นักวิชาการเกษตรจากประเทศภูฏาน ดูงานสถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2549 เวลา 15.00 - 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักวิชาการเกษตรจากประเทศภูฏาน จำนวน 5 คน และคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ อีก 2 คนเข้าชมสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น

นักวิชาการเกษตร จากประเทศภูฏาน ทั้ง 5 คน นั้น เป็นผู้ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น (นายสมพงษ์ สิบรัมย์) คุณณคพร แย้มศรีี และคุณพิมลลักษณ์ ธารายศ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน