รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”

ครั้งที่ 9/2552
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงาน
3. ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงาน/ประธานการประชุม
4. นายขวัญชัย สกุลทอง คณะทำงาน
5. นายชัยวัฒน์ จอมเมือง คณะทำงาน
6. นายนิวัติ มังตา คณะทำงาน
7. นายพิสันต์ เนียมทรัพย์ คณะทำงาน
8. นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะทำงาน
9. นางกุลสุขพรรณ ศรีชัยวงศ์ คณะทำงาน
10. นายนิพนธ์ สุมามาลย์ คณะทำงาน
11. รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ คณะทำงาน
12. รศ.ดร. อานัฐ ตันโช คณะทำงาน
13. นายณรงค์ เจษฏาพันธ์ คณะทำงาน
14. นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงาน
15. ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ คณะทำงาน
16. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน
17. นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงาน
18. นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงาน
19. นายวิเชียร ไชยเลิศ คณะทำงาน
20.นายยงยุทธ ชัยชนะ คณะทำงาน
21. นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ เลขานุการคณะทำงาน

รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ คณะทำงาน
2. นางสาวประทุม สุริยา คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เรื่องที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะทำงานฯและร่วมแสดงความยินดีกับคณะทำงานฯ 2 ท่าน โอกาสได้รับตำแหน่งใหม่

ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ประธานคณะทำงานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อแสดงความขอบคุณคณะทำงานฯ และร่วมแสดงความยินดีโอกาสที่คณะทำงานฯ ได้รับตำแหน่งใหม่ รวม 2 ท่าน คือ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการหลวงบ้านห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และนายสุทัด ปินตาเสน นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552

ในการนี้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. และที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับคณะทำงานฯ ทั้งสองท่านได้รับตำแหน่งใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก และขอบคุณคณะทำงานฯ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกันพัฒนาคุณภาพรายการ ม.ก. พบประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ตลอดปี 2552

ส่วน รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ยังเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ต่อไป ส่วนนายสุทัด ปินตาเสน ได้มอบหมายงานต่อให้ ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ แทน ทั้งนี้ ยินดีร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิชาการเกษตรผ่านรายการม.ก. พบประชาชน ตามความเหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

1.2 การอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ในปีงบประมาณ 2553

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” กล่าวถึงการอนุมัติงบประมาณปี 2553 ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติรายละเอียดแผนกิจกรรมปี 2553 ขอให้คณะทำงานฯ ได้พิจารณาจัดเตรียมโครงการต่อเนื่องจากปี 2552 ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ เพื่อให้สามารถสานต่อโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้ ในปี 2553 คาดว่าคงได้รับงบประมาณ จำนวน 50,000.00 บาท สำหรับผลการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2553 จะเรียนให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 ผลการรับฟังรายการม.ก. พบประชาชน จากแบบสอบถามผู้ฟังครอบครัว ม.ก.

ประธานที่ประชุม ได้รายงานผลการรับฟังรายการ ม.ก. พบประชาชนจากแบบสอบถามผู้ฟังครอบครัวม.ก. ดำเนินการสำรวจโดย อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาโครงการฯและในฐานผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก. ข้อมูลผู้ฟังสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ที่รับฟังรายการม.ก. พบประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.6 ผู้สูงอายุ เฉลี่ย 58-59 % อายุสูงสุด 82 ปี อายุต่ำสุด 32 ปี ให้ความสนใจต่อรายการม.ก. ประชาชน ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมแนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ฉบับ

