สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุ


เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551 สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มก. ร่วมกับคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น และโรงงานมิตรผลภูเวียง จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำการประชาสัมพันธ์ ด้านอ้อย ณ สถานีวิทยุ มก.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรผู้นำด้านอ้อย จำนวน 24 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารข่าวสารด้านอ้อย ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมีนายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ เกษตรจังหวัีดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมป่ากลางเมืองรีสอร์ท จ.ขอนแก่น และในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ฝึกปฏิบัติจัดรายการ ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุ มก.

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดเตรียมข่าวสารการผลิตรายการวิทยุ ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆในการจัดรายการวิทยุ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจอย่างมากในการที่ได้รับโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้