สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พยายามคงเอกลักษณ์ของสถานี โดยจัดสัดส่วนของเวลาให้มีสัดส่วนของรายการเกษตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ข่าวร้อยละ 25 และอื่นๆ อีก ร้อยละ 5

รายการต่างๆ ที่ออกอากาศ จะดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ของทางสถานีเอง และมีผู้ดำเนินรายการจากภายนอกสถานี แต่เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลายท่าน ซึ่งได้ดำเนินการออกอากาศมานาน จนเป็นที่รู้จักของผู้ฟังเป็นอย่างดี เช่น อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ อาจารย์สว่าง เตลิงคพันธ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

สถานีวิทยุ ม.ก. จึงขอแนะนำรายการบางส่วนให้ท่านได้รู้จัก.....