รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 7/2552
วันพุธที่ 23 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
4. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
5. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
6. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
7. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
8. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
9. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
10. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
11. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
12. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
13. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
14. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
15. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
16.นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
17. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
18. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
19. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
20. นายนิพนธ์ อุดปวง คณะทำงานย่อยเกษตรทฤษฏีใหม่
21. นายประชัน นาระทะ วิทยากรอาสาสำนักงานคุมประพฤติ
22. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
2. นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน
3. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
4. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
5. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

 

เรื่องที่ประชุม

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การสิ้นสุดงบประมาณโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ประธานในที่ประชุมได้เรียนเชิญ ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาขน ” กล่าวถึงการสิ้นสุดงบประมาณดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ถือว่าเป็นผลงานที่ต้องดำเนินการ ได้เริ่มดำเนินการมา 6 เดือน ซึ่งความจริงควรดำเนินการเป็นเวลา 1 ปีนั้น จึงถือว่าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่และคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสนองต่อความต้องการของสมาชิกผู้ฟัง “ ครอบครัว ม.ก. ” ในหลากหลายกิจกรรม ได้มีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานทุกเดือน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และเป็นผลดีต่อสถานีวิทยุ ม.ก. ถึงแม้โครงการฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2552 ตามปีงบประมาณของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ตาม แต่โครงการนี้ จะยังคงดำเนินการต่อไปภายใต้การสนับสนุนของสถานีวิทยุ ม.ก.

ที่ประชุม รับทราบ

 

1.2 ผลการรับฟังรายการม.ก. พบประชาชน จากแบบสอบถาม

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ต่อรายการ ม.ก. พบประชาชน ทั้งภาคเช้า ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.00 – 06.25 น.ดำเนินรายการโดย อาจารย์ สุนันท์ ละอองศรี และทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ประกอบด้วยนางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ นายนิวัติ มังตา และนางแสงเทียน เนียมทรัพย์ และม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย เฉพาะวันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 13.05-13.52 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี และนายขวัญชัย สกุลทอง ตามลำดับ นั้น จาการสุ่มส่งแบบสอบถามให้ผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีฯ และได้แจ้งที่อยู่ไว้ จำนวน 613 ชุด ตอบกลับมายังสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน กรุงเทพฯ จำนวน 182 ชุด ซึ่งถูกตีกลับมาเนื่องจากชื่อ-ที่อยู่ ไม่ชัดเจน จำนวน 33 ชุด ซึ่งผลการวิจัยผู้ฟังรายการม.ก. พบประชาชนของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ โดยสรุปดังนี้

 

ผู้ฟังเป็นเพศชาย 60% ผู้หญิงฟัง 36% ไม่ระบุเพศ 3%
ผู้ฟังอายุต่ำสุด 32 ปี อายุสูงสุด 82 ปี อายุเฉลี่ย 57 ปี (ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอายุ 40ปีขึ้น)
ผู้ฟังจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษา 47%
ผู้ฟังทำกิจกรรมเกษตร 76% บางส่วนเป็นข้าราชการบำนาญ ฯลฯ
รายได้ ตั้งแต่ไม่มีรายได้เลย และรับ 500 บาทจากภาครัฐ จนถึง 50,000 บาท
รายได้โดยเฉลี่ย 7,000.00 บาทต่อคน
รับฟังสถานีวิทยุ ม.ก. 141 คน บางส่วนมีปัญหาพื้นที่การรับฟัง หาคลื่นไม่เจอ ฯลฯ
ผู้ฟังจำนวน ครึ่งหนึ่งฟังทุกวัน
ฟังติดต่อกันมากกว่า 2 ปี มีมากถึง 70% กลุ่มผู้ฟังเก่าของสถานีฯ
รายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า มี 3 ช่วง
ช่วงแรก ช่วงวิเคราะห์ข่าวเกษตรและข่าวพยากรณ์ ฟัง 48%
ช่วงสอง ช่วงเกษตรน่ารู้ ฟัง 62%
ช่วงสาม ช่วงเปิดเวทีชาวบ้าน เปิดสายผู้ฟัง ฟัง 61%
ส่วนใหญ่ฟังวันจันทร์ 63 % วันอังคาร 62% วันพุธ 58% วันพฤหัสบดี 70% วันศุกร์ 44%

