ฝึกอบรมเกษตรสัญจรที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. เดินทางไปตรวจราชการ ณ สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น และเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเกษตรสัญจรของสถานีวิทยุ ม.ก.

ในวันดังกล่าว มีเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร พืชสมุนไพร จำนวน 25 คน โดยทุกคนนำอาหารมาเพื่อรับประทานร่วมกัน และผู้อำนวยการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

สำหรับโครงการเกษตรสัญจรนั้น มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

  1. การเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานีวิทยุ ม.ก.
  2. การเข้าไปพบเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆ และดำเนินการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียง

โครงการดังกล่าว ดำเนินมาตั้งแต่เดือน กันยายน 2544 ปรากฎว่าได้ผลดีมาก เกษตรกรตื่นตัวที่จะศึกษาหาความรู้กันอย่างกว้างขวางจริงจัง ทำให้ต้องขยายโครงการออกไปอีกให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชา และพื้นที่เป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น