ประชุมหัวหน้าสถานีสัญจร ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 หัวหน้าสถานี ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีทั้ง 4 สถานี และท่านที่ปรึกษา (นายกฤษดา บุญยสมิต) นำโดยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ) ได้เดินทางไปประชุมร่วมกัน ณ โรงแรมชัยภัทร จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  • รับทราบนโยบายจากท่านผู้อำนวยการ
  • ความคืบหน้าของพระราชบัญญัติ มาตรา 40 และคณะกรรมการ กสช.
  • กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการโฆษณา
  • การประกันคุณภาพของสถานีวิทยุ ม.ก.
  • โครงสร้างของสถานีวิทยุ ม.ก.
  • การกำหนดแผนกิจกรรมประจำปี
  • ระดมพลังสมองเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแต่ละสถานี

การประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็นมากมายที่จะนำไปพัฒนาสถานีวิทยุ ม.ก. ต่อไป