คณะทำงานภาคประชาชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552

1.
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
ประธานคณะทำงาน
2.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
รองประธานคณะทำงาน
3.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะทำงาน
4.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ (ผศ. นงลักษณ์ งามเจริญ )
คณะทำงาน
5.
คณบดีคณะเกษตร
คณะทำงาน
6.
นายกฤษฎา บุณยสมิต
คณะทำงาน
7.
นางชุติมา ไตรโกมุท
คณะทำงาน
8.
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
คณะทำงาน
9.
ผู้อำนวยการเขตจตุจักร
คณะทำงาน
10.
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
คณะทำงาน
11.
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
คณะทำงาน
12.
นายชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์
คณะทำงาน
13.
นางจุไร เกิดควน
คณะทำงาน
14.
นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
คณะทำงาน
15.
ประธานสภาข้าราชการ
คณะทำงาน
16.
นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต
คณะทำงาน
17.
ประธานสภาผู้แทนนิสิต
คณะทำงาน
18.
นายกิตติ สิมศิริวงษ์
คณะทำงานและเลขานุการ
19.
นางทินารมภ์ สังข์เดช
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะทำงานภาคประชาชน โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
2552

1.

ผศ.อนุพร

สุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ที่ปรึกษา)

2.

นายกิตติ

สิมศิริวงษ์

รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ที่ปรึกษา)

3.

นางผกามาศ

ธนพัฒนพงศ์

ประชาสัมพันธ์ มก. (ที่ปรึกษา)

4.

ผศ.สุเมธ

ศิรินิรันดร์

หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ (ประธาน)

5.

นายชัยวัฒน์

จอมเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

6.

นายสุนันท์

ละอองศรี

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ

7.

นายขวัญชัย

สกุลทอง

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ

8.

รศ.ดร.ธวัชชัย

รัตน์ชเลศ

วิทยากรอาสา/คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.

รศ.ดร.อานัฐ

ตันโช

วิทยากรอาสา/คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10.

นายณรงค์

เจษฎาพันธ์

ประธานกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออก

11.

นายกิตติเดช

จิยะพงศ์

วิทยากรอาสา/หัวหน้าที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

12.

นายสุทัด

ปินตาเสน

นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

13.

นางพัทธ์กานต์

เนียมอยู่

วิทยากรอาสา/นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สำนักงานที่ดิน เขต 6

14.

นางสาวประทุม

สุริยา

เกษตรกร/ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

15.

นายอาทิตย์

เกษมศรี

เกษตรกร/ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

16.

นายสมาน

ทัดเที่ยง

เกษตรกร/กลุ่มผู้แทนเกษตรกรชาวนาลุ่มน้ำปิง

17.

นายบัญชาการ

พลชมชื่น

เกษตรกร/ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

18.

นายวิเชียร

ไชยเลิศ

เกษตรกร/ลำไย

19.

นายยงยุทธ

ชัยชนะ

เกษตรกร/ลำไย

20.

นายพิสันต์

เนียมทรัพย์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

21.

นางกุลสุขพรรณ

ศรีชัยวงศ์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

22.

นายนิพนธ์

สุมามาลย์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

23.

นางแสงเทียน

เนียมทรัพย์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

24.

นายนิวัติ

มังตา

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

25.

นางอรพินท์

พันธุ์ไพโรจน์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

 

คณะทำงานภาคประชาชน โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการผลิตรายการวิทยุ “ ม.ก. พบประชาชน ”
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
2553

1.

ผศ.อนุพร

สุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ที่ปรึกษา)

2.

นายกิตติ

สิมศิริวงษ์

รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ที่ปรึกษา)

3.

นางผกามาศ

ธนพัฒนพงศ์

ประชาสัมพันธ์ มก. (ที่ปรึกษา)

4.

ผศ.สุเมธ

ศิรินิรันดร์

หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ (ประธาน)

5.

นายชัยวัฒน์

จอมเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

6.

นายสุนันท์

ละอองศรี

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ

7.

นายขวัญชัย

สกุลทอง

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ

8.

รศ.ดร.ธวัชชัย

รัตน์ชเลศ

วิทยากรอาสา/คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.

รศ.ดร.อานัฐ

ตันโช

วิทยากรอาสา/คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10.

ผศ.พาวิน

มะโนชัย

วิทยากรอาสา/คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11.

ดร.วิระศักดิ์

เทพจันทร์

วิทยากรอาสา/ศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่

12.

นายสกุล

มูลคำ

วิทยากรอาสา/ศูนย์วิจัยข้าว เชียงใหม่

13.

นายมานะ

บุญยมหา

วิทยากรอาสา/

14.

นายณรงค์

เจษฎาพันธ์

วิทยากรอาสา/ประธานกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออก

15.

นายกิตติเดช

จิยะพงศ์

วิทยากรอาสา/หัวหน้าที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

16.

นายสุทัด

ปินตาเสน

นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

17.

นางพัทธ์กานต์

เนียมอยู่

วิทยากรอาสา/นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สำนักงานที่ดิน เขต 6

18.

นางสาวประทุม

สุริยา

เกษตรกร/ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

19.

นายอาทิตย์

เกษมศรี

เกษตรกร/ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

20.

นายสมาน

ทัดเที่ยง

เกษตรกร/กลุ่มผู้แทนเกษตรกรชาวนาลุ่มน้ำปิง

21.

นายบัญชาการ

พลชมชื่น

เกษตรกร/ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

22.

นายวิเชียร

ไชยเลิศ

เกษตรกร/ลำไย

23.

นายยงยุทธ

ชัยชนะ

เกษตรกร/ลำไย

24.

นายพิสันต์

เนียมทรัพย์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

25.

นางกุลสุขพรรณ

ศรีชัยวงศ์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

26.

นายนิพนธ์

สุมามาลย์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

27.

นางแสงเทียน

เนียมทรัพย์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

28.

นายนิวัติ

มังตา

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่

29.

นางอรพินท์

พันธุ์ไพโรจน์

เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่