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 ผลคืบหน้าโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำรินำสู่เยาวชน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประธานที่ประชุมได้รายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ โดยมติที่ประชุม ได้มีการปรับเปลี่ยนผังภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ การขุดบ่อเลี้ยงปลา เพิ่มการเลี้ยงกุ้งฝอย การขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่าน แปลงไม้ผลพืชผัก แปลงนาข้าว /พืชไร่ เพิ่มพื้นที่ถนนรอบบริเวณพื้นที่ขนส่งผลผลิต จัดแบ่งพื้นที่เป็นจุดแสดงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยอินทีรย์ของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่สำหรับด้านปศุสัตว์ เป็นต้น เสนอการปรับผังภูมิทัศน์ใหม่โดย นายนิพนธ์ อุดปวง หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง รับผิดชอบในการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา ซึ่งจะได้รับงบประมาณดำเนินการขุดสระในเดือนกุมภาพันธ์ 2553

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติที่จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรมรับไปดำเนินการจัดเตรียม อาทิ กล้าพันธุ์ไม้ผล พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร พันธุ์ข้าวที่เหมาะในพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด ปศุสัตว์ ประมงขอเพิ่มในส่วนการเลี้ยงกุ้งฝอย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมขอให้ทางผู้บริหารโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ได้เสนอความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานความร่วมมือ จะได้จัดทำหนังสือ ขออนุญาต ผ่านหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันจะจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่อย่างเป็นทางการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

1.5 ผลการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ ครอบครัววิทยุ ม.ก. ” ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบผลการดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ “ ครอบครัววิทยุ ม.ก. ” ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 - 3 ธันวาคม 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานฯ เป็นอย่างดีในการจัดเตรียมสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ อาทิ ได้รับความอนุเคราะห์เรื่องไม้ไผ่จากนายอาทิตย์ เกษมศรี การจัดบอร์ดนิทรรศการ การจัดแสดงสาธิตวิชาชีพต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากครอบครัววิทยุ ม.ก. เป็นอย่างมาก ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินให้ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก. ทราบเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

1.6 ผลการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ครอบครัว ม.ก.

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน 182,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ที่ประชุมรับทราบ

1.7 ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของนายกรนรา ร่ำรวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ได้รับทุนเรียนดี ตามโครงการมอบทุนการศึกษาครอบครัววิทยุ ม.ก. ปี 2552 นั้น ได้ระดับผลคะแนนเฉลี่ย GPA 3.74 ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้จัดทำหนังสือรายงานผลการเรียนและความประพฤติของเด็กนักเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของครูประทุม สุริยา ให้ผู้สนับสนุนการศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจะสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ” ครั้งที่ 8/2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม


วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งผ่านที่ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2555 รายงานผลความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 โครงการวิจัยภาคีความร่วมมือการใช้สื่อวิทยุอย่างมีส่วนร่วมในการกระจายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดี

ดร.วิระศักดิ์ เทพจันทร์ ผู้สานต่องานโครงการดังกล่าว แทนนายสุทัด ปินตาเสน ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ ความต้องการเมล็ดถั่วเหลืองของเกษตรกรยังมีมาก เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ ทางศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาโดยสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ส่วนกรมวิชาการเกษตร ได้แก้ไขปัญหาโดยให้ตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพิษณุโลก ขณะนี้ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ได้สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองขึ้น

ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทางประธานที่ประชุม ได้มอบให้นายสุทัด ปินตาเสน คณะทำงานฯ ท่านก่อนนำไปทดสอบในแปลงเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรนั้น ตนยังไม่ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงาน จะนำรายงานให้ทราบผลต่อไป

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ผู้ดำเนินรายการม.ก. พบประชาชนและในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งอยากได้จากโครงการดังกล่าวฯ คือ 1. ต้องการขอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จำนวน / ปริมาณที่ผลิตได้ของกลุ่ม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ฯลฯ 2. ต้องการขอข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตถั่วเหลืองและถั่วลิสง พร้อมข้อมูลการพยากรณ์เรื่องที่เป็นปัญหา อาทิ โรคแมลง ฯลฯ เพื่อเป็นภาคีความร่วมมือในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพืชไร่ ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไป ส่วนวาระการประชุมคณะทำงานฯ ขอให้แจ้งเข้ามายังเลขานุการคณะทำงานเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

 

