เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค โครงการประกวดผู้อ่านข่าว
ผู้ดำเนินรายการดีเด่นฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2550 นายวิจิตร ยอดจัตตุการ และนางสาวอารีน่า แวมามะ
เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดผู้อ่านข่าว ผู้ดำเนินรายการที่ใช้ภาษาไทยดีเด่นทางสื่อวิทยุกระจายเสียงส่วนภูมิภาค ประจำปี 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ประเภทผู้อ่านข่าว

ระบบ เอ.เอ็ม.ชาย นายวิจิตร ยอดจัตตุการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระบบ เอ.เอ็ม.หญิง นางสาวอารีน่า แวมามะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. ประเภทผู้ดำเนินรายการ

ระบบ เอ.เอ็ม.ชาย นายวิจิตร ยอดจัตตุการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระบบ เอ.เอ็ม.หญิง นางสาวอารีน่า แวมามะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนได้เข้ารับรางวัลจากนายพิทยา ปสังคมาน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศ ในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพการใช้ภาษาไทยทางสื่อวิทยุกระจายเสียงส่วนภูมิภาค ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้ส่งเทปบันทึกเสียงผู้ชนะเลิศทุกประเภทจากเขต 6 เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป