ฮวมมือ ซุกยู้
สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ทำบุญสถานี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2546 รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทางสถานี โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

นอกจากนี้ยังมี อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (รศ.ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ) หัวหน้าสถานีพร้อมผู้ช่วยหัวหน้าสถานี ทั้ง 4 แห่ง คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนชาวบ้านซึ่งเป็นแฟนรายการของทางสถานี เข้าร่วมทำบุญด้วย