3.2 ผลความคืบหน้าโครงการขุดอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง

นาย สมาน ทัดเที่ยง ผู้เสนอผลการติดตามโครงการฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

 

3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน / การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสา พร้อมออกอากาศสดผ่านรายการ

ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญนายกิตติเดช จิยะพงศ์ คณะทำงานฯ กล่าวถึงความโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน /การจัดคลินิกหลังไมค์กับวิทยากรอาสาสมัครพร้อมออกอากาศผ่านรายการนั้น แยกเป็น 3 รูปแบบคือ 1. การจัดรายการ ม.ก. พบประชาชนตามปกติ 2. การจัดให้มีคำปรึกษาช่วงออกอากาศ 3. รายการพิเศษนอกสถานที่ ส่วนการจัดรายการพิเศษนอกสถานที่ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 -13.55 น. ดำเนินรายการโดย นายขวัญชัย สกุลทองและทีมงานสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรนั้น ได้มีผู้ฟังที่เข้าร่วมชมนิทรรศการให้ความสนใจพอสมควร มีการซักถามปัญหาที่ดิน แต่มีปัญหาเรื่องคุณภาพการออกอากาศ เนื่องจากมีผู้ฟังในห้องส่งนอกสถานที่และผู้ฟังทางบ้านถามปัญหาที่ดินมาพร้อมกัน แต่ผู้ฟังนอกสถานที่ไม่ได้ยินเสียงว่า กำลังตอบปัญหาผู้ฟังทางบ้าน จึงทำให้การตอบคำถามสับสน ดังนั้น ต้องปรับปรุงแก้ไข 4. ด้านเนื้อหารายการ ได้พัฒนาขยายเครือข่ายและมีทีมงานวิทยากรเพิ่มขึ้น ตามแผน เน้นการทำงานเป็นทีมงานสามารถทดแทนกันได้ ส่วนเนื้อหาเน้นภารกิจของกรมที่ดิน เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รณรงค์ให้ประชาชนไม่ขายที่ดินทำกิน เนื่องจากเกิดปัญหาคนต่างด้าวซื้อที่ดินในประเทศไทยส่งผลกระทบเศรษฐกิจได้

ที่ประชุมรับทราบ

3.4 โครงการบันทึกสาระสำคัญจากการสนทนากับวิทยากรอาสา โครงการนำร่องในรายการม.ก. พบประชาชน ภาคเช้า ทุกวันศุกร์ เรื่อง “ มะม่วงไทย มะม่วงโลก ”

รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ กล่าวถึงโครงการดังกล่าวยืนยันในการดำเนินนำข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงที่ได้นำเสนอออกอากาศผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคเช้าทุกวันศุกร์ เวลา 05.30 -05.55 น. เพื่อนำข้อมูลผ่าน website ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะได้เข้าไปปรึกษาหารือร่วมกับอาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ โดยจะสามารถเปิดตัวได้ในปี 2553 ลักษณะการทำคล้ายวิกิพีเดีย ซึ่งมีเอกสารต้นแบบ จะทำ website คือหนังสือเกษตรดีที่เหมาะสม หรือต้นแบบของชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบ

3.5 โครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์

นายยงยุทธ ชัยชนะ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย คณะทำงานฯ กล่าวถึงโครงการทัศนศึกษาการผลิตลำไยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ว่า คาดว่าจะเริ่มโครงการฯ ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจะพาคณะทำงานฯ เข้าไปศึกษาดูงานก่อน ส่วนค่าอาหารกลางวัน และค่าเดินทางไปศึกษาดูงานจะขอจากงบประมาณของโครงการฯ อย่างไรก็ตามประธานที่ประชุมขอให้นายยงยุทธ ชัยชนะ จัดเตรียมขอมูลรายละเอียดของการไปศึกษาทั้ง ลำไยและข้าวอินทรีย์ พร้อมขั้นตอนการไปศึกษา กลับมาให้คณะทำงานฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการต่าง ๆ ปี 2553 ของคณะทำงานฯ

