สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา สรุปข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2550" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ต.บ้านขาว อ.ระโนด จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2550 เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา จำนวน 3 คน โดยมีนางสาวอารีน่า แวมามะ นางสาววัชรีย์ รัตนกาญจน์ และ นายสมชัย วัชระ ได้เข้าร่วมงาน "เสวนาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ภาคใต้" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ซึ่งจัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในวันที่ 23 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ตำบลช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา นำทีมโดย นายประภาส แก้วพิบูลย์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา นายลิขิต สุวลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ นายวิจิตร ยอดจัตตุการ และนางสาววัชรีย์ รัตนกาญจน์ เข้าร่วมประชุมหารือ กับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา และนักประชาสัมพันธ์ประจำสถานีพัฒนาที่ดินสตูล, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส, พัทลุง, กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ "ยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติ เกษตรอินทรีย์" และบทบาทความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กับ สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้ร่วมถ่ายทอดเสียงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำความหลากหลายทางชีวภาพคืนสู่แผ่นดินไทย” โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และเรื่อง “พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา ซึ่งได้มีการบรรยายภายใต้การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา