สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550 นางสาวอารีน่า แวมามะ และนางสาววัชรีย์ รัตนกาญจน์
เป็นตัวแทนของสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเชิงบูรณาการ โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้มีสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมสัมมนา เช่น วิทยุกระจายเสียง (ทั้งวิทยุหลักและวิทยุชุมชน) โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นั้น เพื่อประชาสัมพันธ์การให้กู้ยืมเรียนแก่นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในการที่จะประสานความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน