รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 8/2552
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
10. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
13. ดร.วีระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
14. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
15. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
16. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
17. นายสมาน ทัดเที่ยง คณะทำงาน
18. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
19. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
20. นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
21. นายวรเศรษฐ์ ไกรอินทธิพงศ์ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
22. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

 รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. รศ.ดร.อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
2. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
3. นายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เรื่องที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การดำเนินของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน”

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กล่าวว่า สถานีวิทยุ ม.ก. ยังคงสนับสนุนโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ต่อไป แม้ว่าโครงการเดิม ได้สิ้นสุดลง เมื่อ 30 กันยายน 2552 ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเห็นว่ามีโครงการต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และคณะทำงานฯ ก็ทำงานอย่างเข้มแข็ง โดยจะนำผลการประเมินตัวชี้วัดโครงการฯ เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

1.2 การจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับ “ครอบครัวสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่”

ประธานในที่ประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับ “ครอบครัวสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่” เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระวิหาร ทอดถวาย ณ วัดห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญแล้ว จำนวนเงินกว่า 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเชิญชวนคณะทำงานฯ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ หากท่านใดประสงค์จะร่วมเดินทางไปทำบุญดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ทราบเพื่อสะดวกในการจัดเตรียมรถสำหรับการเดินทาง

ที่ประชุม รับทราบ

1.3 ผลการรับฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน จากแบบสอบถาม

ประธานที่ประชุม ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ผู้รับผิดชอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ต่อรายการ ม.ก. พบประชาชน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่วนผลการสำรวจความคิดเห็นต่อรายการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ จะส่งมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

1.4 ผลคืบหน้าการดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ครูประทุม สุริยา กล่าวว่า ขณะนี้ ทางกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมนายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เห็นชอบและให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้งานเศรษฐกิจพอเพียงของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และได้ขอให้ทางสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 นำเสนอโครงการฯ เข้าไปยังกรมพัฒนาที่ดินเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินต่อไป

โดยทั้งสองท่านได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ของครูประทุม เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ คณะครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา คณะกรรมการของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาและบุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ และรับทราบนโยบายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อนำสู่เยาวชน ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวเสริมว่า

ด้านไม้ผล ขอความร่วมมือจาก ผศ.พาวิน มะโนชัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายอาทิตย์ เกษมศรี เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง
ด้านนาข้าว ขอความร่วมมือจากนายสกุล มูลคำ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ด้านพืชไร่ ขอความร่วมมือจากนายสุทัด ปินตาเสน ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ด้านประมง ขอความร่วมมือจาก ผศ.ดร.จงกล พรหมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้านปศุสัตว์ ขอความร่วมมือจาก ผศ.รัชฏา ศีตะโกเศศ คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้านพืชผัก ขอความร่วมมือจาก ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ นายปรีชา รัตนัง สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้านการขุดสระน้ำ ขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และสถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง และนางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่
ด้านการเขียนผังภูมิทัศน์ ได้ขอความร่วมมือจากนายสุรพงษ์ เตชะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชนโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ซึ่งท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อยากเห็นการทำงานแบบบูรณาการและเกิดการพัฒนาที่แท้จริง และยินดีสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งจะได้ขอเชิญประชุมคณะทำงานฯ ชุดดังกล่าวอีกครั้ง จากนั้นจะนำผลเสนอให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

1.5 ผลการเข้าร่วมศึกษาดุงานของกลุ่มอีโคเอเชีย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552

ครูประทุม สุริยา กล่าวถึงผลการเข้าร่วมศึกษาดูงานของกลุ่มอีโคเอชีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาว่า ประสบผลสำเร็จดี กลุ่มดังกล่าวเป็นชาวต่างประเทศ มีสมาชิกจาก 21 ประเทศ จำนวน 60 คน เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบ “นาหยอด” การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางกลุ่มฯให้ความสนใจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศตน และต้องการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร นอกจากนี้ทีมงานนักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีสมาชิกของกลุ่มอีโคเอเชียบางท่าน ยินดีร่วมเป็นวิทยากรออกอากาศรายการวิทยุ ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

1.6 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้สารเร่งพด. 1-พด.12 ให้แก่ “ครอบครัว ม.ก.”

