ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะทำงานภาคประชาชน และคณะทำงานในโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ร่วมกันดำเนินงานและติดตามผลตามแผนงานในโครงการแบบมีส่วนร่วมที่ได้นำเสนอไว้แล้ว โดย

- จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและรับข้อเสนอแนะ จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่

17 กุมภาพันธ์ 2552,
27 กุมภาพันธ์ 2552,
4 มิถุนายน 2552 และ
30 กันยายน 2552

- จัดประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำนวน 7 ครั้ง เมื่อวันที่

25 มีนาคม 2552,
21 เมษายน 2552,
25 พฤษภาคม 2552,
19 มิถุนายน 2552,
24 กรกฎาคม2552,
31 สิงหาคม 2552 และ
23 กันยายน 2552

- จัดอบรมตามความต้องการของคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ “ม.ก. พบประชาชน” ให้แก่ผู้ฟังรายการ คือ

1. การทำปุ๋ยชีวภาพ (ณ สวนครูปทุม) เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2552 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 47 คน
2. การทำน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 52 คน
3. การขยายพันธุ์ไผ่และการผลิตไผ่เพื่อการค้า (ณ สวนดุษณี) เมื่อ 23 พฤษภาคม 2552 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 56 คน
4. การทำปุ๋ยชีวภาพด้วยสารเร่ง พด. (ณ สวนครูปทุม) เมื่อ 29 กันยายน 2552 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 49 คน

- จัดทำสารสาระวิทยุ ม.ก. แนะนำกิจกรรมและคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ ม.ก. พบประชาชน ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2552 จำนวนพิมพ์ 3,000 ฉบับ

- จัดงานวันครอบครัว ม.ก. 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 มีผู้เข้าร่วมงาน 172 คน

- ร่วมจัดนิทรรศการงาน " เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6" มีผู้เข้าชมการสาธิตแกละบรรยาย 10 รายการ 563 คน

- บันทึกเนื้อหารายการที่ออกอากาศและประเด็นคำถาม/คำตอบ จากผู้ฟังรายการและนักวิชาการ เดือนมีนาคม-กันยายน 2552

- จัดทำ CD บันทึกเสียงที่ออกอากาศ เดือน มีนาคม-กันยายน 2552

- จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และนำนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 มี

สื่อมวลชนจากส่วนกลางเข้าร่วมงาน 15 คน จาก
ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงาน 3 คน
มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวน 16 หน่วยงาน
และผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 306 คน

- มอบทุนการศึกษา ให้แก่นายนรากร ร่ำรวย 12,000 บาท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552

- สำรวจความคิดเห็นของผู้ฟังรายการ 22 สิงหาคม 2552

- สำรวจความคิดเห็นของคณะทำงาน (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย) 15 กันยายน 2552