สถานี วิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ไถ่ชีวิตโคกระบือ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2551 นายชัยวุฒิ มาฆพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมด้วย รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ ได้เข้าร่วมในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี 2551 ณ วัดขันธเสมาราม จังหวัดอุดรธานี

ในการดำเนินกิจกรรมของทางสถานีครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทาร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือได้ 9 ตัว (มีรายชื่อดังนี้ 1.เจริญ 2.ก้าวหน้า 3.มั่งม่ 4.มั่นคง 5.อยู่ดี 6.มีสุข 7.พอเพียง 8.ยั่งยืน 9.ดั่งใจนึก) คิดเป็นมูลค่า 126,000 บาท และมียอดเงินปัจจัยถวายวัดอีก 344,732 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,732 บาท

ขอผลบุญที่กระทำในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ร่วมบริจาคมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นด้วยเทอญ