หลักการและเหตุผล 

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มจะตกต่ำลง ในปี 2552 และมีการคาดการณ์ว่า จะมีประชาชนจะเกิดภาวะว่างงาน กว่า 900,000 คน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ประกอบกับรัฐบาลได้พยายามกู้วิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ โดยการทุ่มเงินงบประมาณนับแสนล้านบาทลงพื้นที่ เพื่อให้เข้าสู่ภาคประชาชนและผู้ตกงานมากขึ้น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนวิธีหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ประชาชนผู้ว่างงาน สามารถเลี้ยงตนเองได้ จากอาชีพอิสระ หรืออาชีพการเกษตร

รายการวิทยุด้านการเกษตรและอาชีพ เป็นช่องทางหนึ่งของประชาชน/เกษตรกร ที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ และยิ่งได้รับข่าวสารจากหน่วยงานด้านวิชาการ/วิจัยด้วยแล้ว จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน/เกษตรกรผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้น และหากประชาชน/เกษตรกรได้ใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพของตนเอง ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจระดับครอบครัวของตนเองดีขึ้น เช่นเดียวกัน

จุดอ่อนของการผลิตรายการประการหนึ่งคือ การให้ข้อมูลข่าวสารทางเดียว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน /เกษตรกรผู้ฟัง ดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงต้องเป็นการผลิตรายการวิทยุแบบสื่อสาร 2 ทาง คือ เปิดโอกาสให้ประชาชน/เกษตรกรผู้ฟัง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในรายการ ( Public Participation ) เช่น แจ้งความต้องการด้านเนื้อหาความรู้ที่อยากฟัง หรือมีคณะกรรมการภาคประชาชนร่วมผลิต/กำหนด เนื้อหาของรายการได้

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เป็นสถานีวิทยุ A.M. Stereo ที่มีเนื้อหาวิชาการเกษตรกว่า 8 0 % และออกอากาศมากว่า 35 ปี ได้ประกาศตนเองว่าเป็นสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ และเป็นสื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนโดยตรง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาของภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้น อีกทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามภารกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความผาสุกและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รายการ ม.ก.พบประชาชน เป็นรายการซึ่ง สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-06.30 น. มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเกษตรภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปแบบรายการ แบ่งเป็น 3 ช่วง ๆ 25 นาที

ช่วงที่ 1 เวลา 05.00-05.30 น. ช่วงวิเคราะห์ข่าวเกษตรที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันโดย อาจารย์สุนันท์ ละอองศรี
ช่วงที่ 2 เวลา 05.30-06.00 น. ช่วงเกษตรน่ารู้ /สัมภาษณ์ / พูดคุยกับนักวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในแวดวงเกษตร /เครือข่ายวิทยากรภาคประชาชน โดยอาจารย์สุนันท์ ละอองศรี
ช่วงที่ 3 เวลา 06.05-06.25 น. ช่วงเปิดเวทีชาวบ้าน/เปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์ เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาเกษตร หรือต้องการทราบประเด็นเกษตรเพื่อติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้ในวันถัดไป

ทางคณะผู้จัดทำรายการและทางสถานีวิทยุ ม.ก. ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนารูปแบบของรายการ ม.ก.พบประชาชน ให้ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ฟัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ ม.ก. พบประชาชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งผลจากการประชุม มีข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ควรนำมาปรับปรุงกระบวนการผลิตรายการวิทยุ "ม.ก. พบประชาชน" ของทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้อมูล/ข่าวสาร/ความรู้ด้านวิชาชีพ/เกษตรที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ฟังรายการ ม.ก. พบประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการ ม.ก. พบประชาชน
3. เพื่อศึกษารูปแบบ ปัญหาและอุปสรรค ของการจัดทำรายการ ซึ่งมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีผู้ฟังรายการ เขียนจดหมาย/โทรศัพท์ มายังรายการ และเข้ามาพบปะกับผู้จัดรายการที่สถานี ไม่ต่ำกว่า 500 ฉบับ/ครั้ง และได้รับคำตอบ/ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตนเอง
2. มีประชาชน/เกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นกรรมการในการผลิตรายการ
3. ได้ทราบปัญหาอุปสรรคจากการผลิตรายการ ม.ก. พบประชาชน ซึ่งมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชากรผู้ฟังรายการทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
2. กลุ่มชุมชน อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 มีนาคม – 30 กันยายน 2552