มก. ขอนแก่น จัดงานขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและมอบโล่รางวัล

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เวลา 19.00 น. สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ได้จัดงาน "เพียงพอดี-สดใส" ณ โรงแรมชัยภัทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อขอบคุณผู้มีอุปการะคุณต่อทางสถานี และเป็นการเน้นย้ำการนำเสนอ หลักการด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรายการต่างๆ ของทางสถานี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ฟัง นอกจากนั้นท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ) ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่

1. สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองขอน F.M.96.25 MHz. ด้าน "สถานีวิทยุชุมชนที่สร้างสรรค์และพัฒนา ดีเด่น"
2. นายสมชัย สมบูรณ์ ด้าน "นักจัดรายการ ดีเด่น"
3. รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ ด้าน "นักพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ"

ในงานดังกล่าว สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ได้รับเกียรติิจาก รศ.ดร.นิวัฒน์ มาศวรรณา และ รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์ (หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.บางเขน) และ ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ (หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองขอน ตลอดจนผู้จัดรายการและเจ้าหน้าที่ของทางสถานีฯ ทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้