้ศึกษาดูผังภูมิทัศน์เพื่อดำเนินการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นาตามงบประมาณปี 2553 จากนั้นจะได้เรียนเชิญคณะทำงานฯ ชุดย่อยตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชน เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการการปลูกพืช ปศุสัตว์ ทำนาข้าว พืชไร่ เข้าร่วมประชุมหารือกันต่อไป ผลการประชุมจะนำเสนอให้คณะทำงานฯ ม.ก. ทราบต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน และการจัดคลินิกหลังไมค์

นายขวัญชัย สกุลทอง ผู้ดำเนินรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน กล่าวว่า ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จะเริ่มจัดทีมงานวิทยากรอาสามาตอบปัญหาเรื่องที่ดินให้แก่ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.” โดยผู้ฟังสามารถเดินทางมาปรึกษาเรื่องที่ดินกับวิทยากรอาสาได้ ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

สำหรับเปิดคลินิกหลังไมค์ตอบปัญหาให้เกษตรกรผู้ฟังและผู้สนใจ จะเริ่มดำเนินการออกอากาศพร้อมตอบปัญหาที่ดินให้แก่ผู้ฟังสถานิวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2553คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี (สุดท้ายของเดือน) เวลา 13.05 - 13.52 น. ดำเนินรายการโดย นายขวัญชัย สกุลทอง ร่วมกับนายกิตติเดช จิยะพงศ์และทีมงานวิทยากรอาสาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.6 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา โครงการนำร่องในรายการม.ก. พบประชาชน ช่วงเช้า ทุกวันศุกร์ เรื่อง “มะม่วงไทย มะม่วงโลก”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จะเริ่มดำเนินการสรุปเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับมะม่วงที่ออกอากาศผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ทุกวันศุกร์ ในลักษณะวิกิพีเดีย เป็น file ส่งให้ทางรอง ผอ.กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอผ่าน website ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบกันต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.7 การจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์สรรพคุณทางสมุนไพรของลำไยไทย

นายบัญชาการ พลชมชื่น ได้กล่าวถึงการรณรงค์การบริโภคลำไยไทย โดยเน้นสรรพคุณลำไยไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ไปเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกงานมหัศจรรย์ลำไยไทยกตัญญูต่อเจ้าดารารัศมี จากบริเวณใต้ต้นลำไยที่มีอายุ 113 ปี ณ ตลาดน้ำโท้ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังดอยติ จังหวัดลำพูน ส่วนครั้งที่สองรณรงค์จากอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังตลาดรวมโชค และที่ผ่านมา รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ได้เสนอแนะให้ทำการแปลสรรพคุณทางสมุนไพรของลำไยเป็นภาษาอังกฤษให้นำเสนอผ่าน website เพื่อรณรงค์เน้นกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานความร่วมมือกับนักวิชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม รับทราบ

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในชุมชนขนาดย่อม”

โครงการนี้ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะจัดฝึกอบรมให้แก้ผู้สนใจ ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยเน้นกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ได้ซ้ำซ้อนกับการฝึกอบรมของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น อาจจะไม่เหมาะสมในการจัดโครงการนี้ขึ้น แต่หากว่า มีกลุ่มผู้สนใจครบตามจำนวนที่ต้องการ และต้องการจัดที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็สามารถดำเนินการได้

ที่ประชุม รับทราบ

 

4.2 โครงการเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตร “ครอบครัวม.ก.” เสนอโดย ครูประทุม สุริยา

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ตามที่ครูปทุม สุริยา ได้เสนอให้มีการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร “ ครอบครัว ม.ก. ” ณ สถานีวิทยุ ม.ก. โดยน่าจะมีการจัดตลาดนัดเดือนละ 1 ครั้ง นั้น

จากการขอความคิดเห็นของคณะทำงานฯ หลายท่าน ขอให้รอผลการดำเนินการจัดนิทรรศการ “ครอบครัว ม.ก.” ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่าง 26 พฤศจิกายน 2552 – 3 ธันวาคม 2552 เพื่อประเมินดูศักยภาพความพร้อมของการดำเนินโครงการเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตร “ครอบครัว ม.ก.” ต่อไปก่อน

ส่วนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของอาจารย์ไพทูรย์ ที่เสนอให้ทางสมาชิกครอบครัว ม.ก.ไปใช้บริการ หรือหน้าร้านของนายอาทิตย์ เกษมศรี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น สามารถดำเนินการได้ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ยินดีให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์