ครูประทุม สุริยา กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้สารเร่ง พด.1- พด.12 ของ “ครอบครัว ม.ก.” โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม เมื่ออังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุมนั้น มี “ครอบครัว ม.ก.” เข้าร่วมอบรม จำนวน 78 คน ซางมากกว่าจำนวนที่ต้องการ (50 คน) โดย ภาคเช้าเป็นการบรรยายภาคทฤษฏีเกี่ยวกับการใช้สารเร่งพด.ต่างๆ ส่วนภาคบ่ายเน้นการปฏิบัติ ได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี หากประเมินให้คะแนนจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 99% และยังมีผู้สนใจบางกลุ่มต้องการให้จัดฝึกอบรมฯ เพิ่มเติมอีก

ที่ประชุม รับทราบ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2552

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 7/2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2552 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

3.1 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

นายสุทัด ปินตาเสน กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างสถาน ี วิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ กับศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้แก่กลุ่มเกษตรในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ฤดูกาลผลิตปี 2552 จำนวน 25 ราย พื้นที่ 100 ไร่ ฤดูกาลผลิตฤดูแล้ง ปี 2553 ธันวาคม - มกราคม 2553 พื้นที่ 1,300 ไร่ ผลผลิต จำนวน 20 ตัน และกำลังขยายพื้นที่การส่งเสริมเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดี ไปพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก และตำบลสันโป่ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

สำหรับงานวันถั่วเหลือง จะจัดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงวิถีชุมชน จึงขอเชิญชวนคณะทำงานฯ เข้าร่วมงาน ในวันดังกล่าวมีกิจกรรม รวม 7 ฐาน อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ถั่วเหลือง เทคโนโลยีถั่วเหลือง การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ ภาครัฐและชุมชน ฯลฯ

และเนื่องจากนายสุทัด ปินตาเสน ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2552 จึงขอมอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ เทพจันทร์ นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ดำเนินการสานต่อโครงการภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดีต่อไป

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ได้กล่าวถึงการขอเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ทางนักวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ นำไปทดสอบในพื้นที่ ก่อนนำไปขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ดังกล่าว และจะนำไปมอบให้ทางศูนย์วิจัยพืชไร่ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ และขอเรียนเชิญ ดร.วีระศักดิ์ เทพจันทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอโครงการดังกล่าวในการประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งต่อไป

3.2 โครงการติดตามโครงการขุดอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนแม่งัด - แม่กวาง

นายสมาน ทัดเที่ยง กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการฯ ดังกล่าว ว่า ขณะนี้ ต้องรอผลการเสนอของกรมชลประทานเข้ามีประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2552 และจะนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสต่อไป

3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสา

นายขวัญชัย สกุลทอง กล่าวว่าการเปิดคลินิกที่ดินพร้อมเปิดสายหน้าไมค์และหลังไมค์ เพื่อตอบปัญหาเรื่องที่ดินให้แก่เกษตรกร ได้เริ่มดำเนินการออกอากาศแล้ว โดยทีมงานนักวิชาการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาร่วมดำเนินรายการและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมาสอบถามปัญหาที่ดิน ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน เวลา 13.05-13.52 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 เป็นต้นมา

ที่ประชุม รับทราบ

3.4 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา โครงการนำร่องในรายการม.ก. พบประชาชน ช่วงเช้า ทุกวันศุกร์ เรื่อง “มะม่วงไทยมะม่วงโลก”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ได้กล่าวว่า เนื่องจากตนไม่ได้เข้าประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมก่อนหมดวาระการดำเนินโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนฯ โดยมติที่ประชุมในครั้งนั้นมีมติให้ดำเนินการโครงการฯ นี้ต่อไป ตนคิดว่าหมดวาระการทำงานจึงได้ไม่ได้ดำเนินสานต่อโครงการนำร่อง เรื่อง “มะม่วงไทยมะม่วงโลก” ประกอบกับมีภารกิจมากขึ้น จึงไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งต่อไปจะรีบดำเนินการเขียนบทความส่งข้อมูลให้อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อนำลง website : www: ku.ac.th ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

3.5 โครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์

นายยงยุทธ ชัยชนะ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประสานกับเจ้าของสวนลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ จังหวัดลำพูน เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินโครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรย์และข้าวอินทรีย์ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553 รายละเอียดจะประสานทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ได้เสนอให้จัดพาคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” เข้าไปศึกษาดูงาน ก่อนจัดโครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ เพื่อให้มีข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ ครอบครัว ม.ก. ” ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ ทางรศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ได้โทรศัพท์แจ้งให้ทราบถึงขนาดของเต็นท์จัดนิทรรศการว่า มีขนาด 3 เมตร คูณ 6 เมตร สามารถจัดนิทรรศการได้ 2 บูธ ดังนั้น ต้องใช้เต็นท์จำนวน 2 หลังรวมเป็น 4 บูธ และขอให้ที่ประชุมพิจาณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีในงานต่อไป โดยที่ประชุมได้มีมติในที่ประชุมดังนี้

