สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน


เมื่อวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2552 สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น และชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2552 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 11 ฐาน

สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ได้ร่วมจัดบูธจำหน่ายสื่อวีดิทัศน์การฝึกอบรมวิชาชีพ
กว่า 300 วิชาชีพ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควบคู่ไปกับการเปิดเวทีฝึกอบรมของคณะเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น ภายใต้ฐานการเรียนรู้ที่ 7 ฐานเห็ดเศรษฐกิจ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร ผู้นำชุมชน อบต. อบจ. และกลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน จำนวนมาก