มติที่ประชุม ให้รอผลการดำเนินการภายหลังเข้าการจัดนิทรรศการฯ งานเกษตรภาคเหนือ ก่อน แล้วค่อยนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง

 

4.3 โครงการจัดนิทรรศการ “ครอบครัวม.ก.” ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 – 3 ธันวาคม 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานที่ประชุมคณะทำงานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมยินดีตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ครอบครัวม.ก.” ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 – 3 ธันวาคม 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 6393(2)1.1/095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 รศ.ดร. ธวัชัย รัตน์ชเลศ ประธานอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ องค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 4 บูธ (ขนาด 4 คูณ 4 เมตร) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบดำเนินการ โดย

•  จัดแบ่งพื้นที่ให้ลุงอาทิตย์และชมรมมะม่วง รวม 2 บูธ
•  พื้นที่ทั้งหมด ควรใช้ป้ายชื่อว่า “ ครอบครัว ม.ก. ”
•  ให้มีกิจกรรมสาธิต/อบรม เป็นช่วงๆ ทุกวัน จากสมาชิก ครอบครับ ม.ก. เช่น ครูปทุม สาธิตการทำข้าวกล้องงอก คุณประสงค์ สาธิตการทำนมถั่วเหลือง
•  ขอต้นไผ่จากลุงอาทิตย์ เพื่อนำไปประดับบริเวณที่จัดนิทรรศการ
•  ขอถ่ายทอดเสียง และประชาสัมพันธ์ ในรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน
•  จัดเตรียมสื่อ CD ไปจำหน่าย

 

4.4 โครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์

นายยงยุทธ ชัยชนะ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย คณะทำงานฯ ติดตามโครงการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ของสวนเอกชน หากอยู่ในช่วงที่จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยและชาวนา อาทิ การตัดแต่งกิ่ง การปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นต้น จะได้ดำเนินการพาสมาชิกครอบครัว ม.ก. เข้าไปทัศนศึกษาเพื่อขอความรู้ในการบริหารจัดการลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ ต่อไป ทั้งนี้ อาจจะนัดมารวมกันที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ และร่วมกันเดินทางไปทัศนศึกษาร่วมกันหากมีรถยนต์ส่วนตัวหรือรถสถานีฯ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 ผู้ฟังครอบครัว ม.ก. จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว gpujp,=, ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครุประทุม

ครูประทุม สุริยา แจ้งว่า ผู้ฟังครอบครัว ม.ก. จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับฟังการสนทนาระหว่างอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี และคุณครูประทุม สุริยา เกี่ยวกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ (สวนครูประทุม) ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า เวลา 05.00-06.25 น. ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ซึ่งได้เคยเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบหยอดและการจัดทำบัญชีฟาร์ม ฯลฯ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่การเกษตรฯ แล้วนั้น โดยในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 ที่จะถึงนี้ จะพากลุ่มอีโคเอเชีย จะเดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด การทำนาหยอด ฯลฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ (สวนครูประทุม)

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ได้ให้ความสนใจกลุ่มผู้ฟังสมาชิก “ครอบครัวม.ก” จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงขอให้ครูประทุม สุริยา รวบรวมข้อมูลกลุ่มอีโคเอเชีย พร้อมขอให้ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เข้าไปสัมภาษณ์ผลการรับฟังสถานีวิทยุ ม.ก. จากกลุ่มผู้ฟังจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจัดทำ สปอตโฆษณาต่อไป

 

5.2 เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ที่ผ่านมา

นายขวัญชัย สกุลทอง ผู้จัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย กล่าวว่าที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ฟังซึ่งเป็นเกษตรกร เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรอาสา เช่น

1.โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยชุมชน มีหมู่บ้านท่องเที่ยวลองสเตย์ ( Long Stay Home ) โดยพ่อหลวงวงศ์ แก้วใจมา บ้านแม่แมะ หมู่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 085-7082648 ซึ่งได้นำลงวารสาร สารสาระ ของสถานีวิทยุ ม.ก. ฉบับที่ 27 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2552

2. ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมานะ บุญยมหา ประธานศูนย์ฯ โทรศัพท์ 086-1964361 หรือ 053-870093

3.ผู้ฟังสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นต้น

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ขอให้รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

 

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ /ถอดเทปประชุม/พิมพ์

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง / ตรวจและทาน