ความพึงพอใจต่อรายการ ม.ก.พบประชาชน
รายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคเช้า 05.00-06.25 น. อยู่ระดับ 4.2 เกณฑ์ดีมาก
รายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคบ่าย 13.05 – 13.52 น.อยู่ระดับ 4.1 เกณฑ์ดี

ความพึงพอใจเนื้อวิชาการที่วิทยากรนำมาเสนอ (ระดับ 4 อยู่ใน เกณฑ์ดี)
วันจันทร์ เรื่องลำไย อยู่ระดับ 3.9 เกณฑ์ดี
วันอังคารไม้ผลที่สูง พืช สัตว์ อยู่ระดับ 4.1 เกณฑ์ดี
วันพุธ โรคพืช อื่น ๆ อยู่ระดับ 4.1 เกณฑ์ดี
วันพฤหัสบดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระดับ 4.3 เกณฑ์ดีมาก
วันศุกร์ เรื่องมะม่วง อยู่ระดับ 3.8 เกณฑ์ดี

รายการ ม.ก. พบประชาชนภาคบ่าย มีผู้รับฟัง 63% โดยมีสาเหตุมาจากช่วงกลางวันไม่มีคลื่นและ/หรือออกไปทำงานนอกบ้าน เป็นต้น

อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ จะนำเสนอรายงานผลการสำรวจผู้ฟังรายการม.ก. พบประชาชน ให้ทางคณะทำงาน รับทราบ ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

1.3 ผลการเข้าร่วมเป็นวิทยากรอาสาในรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันข้างไร่

นายขวัญชัย สกุลทอง รายงานว่า รายการช่วงคุยกันข้างไร่ เดิมออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 13.05 -13.52 น. และปัจจุบันทางสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้ขอเวลาคืนเพื่อบริหารต่อไป ได้ปรับลดเวลาลง ออกอากาศเฉพาะวันพฤหัสบดี โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรายการ อาทิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากคณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร. อานัฐ ตันโช และทีมงาน บุคลากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงใหม่และสาขาฝาง โดย นายกิตติเดช จิยะพงศ์ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ฯลฯ

ในอดีตที่ผ่านมาทางรายการดังกล่าว ได้เรียนเชิญเกษตรกรอาสาที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเข้าร่วมวิทยากร อาทิ พ่อหลวงวงศ์ แก้วใจมา จากบ้านแม่แมะ หมู่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ “ ป่าชุมชนกับการพึ่งตนเอง ” ตามโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยชุมชน มีหมู่บ้านท่องเที่ยวลองสเตย์ ( Long Stay Home ) ฯลฯ นายมานะ บุญยมหา ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ การใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะ ฯลฯ ขณะนี้ศูนย์ดังกล่าวได้ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้อำเภอไชยปราการ จังหวัดชียงใหม่ และขยายผลไปยังศูนย์อำเภอแม่ริม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แต่ปัจจุบันวิทยากรอาสา ทั้ง 2 ท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมออกอากาศในรายการดังกล่าว เนื่องจากติดปัญหาการเดินทางซึ่งอยู่พื้นที่ห่างไกลจากสถานีฯ แต่ก็ถือว่าเป็นผลงานของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ผ่านรายการ ม.ก.พบประชาชน ช่วงคุยกันข้างไร่ ซึ่งมีส่วนประชาสัมพันธ์โครงการฯต่างๆที่ กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดก็ตาม

การจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินลงไปในพื้นที่ของเกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่รับฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันข้างไร่ โดยวิทยากรอาสาเรื่องที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติเดช จิยะพงศ์ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝางในปัจจุบัน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องดินที่ทำกินให้แก่เกษตรกรที่ผ่านมาได้ลงไปทำงานในพื้นที่ร่วมกับวิทยากรเกษตรกรอาสา อาทิ พ่อหลวงวงศ์ แก้วใจมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่แมะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คุณลุงสมพร พึ่งทองหล่อ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินโดยทีมงานบุคลากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยออกค่าใช้จ่ายกันเอง

โครงการจัดอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ ร่วมกับวิทยากรอาสารายการม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันข้างไร่ รศ.ดร. อานัฐ ตันโช ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโพนิกส์) การเลี้ยงหมูหลุม เป็นต้น โดยใช้สื่อรายการม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันข้างไร่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ จากการติดตามประเมินผล สามารถช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม ได้เป็นอย่างดี

