สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ถ่ายทอดเสียงประชุมสมัชชาสตรี


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ่ายทอดเสียงการประชุมสมัชชาสตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2552 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เรื่อง "สองทศวรรษการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย" โดยทำการถ่ายทอดเสียงออกอากาศไปยังสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง 4 ภูมิภาค ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น