คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. ประชุมสัญจรที่ ม.ก.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. โดยท่านประธานคณะกรรมการบริหารฯ (ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ, อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายธงชาติ รักษากุล), นายกสามคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายชูชาติ ตันอังสนากุล), ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์, ผศ.พุม ขำเกลี้ยง, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ), รองผู้อำนวยการ และคณะ ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีฯ ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ (ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์) ให้การต้อนรับ

หลังการประชุม คณะกรรมการบริหารฯ ได้เยี่ยมชม และซักถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของทางสถานีฯ ตลอดจนถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ไว้เป็นที่ระลึก