4.1 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ กล่าวเพิ่มเติมในส่วนแนวทางการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะทำงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ส่วนการทำ website เพื่อนำเสนอเนื้อหาของรายการม.ก. พบประชาชน นั้น ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นภาคีความร่วมมือนำเสนอความรู้ และข้อมูลผ่าน website ร่วมกับ website ของเน็คเทค และสถานีวิทยุ ม.ก. คงจะได้ร่วมเป็นภาคีร่วมกับรศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ นำข้อมูลผ่าน website ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับมะม่วงไทย มะม่วงโลก

ผศ.อนุพร กล่าวเพิ่มเติมถึง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับฟังความรู้เกี่ยวกับที่ดินในรายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วงคุยกันเรื่องที่ดิน หันมารับฟังช่วงเวลารายการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการได้ ผ่านหนังสือพิมพ์ในส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม จะประชาสัมพันธ์เปิดตัว ในงานวันครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ วันที่ 22 มกราคม 2553

4.2 เรื่อง โครงการไปเยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก. ของคณะทำงานฯ

ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กล่าวถึงโครงการไปเยี่ยมเยือนเกษตรกรในพื้นที่หรือการจัดแต่ละกิจกรรม ขณะนี้ได้บรรจุในงบประมาณประจำปี 2553 แล้ว หากผ่านการอนุมัติสามารถดำเนินการได้ในแต่ละกิจกรรม

ที่ประชุมรับทราบ

4.3 เรื่อง การเข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานมหกรรมองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร ส.ป.ก. ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2553 ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายบัญชาการ พลชมชื่น คณะทำงานฯ เสนอคระกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร ส.ป.ก. ระหว่าง วันที่ 21-24 มกราคม 2553 ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ประสานความร่วมมือไปยังคณะทำงานฯ แต่ละท่านที่สะดวกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการตามวัน เวลาดังกล่าวได้ อาทิ นายบัญชาการ พลชมชื่น นายอาทิตย์ เกษมศรี นางสาว ประทุม สุริยา รศ.ดร. อานัฐ ตันโช เป็นต้น แต่ในส่วนคณะทำงานฯ ของสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ไม่พร้อมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้ เนื่องจากขาดงบประมาณและขาดบุคลากรในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว แต่ยินดีในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ม.ก. พบประชาชน ภาคบ่าย ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 – 13.52 น. และรายการ ม.ก.พบประชาชน ภาคเช้า ยินดีให้ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น ผ่านวิทยากรอาสา อาทิ นายบัญชาการ พลชมชื่น นางสาวประทุม สุริยา ฯลฯ ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี และทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ประธานที่ประชุมกล่าวสรุปว่า ขอให้คณะทำงานฯ ดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2553 และมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ทุกเดือน หากมีความเคลื่อนไหวแต่ละโครงการฯ จะดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ

 

วาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 เรื่องการจัดทำพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 45 ปี ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และควรให้ดำเนินการทำบุญ การสืบชะตา การจัดเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์ เชิญผู้ฟัง ครอบครัว ม.ก. นำอาหารมาทำบุญและรับประทานร่วมกัน กิจกรรมเสวนา หรือการสาธิตวิชาชีพที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ในวันดังกล่าว

5.2 เรื่อง การขอปรับเปลี่ยนคณะทำงานฯ สถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ ในปี 2553

อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะทำงานฯ บางท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ จึงได้มอบหมายให้บุคลากรท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน ยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการนั้น เห็นควรว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนคณะทำงานฯ หรือเพิ่มเติมคณะทำงานฯ เข้ามาเสริมเป็นวิทยากรอาสา พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่การออกอากาศและสนองความต้องการของเกษตรกรผู้ฟังต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

 

(นางแสงเทียน เนียมทรัพย์)

(นายชัยวัฒน์ จอมเมือง)

บันทึก/พิมพ์

ตรวจและทาน