สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดงานครบรอบการก่อตั้ง 42 ปี


เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ได้จัดงานครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ปีที่ 42 (วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2551) ซึ่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ) และ รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ (อดีตหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น) ให้เกียรติมาร่วมงาน การจัดงานดังกล่าวได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ในช่วงเช้า ได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลต่อทางสถานี และช่วงคืนเป็นการพบปะ ผู้ว่าจ้างโฆษณา ผู้ผลิตรายการ บุคลากรสถานี และผู้นำชุมชนศรีฐาน โดยใช้ชื่องาน "วันรวมพลพรรคคนรัก เอ.เอ็ม ประจำปี 2551" มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

•  นำเสนอกิจกรรม ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน ในปี 2551 ของทางสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ให้ผู้ร่วมชมงาน ได้รับทราบ

•  เพื่อกระชับสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบุคลากรสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น และผู้ว่าจ้างโฆษณา ผู้ผลิตรายการ ผู้นำชุมชนศรีฐาน เพื่อการต่อยอดภารกิจ ของสถานีวิทยุ ม.ก. ในอนาคต

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้ให้เกียรติร่วมงานในพิธีสงฆ์ จำนวน 35 คน และงานเลี้ยงรับรอง "วันรวมพลพรรคคนรัก เอ . เอ็ม ปี 2551" จำนวน 85 คน