ประชุมสัญจร ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 หัวหน้าสถานีและผู้ช่วย ทั้ง 4 สถานี และท่านที่ปรึกษากฤษดา บุญยสมิต นำโดยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ) ได้เดินทางไปประชุมร่วมกันที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโซฟีเทล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบายจากท่านผู้อำนวยการ เกี่ยวกับ

  • การเตรียมตัวเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติ มาตรา 40
  • การเตรียมตัวเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
  • การปฏิบัติงานเพื่อเป็นสถานีวิทยุชุมชน
  • ระดมพลังสมองเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแต่ละสถานี