สถานีวิทยุ มก. สงขลา ถ่ายทอดเสียงการสัมมนา "เกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัย นำครัวไทยสู่ครัวโลก"

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2547 เวลา 9.00-12.00 น. สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ได้ร่วมถ่ายทอดเสียงการสัมมนาหัวข้อ "เกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัย นำครัวไทยสู่ครัวโลก" ซึ่งจัด ณ ห้อง 305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำว่า "เกษตรยั่งยืน" "อาหารปลอดภัย" และ "ครัวไทยสู่ครัวโลก" เป็นคำที่มีการกล่าวถึงมากในปัจจุบัน เนื่องจากประชากรในโลกให้ความสำคัญต่อสุขภาพตัวเองมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย คือ การได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าและปลอดจากสารพิษ และประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีการส่งออกอาหารไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการผลิตพืชผักผลไม้ที่ปราศจากสารพิษ ย่อมสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น และนำรายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างดี

สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องเหล่านี้ จึงได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการสัมมนา ให้ผู้ฟังรายการของทางสถานี ได้มีโอกาสได้รับฟังการอภิปรายพร้อมๆ กับผู้ที่อยู่ในห้องสัมมนา

การอภิปรายครั้งนี้การนี้ คุณถวิล สุวรรณมณี เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และมีคณะผู้อภิปรายคือ คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล (รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) คุณนลินี จาริกภากร (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการตรวจพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8) และคุณจินดา บุญจันทร์ (กรรมการบริหารโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดชุมพร)

สำหรับผู้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงของสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา คือ คุณวัชรีย์ รัตนกาญจน์ และคุณวิจิตร ยอดจัตตุการ