การอบรมการทำไวน์ที่สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2545 สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น โดย รศ. ดร. อดุลย์ อภินันท์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น และ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้ร่วมกันจัดการอบรมสาธิตการทำไวน์จากผลไม้ต่างๆ แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ทโดยทางสถานีฯ ได้เรียนเชิญ อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร

 

การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตกร และสมาชิกของสถานีฯ จำนวน 150 คน ซึ่งจากหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานี มหาสารคาม หนองคาย สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และ กรุงเทพฯ