โครงการที่จะดำเนินการในปี 2552 ของรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันข้างไร่ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ โครงการยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครไกล่เกลี่ย เป็นต้น โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการดังกล่าว ให้ประชาชนทั่วไปรับความรู้ของสำนักงานคุมประพฤติและสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้

ที่ประชุม รับทราบ

 

1.4 การเข้าร่วมศึกษาดูงานของกลุ่ม “ อีโคเอเชีย ”

ครูประทุม สุริยา กล่าวถึงที่มาของการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ของกลุ่ม “ อีโคเอเชีย ” ในครั้งนี้ ว่าทราบจากการติดตามข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และทราบจากการรับฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ที่ครูประทุม สุริยา ร่วมเป็นวิทยากรอาสาร่วมกับอาจารย์สุนันท ์ ละอองศรี และทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก. เชียง ใหม่ ประกอบกับ ช่วงที่ผ่านมา โดยมีผู้ฟังจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถรับฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ได้ และมีวิทยากรชาวไทยได้พาคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์ก่อนนี้แล้ว

ส่วนกลุ่ม “ อีโคเอเชีย ” ที่ได้เดินทางมาศึกษาในครั้งนี้ ได้เข้ามาสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ และในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 นี้ ทางกลุ่มฯ ได้ขอเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ พร้อมศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวอินทรีย์แบบหยอด การทำปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น จำนวน 60 คน จาก 21 ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ ทีมงานนักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 นำทีมโดย นาง พัทธ์กานต์ เนียมอยู่ พร้อมมีหมอดินอาสาในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ ครูประทุมได้เชิญทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เข้าไปร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งเกิดจากการรับฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2552

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 6/2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2555 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6

นาง พัทธ์กานต์ เนียมอยู่ นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ได้ชี้แจงถึงการจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ทำเรื่องขอให้คุณครูประทุม สุริยา เป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน และในปีงบประมาณ 2553 นี้จะจัดตั้งให้ศูนย์ฯ ครูประทุม เป็นศูนย์เรียนรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นจุดสาธิตและเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกเกือบ 40 สายพันธุ์ ถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษา ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้าไปประสานงานต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.2 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

เนื่องจากนายสุทัด ปินตาเสน นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ติดราชการไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

 

3.3 โครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง

นาย สมาน ทัดเที่ยง ผู้เสนอโครงการฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน / การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสาพร้อมออกอากาศผ่านรายการ

นายกิตติเดช จิยะพงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ติดราชการ ได้มอบหมายให้ นายขวัญชัย สกุลทอง ผู้ดำเนินรายการม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาคุณภาพรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน/เปิดคลินิกที่ดินทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ จะเริ่มดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 13.05 -13.52 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถเดินทางมาที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ พบการวิทยากรอาสาให้ความรู้ที่ดินและตอบปัญหาที่ดินพร้อมรับคำแนะนำที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง พร้อมเปิดสายโทรศัพท์หน้าไมค์ตอบปัญหาที่ดินตามปกติ ขณะออกอากาศรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

นายขวัญชัย สกุลทอง ผู้ดำเนินรายการม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย ยังได้แนะนำวิทยากรอาสา นายประชัน นาระทะ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมาร่วมรายการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ผ่านรายการต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.5 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา โครงการนำร่องในรายการม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ทุกวันศุกร์ เรื่อง “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงไม่มีผู้ใดนำเสนอ

ที่ประชุม รับทราบ

 

3.6 โครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์

นายยงยุทธ ชัยชนะ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย คณะทำงานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประสานกับเจ้าของสวนลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ จังหวัดลำพูน เรียบร้อยแล้ว แต่ช่วงนี้ยังไม่สะดวกให้การต้อนรับสมาชิก “ ครอบครัว ม.ก. ” เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าจะพร้อมให้เข้าไปทัศนศึกษาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นช่วงลำไยติดดอก เรื่องการตัดแต่งกิ่งลำไย นั้นสามารถใช้สวนลำไยของตนเป็นจุดสาธิตให้กลุ่มผู้สนใจเข้าไปศึกษาได้ ส่วนแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ อยู่ไม่ไกลจากสวนลำไยอินทรีย์ จึงสามารถไปศึกษาทั้งลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก “ ครอบครัว ม.ก. ” เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงานฯ ขอให้นายยงยุทธ ชัยชนะ ช่วยกำหนดวัน – เวลาในการเดินทางไปทัศนศึกษาฯ ที่แน่นอน และทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ยินดีให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ ครอบครัว ม.ก. ” ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ ทางรศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ได้โทรศัพท์แจ้งให้ทราบถึงขนาดของเต็นท์จัดนิทรรศการว่า มีขนาด 3 เมตร คูณ 6 เมตร สามารถจัดนิทรรศการได้ 2 บูธ ดังนั้น ต้องใช้เต็นท์จำนวน 2 หลังรวมเป็น 4 บูธ และขอให้ที่ประชุมพิจาณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีในงานต่อไป โดยที่ประชุมได้มีมติในที่ประชุมดังนี้