ที่ประชุม มีมติดังนี้ 

มอบสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

1.1 จัดบอร์ดกิจกรรมของ “ ครอบครัว ม.ก. ”
1.2 สาธิตและจัดแสดงสื่อด้านการเกษตรและวิชาชีพของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.3 ฝึกอบรม/สาธิตของสมาชิก “ ครอบครัว ม.ก. ” แต่ละภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยรับผิดชอบแต่ละวัน โดยมี หน่วยงาน/ศูนย์ปราชญ์ฯ/สมาชิก “ ครอบครัว ม.ก. ” ร่วมดำเนินการ ดังนี้

 

วัน เดือน ปี

ภาคเช้าสาธิต เวลา 10.00-12.00 น.

ภาคบ่ายสาธิต เวลา 15.00-17.00 น.

พฤหัสบดี 26 พ.ย.52

-

ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโดยสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ศุกร์ 27 พ.ย. 2552

การขยายพันธุ์มะม่วง
โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี
ชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่

การขยายพันธุ์ไผ่
โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี
ชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่

เสาร์ 28 พ.ย. 2552

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม โดย ครูประทุม สุริยา

ศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์งานเศรษฐกิจพอเพียง โดย คุณบัญชาการ พลชื่นชื่น

อาทิตย์ 29 พ.ย. 2552

หัตถกรรมจากภูมิปัญญาไทย
โดย หนานจำเนียร

การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร แชมพู น้ำยาล้างจาน

จันทร์ 30 พ.ย. 2552

คลินิกหมอดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
โดย นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่และคณะ

คลินิกหมอดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
โดย นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่/คณะ

อังคาร 1 ธ.ค. 2552

ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากพืชไร่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
โดย ดร.วีระศักดิ์ เทพจันทร์/คณะ

ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากพืชไร่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
โดย ดร.วีระศักดิ์ เทพจันทร์/คณะ

พุธ 2 ธันวาคม 2552

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โดย

การเลี้ยงไส้เดือนดิน/ปลูกพืชไม่ใช้ดิน
โดย ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร. อานัฐ ตันโช และคณะ

พฤหัสบดี 3 ธ.ค. 2552

คลินิกที่ดิน ตอบปัญหาที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
โดย นายกิตติเดช จิยะพงศ์

 

คลินิกที่ดิน
ถ่ายทอดรายการ.ม.ก.พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน
โดย คุณขวัญชัย /ทีมงานสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ผังภูมิทัศน์การจัดแสดงส่วนนิทรรศการ “ครอบครัวม.ก.”

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ได้นำเสนอผังภูมิทัศน์การจัดแสดงส่วนนิทรรศการ “ครอบครัวม.ก.” ในงานเกษตรภาคเหนือฯ โดยการออกแบบของอาจารย์เฉลิมเกียรติ ชวชาติ นักจัดสวนฝีมือดีของไทย ให้ที่ประชุม รับทราบว่า แบบที่ออกได้เน้นความเป็นธรรมชาติ ใช้ไม้ไผ่ประกอบ ตกแต่งด้วยดอกหน้าวัว และต้นไม้นานาพันธุ์ พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

รศ.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ได้เสนอแนะนำให้มีการจัดทางเดินเข้าออก บริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการ การจัดนิทรรศการ การสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน

มติที่ประชุม เห็นด้วยในหลักการข้างต้น พร้อมนัดประชุมหารือรายละเอียดในครั้งต่อไป

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ ศิรินิรันดร์ ของสำนักส่งเสิรมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบปีที่ 34

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผศ. สุเมธ ศิรินิรันดร์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ที่กรุณาให้การสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอย่างดียิ่ง

ที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดี

5.2 การแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ของ นายสุทัด ปินตาเสน

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของนายสุทัด ปินตาเสน นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ ของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานฯ ซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป และขอให้นายชัยวัฒน์ จอมเมือง ประสานกับนายสุทัด ปินตาเสน เพื่อกำหนดการจัดงานแสดงความยินดีต่อไป

ที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดี

5.3 นายยงยุทธ ชัยชนะ จะสมัครคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ กล่าวว่า ได้จัดทำอาหารสำหรับเลี้ยงในโอกาสที่นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงานฯ ลงสมัครแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจ

ที่ประชุม รับทราบ

 

ปิดประชุม เวลา 12.09 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

บันทึก/พิมพ์

ตรวจและทาน