ที่ประชุม มีมติดังนี้

1.  สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

1.1 จัดบอร์ดกิจกรรมของ “ ครอบครัว ม.ก. ”
1.2 สาธิตและจัดแสดงสื่อด้านการเกษตรและวิชาชีพของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.3 ฝึกอบรม/สาธิตของสมาชิก “ ครอบครัว ม.ก. ” แต่ละภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยรับผิดชอบแต่ละวัน โดยมี หน่วยงาน/ ศูนย์ปราชญ์ ฯ/สมาชิก “ ครอบครัว ม.ก. ” ร่วมดำเนินการ ดังนี้

1.สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
2. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4.โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยชุมชน บ้านแม่แมะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5.โครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ ของภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. อานัฐ ตันโช, โครงการลำไยอินทรีย์ นายยงยุทธ ชัยชนะ
6. ศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่องานเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณา กำหนดวันที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ/ การอบรม/ สาธิต ในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ ส่วนงบประมาณดำเนินการสามารถขออนุมัติต่อคณะทำงานฯ จากยอดเงินที่เหลืออยู่ จำนวน 55,000.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามความจำเป็นและเหมาะสม ต่อไป

4.2 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ภายหลังได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนป่าจี้วังแดง คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าจี้วัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา และได้มอบหมายให้อาจารย์สุรพงษ์ เตชะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วยดำเนินการจัดทำผังภูมิทัศน์ตามหลักการเกษตรทฤษฏีใหม่ ขณะนี้อาจารย์สุรพงษ์ เตชะ ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอให้คณะทำงานย่อยของโครงการฯ ไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ พร้อมทำโครงการฯ เสนอโดยมีผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ดังนี้

ด้านไม้ผล รับผิดชอบโดย ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับนายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานฯ ภาคประชาชนด้านไม้ผล พร้อมไปประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังนี้

ด้านประมง รับผิดชอบโดย ดร.จงกล พรหมยะ คณบดี คณะเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้านการเลี้ยงสัตว์ รับผิดชอบโดย ผศ.รัชฏา ศีตะโกเศศ คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้านการเพาะเห็ด รับผิดชอบโดย นายปรีชา รัตนัง ภาควิชาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้านการปลูกพืชผัก รับผิดชอบโดย ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ ภาควิชาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้านข้าว รับผิดชอบโดย นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยจะประสานกับทางศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ด้านถั่วเหลือง-ถั่วลิสง-พืชไร่หลังนา รับผิดชอบโดย นาย สุทัด ปินตาเสน นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ด้านการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา รับผิดชอบโดย นายนิพนธ์ อุดปวง นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

นายนิพนธ์ อุดปวง นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการศึกษาดูผังภูมิทัศน์ ที่อาจารย์สุรพงษ์ เตชะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำมานี้ ไม่มีส่วนที่เป็นถนนสำหรับเข้าไปศึกษางานแต่ละจุด จึงอยากให้เพิ่มบริเวณถนน ส่วนการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา

สำหรับด้านประมงของโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น คิดว่าจะสามารถดำเนินการขุดสระน้ำได้ประมาณเดือนตุลาคม 2552 นี้ ตามโครงการงบไทยเข้มแข็งของรัฐบาล ขณะได้ขอไว้จำนวน 2 บ่อ สามารถขุดในบริเวณเดียวกัน และสามารถใช้ท่อต่อระบายน้ำระหว่างบ่อได้ และใคร่ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อดำเนินการขออนุมัติขอสระน้ำขนาดเล็กในไร่นาดังกล่าว

ส่วนดินที่ขุดขึ้นมานอกจากใช้บริเวณขอบสระแล้ว ที่เหลือขอให้ประสานทางเทศบาลเมืองเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดชียงใหม่ เพื่อประสานขอความร่วมมือในการขอรถเกรดและรถขนดินไปกลบเป็นถนน เป็นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล จากนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมเกษตรสามารถนำกิจกรรมแต่ละชนิดเข้าพื้นที่ดังกล่าวได้

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงานฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ของการจัดโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดง ว่า สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำงานแบบบูรณาการ หากสำเร็จถือเป็นโครงการนำร่องที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่แก่เด็กเยาวชน สำหรับงบประมาณดำเนินการนั้น หน่วยงานที่มีศักยภาพพร้อมด้านใด สามารถเข้าไปดำเนินการได้ทันที ส่วนบางหน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ อาจจะทำโครงการของบประมาณจากภาครัฐต่อไป คงจะมีการนัดการประชุมคณะทำงานย่อยโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่อีกครั้ง หลังจากได้รับโครงการฯ ด้านต่าง ๆ ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการประชุมคณะทำงานย่อยเสร็จ จะนำเสนอให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบต่อไป

สิ่งที่คณะทำงานฯ ชุดย่อย เป็นห่วงมากคือ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งครูประทุม สุริยา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่นำสู่เยาวชน ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนป่าจี้วังแดง เพื่อรองรับโครงการฯ นี้เรียบร้อยแล้วหลังจากประชุมเมื่อ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

ที่ประชุม มีมติรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

 

4.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมาชิกเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. หลักสูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้สารเร่ง พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน

นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สารเร่งพด. 1 – พด. 12 ให้แก่สมาชิกเครือข่าย “ ครอบครัว ม.ก. ” ว่า ที่ผ่านมาจัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้กิ่งไม้และเศษวัชพืช ตั้งแต่ปี 2549 ขณะนี้มีสมาชิกเรียกร้องผ่านรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ซึ่งดำเนินรายการโดยอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี และทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ว่าอยากให้มีการฝึกอบรมวิธีการใช้สารเร่งพด. ชนิดต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจากได้รับสารเร่งมาแล้วแต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะสารเร่งพด.1, 2, 3, 6, 7, 11 และพด.12 ที่พัฒนาใหม่ล่าสุด

ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมาชิกเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. หลักสูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้สารเร่ง พด. ของกรมพัฒนาที่ดินขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้แก่สมาชิกเครือข่าย “ ครอบครัว ม.ก. ” พร้อมแจกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ขณะนี้ทางสถานวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับสมัครสมาชิก “ ครอบครัว ม.ก. ” ครบ จำนวน 50 คน ซึ่งจะอบรมฯ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์บ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 เรื่องการขอใช้ตราสัญลักษณ์สถานีวิทยุ ม.ก. ในกิจกรรมร่วมกับวิทยากรอาสา รายการม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย

นายขวัญชัย สกุลทอง ผู้ดำเนินรายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคบ่าย ได้เรียนเชิญ รศ.ดร. อานัฐ ตันโช วิทยากรอาสาในรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย กล่าวถึงการจัดโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมตามโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ ทั้งการปลูกพืชไร้ดิน การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะ การเลี้ยงหมู ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ โดยมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันในโครงการฯ แต่ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดหลายปี

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

 

5.2 เรื่อง สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงานฯ และในฐานะหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ กล่าวว่า ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ มีส่วนร่วมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพด้วยการประชาสัมพันธ์ และมีพิธีมอบโล่เป็นเกียรติประวัติ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552 เวลา 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร. เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบ

ที่ประชุม รับทราบ

 

5.3 เรื่อง สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงานฯ กล่าวถึง สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ณ วันห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญคณะทำงานฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่งเป็นชุมชนที่เคยพานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปพัฒนาชนบทเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ขณะนี้ยังขาดปัจจัยในการสร้างพระวิหาร จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการ

ที่ประชุม รับทราบ

 

5.4 เรื่อง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ กำลังจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในปี 2552

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงานฯ กล่าว แสดงความยินดีการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2552 ของนางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเหนือ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ส่วนนาย ชัยวัฒน์ จอมเมือง กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช คณะนิเทศศาสตร์ ส่วนนาง แสงเทียน เนียมทรัพย์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมานานหลายปีแล้ว และขณะนี้กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับการพัฒนาตนเองบุคลากรของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ที่ประชุม รับทราบ

 

 

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.

 

นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ /บันทึก/พิมพ์

นายชัยวัฒน์ จอมเมือง / ตรวจและทาน